Lekcja 98

Lekcja 98.

Listen to “LEKCJA 98 – Przyjme台 moja台 role台 w Boz虈ym planie zbawienia.” on Spreaker.

Zaakceptuje台 role台, jaka台 mam do odegrania w Boz虈ym planie zbawienia.

Dzisiejszy dzien虂 ma szczeg贸lne przeznaczenie. Stajemy dzis虂 tylko po jednej stronie. Stajemy po stronie prawdy i pozwalamy iluzjom odejs虂c虂. Nie be台dziemy sie台 wahac虂 by stana台c虂 po drugiej stronie, ale zajmiemy mocna台 pozycje台 po tej Jednej. Dzis虂 pos虂wie台cimy siebie prawdzie i zbawieniu, takiemu jak je B贸g zaplanowa艂. Nie be台dziemy sie台 wdawac虂 w spory, z虈e ono jest czyms虂 innym. Nie be台dziemy go szukac虂 tam, gdzie go nie ma. Z rados虂cia台 zaakceptujemy je takim, jakim jest i podejmiemy sie台 roli, jaka台 wyznaczy艂 nam B贸g.

Jakim wspaniale jest miec虂 pewnos虂c虂! Odsuniemy dzis虂 od siebie wszelkie wa台tpliwos虂ci i zajmiemy stanowisko pewni celu, wdzie台czni za to, z虈e pewnos虂c虂 zasta台pi艂a wa台tpliwos虂ci. Mamy do spe艂nienia wielki cel i wszystko co jest potrzebne do jego osia台gnie台cia. Z虈aden b艂a台d nie stoi nam na drodze. Albowiem b艂e台dy zosta艂y nam odpuszczone. Jestes虂my obmyci z wszystkich grzech贸w wraz z us虂wiadomieniem sobie, z虈e to by艂y tylko pomy艂ki.

Ci, kt贸rzy sa台 bez winy, nie dos虂wiadczaja台 le台ku, poniewaz虈 sa台 bezpieczni i rozpoznaja台 swoje bezpieczen虂stwo. Nie odwo艂uja台 sie台 do magii, ani nie wynajduja台 sposob贸w ucieczki od wyimaginowanych zagroz虈en虂, kt贸re nie maja台 nic wsp贸lnego z rzeczywistos虂cia台. Maja台 spokojna台 pewnos虂c虂, z虈e be台da台 czynic虂 to, co jest im dane czynic虂. Nie wa台tpia台 w swe w艂asne zdolnos虂ci, poniewaz虈 wiedza台, z虈e ich funkcja be台dzie ca艂kowicie wype艂niona we w艂as虂ciwym czasie i miejscu. Zaje台li stanowisko, kt贸re my dzis虂 zajmiemy, bys虂my mogli wsp贸艂dzielic虂 ich pewnos虂c虂 i a nawet powie台kszyc虂 ja台 przez nasza台 akceptacje台.

Oni be台da台 z nami; wszyscy, kt贸rzy zaje台li stanowisko, kt贸re my dzis虂 zajmujemy, z przyjemnos虂cia台 zaproponuja台 nam wszystko czego sie台 nauczyli i udoste台pnia台 nam wszelkie swe osia台gnie台cia. Ci, kt贸rzy wcia台z虈 sa台 niepewni, takz虈e sie台 z nami po艂a台cza台 i korzystaja台c z naszej pewnos虂ci, uczynia台 ja台 jeszcze wie台ksza台. Ci, kt贸rzy sie台 jeszcze nie narodzili, us艂ysza台 to wo艂anie, kt贸re my s艂yszelis虂my i odpowiedza台 na nie, gdy przybe台da台 dokonac虂 ponownego wyboru. Nie wybieramy dzis虂 tylko dla siebie samych.

Czy nie warto pos虂wie台cic虂 pie台ciu minut z kaz虈dej godziny, by nauczyc虂 sie台 przyjmowac虂 szcze台s虂cie dane ci od Boga? Czy rozpoznanie twojej funkcji tu, na tym s虂wiecie, nie jest warte pie台ciu minut wzie台tych z kaz虈dej godziny? Czy te pie台c虂 minut nie jest tylko ma艂a台 pros虂ba台 o nagrode台 tak wielka台, z虈e nie da sie台 jej nawet zmierzyc虂? Dotychczas traci艂es虂 na swoich interesach juz虈 co najmniej tysia台c razy.

