Lekcja 99

Lekcja 99.

Listen to “LEKCJA 99 – Moja台 jedyna台 funkcja台 tutaj jest zbawienie.” on Spreaker.

Moja台 jedyna台 funkcja台 tutaj (na tym s虂wiecie) jest zbawienie.

1 Zbawienie i przebaczenie sa台 tym samym. Bowiem zar贸wno jedno jak i drugie sugeruje, z虈e cos虂 posz艂o nie tak, z虈e sta艂o sie台 cos虂, co sie台 stac虂 nie powinno, z虈e potrzebne jest komus虂 zbawienie od czegos虂, z虈e trzeba komus虂 przebaczyc虂 za cos虂, z虈e cos虂 jest nie w porza台dku i potrzebuje zmian naprawczych, z虈e dzieje sie台 cos虂, co r贸z虈ni sie台 od Woli Boz虈ej lub dzieje sie台 poza Wola台 Boz虈a台. Zatem oba te okres虂lenia sugeruja台 mys虂l niedorzeczna台, ale jednak taka台, kt贸ra powsta艂a, powoduja台c zaistnienie konfliktu mie台dzy tym, co istnieje i tym, co nigdy nie mog艂o byc虂.

Prawda i iluzje sa台 teraz sobie r贸wne, poniewaz虈 obie sie台 zdarzy艂y. Niemoz虈liwos虂c虂 staje sie台 czyms虂, co trzeba ci wybaczyc虂 i od czego musisz byc虂 zbawiony. Zbawienie teraz staje sie台 pograniczem mie台dzy prawda台 i iluzja台. Odzwierciedla prawde台, poniewaz虈 jest s虂rodkiem, dzie台ki kt贸remu moz虈esz uwolnic虂 sie台 od iluzji. Jednak nie jest jeszcze prawda台, poniewaz虈 usuwa cos虂, czego nigdy nie by艂o.

Jak w tym samym umys虂le mog艂y by sie台 spotkac虂 i pogodzic虂 Niebo i ziemia? Umys艂, kt贸ry widzi iluzje, mys虂li, z虈e sa台 one prawdziwe. One istnieja台 jako mys虂li. Ale nie sa台 prawdziwe, poniewaz虈 umys艂, kt贸ry je mys虂li, jest oddzielony od Boga.

Co 艂a台czy oddzielone umys艂y i mys虂li z Umys艂em i Mys虂la台, kt贸re na zawsze stanowia台 Jednos虂c虂? Jaki plan m贸g艂by uznac虂 potrzebe台 iluzji, ale nie naruszyc虂 przy tym prawdy i na dodatek oferowac虂 s虂rodki usuwania iluzji, kt贸re nie stosuja台 ataku i nie powoduja台 b贸lu? Co, opr贸cz Mys虂li Boga, mog艂oby byc虂 tym planem, dzie台ki kt贸remu to, co sie台 nigdy nie dokona艂o, zostaje niezauwaz虈one, a grzechy, kt贸re nigdy nie by艂y prawdziwe, sa台 przebaczone?

Duch S虂wie台ty utrzymuje ten plan Boga w niezmienionym stanie i jest on dok艂adnie taki, jakim go On przyja台艂 w Umys虂le Boga i w twoim w艂asnym. Ten plan nie wyste台puje w czasie, poniewaz虈 jego Z虂r贸d艂o jest聽bezczasowe. Jednak dzia艂a w czasie, z powodu twej wiary, z虈e czas jest rzeczywisty. Duch S虂wie台ty niezachwianym spojrzeniem przygla台da sie台 temu, co widzisz: grzechowi, b贸lowi i s虂mierci, zmartwieniu, oddzieleniu i stracie. Jednak wie On, z虈e jedna rzecz musi byc虂 cia台gle prawdziwa: B贸g jest wcia台z虈 Mi艂os虂cia台 i to nie jest Jego Wola.

To jest Mys虂l, kt贸ra sprowadza iluzje do prawdy i widzi je jako pozory, za kt贸rymi kryje sie台 niezmiennos虂c虂 i pewnos虂c虂. To jest Mys虂l, kt贸ra zbawia i przebacza, poniewaz虈 nie daje wiary temu, co nie jest stworzone przez jedyne Z虂r贸d艂o, kt贸re zna. To jest Mys虂l, kt贸rej funkcja台 jest zbawienie, poprzez powierzenie ci tej funkcji jako twojej w艂asnej. Zbawienie jest twoja台 funkcja台, a takz虈e funkcja台 Tego, kt贸remu zosta艂 dany plan zbawienia. Teraz ten plan, tak samo jak Jemu, zosta艂 powierzony tobie. On ma tylko jedna台 odpowiedz虂 na wszystkie pozory, niezalez虈nie od ich formy, rozmiaru, g艂e台bokos虂ci, czy jakiejkolwiek innej cechy, kt贸ra台 wydaja台 sie台 miec虂:

Moja台 jedyna台 funkcja台 tutaj jest zbawienie. B贸g jest wcia台z虈 Mi艂os虂cia台 i to nie jest Jego Wola.

Ty, kt贸ry jeszcze be台dziesz czynic虂 cuda, postaraj sie台 na pewno dobrze przec虂wiczyc虂 dzisiejsza台 idee台. Pr贸buj dostrzec si艂e台 w tym co m贸wisz, poniewaz虈 w tych s艂owach lez虈y twoja wolnos虂c虂. Tw贸j Ojciec cie台 kocha. Ca艂y ten s虂wiat b贸lu nie jest Jego Wola台. Przebacz sobie te台 mys虂l, z虈e On chcia艂 tego dla ciebie. Naste台pnie pozw贸l tej Mys虂li, kt贸ra台 On zasta台pi艂 wszystkie twe b艂e台dy, wsta台pic虂 do ciemnych miejsc w twym umys虂le, w kt贸rych pojawia艂y sie台 mys虂li nigdy nie be台da台ce Jego Wola台.

Ta cze台s虂c虂 (umys艂u) nalez虈y do Boga, jak i ca艂a reszta. Ona nie mys虂li swych samotnych mys虂li, czynia台c je prawdziwymi poprzez ukrywanie ich przed Nim. Wpus虂c虂 tam s虂wiat艂o, a ujrzysz, z虈e nic nie przeszkadza temu, czego On chce dla ciebie. Ujawnij swoje sekrety Jego z虈yczliwemu s虂wiat艂u i ujrzyj, jak blask tego s虂wiat艂a w tobie jas虂nieje.

C虂wicz dzisiaj Jego Mys虂l i pozw贸l Jego s虂wiat艂u wyszukac虂 i rozs虂wietlic虂 wszystkie ciemne miejsca, by ols虂nione jego blaskiem do艂a台czy艂y do reszty. Boz虈a台 Wola台 jest by tw贸j umys艂 by艂 w jednos虂ci z Jego Umys艂em. Boz虈a台 Wola台 jest miec虂 tylko jednego Syna. Boz虈a台 Wola台 jest by ten jedyny Syn by艂 toba台. C虂wicza台c dzis虂, pomys虂l o tych rzeczach i rozpocznij lekcje台, kt贸rej sie台 dzis虂 uczymy, tym drogowskazem na drodze do prawdy:

Moja台 jedyna台 funkcja台 tutaj jest zbawienie. Zbawienie i przebaczenie sa台 tym samym.

Naste台pnie zwr贸c虂 sie台 do Tego, Kto wsp贸艂dzieli twa台 funkcje台 tutaj i niechaj On ci ukaz虈e, czego potrzebujesz by nauczyc虂 sie台 odk艂adac虂 ca艂y sw贸j strach na bok i by poznac虂 swoja台 Jaz虂n虂 jako Mi艂os虂c虂, kt贸ra nie ma w tobie z虈adnego przeciwien虂stwa.

Przebacz wszelkim mys虂lom, kt贸re sprzeciwia艂yby sie台 prawdzie o twym spe艂nieniu, jednos虂ci i pokoju. Nie moz虈esz utracic虂 dar贸w, kt贸re da艂 ci tw贸j Ojciec. Nie chcesz byc虂 odre台bna台 jaz虂nia台. Nie masz z虈adnej funkcji, kt贸ra nie nalez虈y do Boga. Przebacz sobie ta台 jedna台, kt贸ra台 mys虂la艂es虂, z虈e wytworzy艂es虂. Przebaczenie i zbawienie sa台 tym samym. Przebacz sobie to, co uczyni艂es虂, a jestes虂 zbawiony.

Oto specjalne przes艂anie na dzien虂 dzisiejszy, kt贸re ma moc usuwania na zawsze z twego umys艂u wszelkich form wa台tpliwos虂ci i strachu. Jes虂li pojawia sie台 pokusa, by wierzyc虂 w ich prawdziwos虂c虂, pamie台taj, z虈e z虈adne pozory nie moga台 przeciwstawic虂 sie台 prawdzie, jaka台 te pote台z虈ne s艂owa zawieraja台:

Moja台 jedyna台 funkcja台 tutaj jest zbawienie. B贸g jest wcia台z虈 Mi艂os虂cia台 i to nie jest Jego Wola.

Twoja jedyna funkcja podpowiada ci, z虈e jestes虂 jednos虂cia台. Przypominaj sobie o tym w czasie pomie台dzy tymi chwilami, kiedy oddajesz swoje pie台c虂 minut, by wsp贸艂dzielic虂 je z Tym, Kto wsp贸艂dzieli z toba台 Boz虈y plan. Przypominaj sobie:

Moj膮 jedyn膮 funkcj膮 tutaj jest zbawienie.

W ten spos贸b wprowadzasz do swego umys艂u przebaczenie i pozwalasz, by wszelki l臋k ci臋 艂agodnie opu艣ci艂 tak, aby mi艂o艣膰 mog艂a odnale藕膰 w tobie nale偶ne jej miejsce i ukaza膰 tobie, 偶e jeste艣 Synem Boga.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15