To jest propozycja gwarantuja台ca ci pe艂ne uwolnienie od wszelkiego rodzaju b贸lu i rados虂c虂, jakiej nie moz虈na znalez虂c虂 na tym s虂wiecie. Moz虈esz zamienic虂 niewielka台 ilos虂c虂 twego czasu na pok贸j umys艂u i pewnos虂c虂 celu, maja台c obietnice台 pe艂nego sukcesu. A poniewaz虈 czas nie ma znaczenia, jestes虂 proszony o cos虂, co jest niczym, otrzymuja台c w zamian wszystko. To jest transakcja, na kt贸rej nie moz虈esz stracic虂. A to, co zyskujesz, jest naprawde台 bezgraniczne!

Co godzine台 daj Mu ten tw贸j ma艂y podarunek tylko z pie台ciu minut. On sprawi, z虈e s艂owa, jakich uz虈yjesz c虂wicza台c dzisiejsza台 idee台, be台da台 bardzo przekonywuja台ce i doda im pewnos虂ci, kt贸rej tobie brakuje. Jego s艂owa po艂a台cza台 sie台 z twoimi i sprawia台, z虈e dzisiejsza idea be台dzie za kaz虈dym razem powtarzana z ca艂kowitym聽oddaniem, opartym na wierze tak doskona艂ej i tak pewnej, jak Jego wiara w ciebie. Jego zaufanie do ciebie rozs虂wietli wszystkie s艂owa, kt贸re wypowiesz, a ty wykroczysz poza ich brzmienie i dotrzesz do ich prawdziwego znaczenia. Dzis虂 c虂wicz z Nim, gdy m贸wisz:

Zaakceptuj臋 rol臋, jak膮 mam do odegrania w Bo偶ym planie zbawienia.

Podczas kaz虈dych pie台ciu minut, kt贸re spe台dzisz z Nim, On przyjmie twoje s艂owa i zwr贸ci je tobie rozs虂wietlone i ls虂nia台ce blaskiem wiary i zaufania tak wielkiego i niezachwianego, z虈e ca艂y s虂wiat rozb艂ys虂nie nadzieja台 i rados虂cia台. Nie trac虂 szansy, by byc虂 radosnym odbiorca台 Jego dar贸w, kt贸re moz虈esz dzis虂 podarowac虂 temu s虂wiatu.

Daj Mu te s艂owa, a On uczyni reszte台. Umoz虈liwi ci zrozumienie twej szczeg贸lnej funkcji. Otworzy ci droge台 do szcze台s虂cia, a pok贸j i zaufanie be台da台 Jego darami; Jego odpowiedza台 na twoje s艂owa. Odpowie ci, z虈 ca艂a台 Swoja台 wiara台, rados虂cia台 i pewnos虂cia台, z虈e to, co m贸wisz, jest prawda台. A ty nabierzesz takiej pewnos虂ci, jaka台 ma Ten, Kt贸ry zna twa台 funkcje台, zar贸wno ta台, kt贸ra台 masz na ziemi, jak i ta台, kt贸ra台 masz w Niebie. On be台dzie z toba台 w czasie c虂wiczen虂, kt贸ry z Nim wsp贸艂dzielisz, zamieniaja台c kaz虈da台 chwile台, jaka台 Mu ofiarujesz, na trwanie w wiecznos虂ci i pok贸j.

W oczekiwaniu na naste台pne pie台c虂 minut c虂wiczen虂, pozosta艂a台 cze台s虂c虂 godziny pos虂wie台c虂 na szcze台s虂liwe przygotowanie do naste台pnych pie台ciu minut, kt贸re z Nim znowu spe台dzisz. Podczas gdy czekasz na ponowne nadejs虂cie tych radosnych chwil, powtarzaj dzisiejsza台 idee台. Powtarzaj ja台 cze台sto i za kaz虈dym razem, gdy to robisz, nie zapomnij pozwolic虂 swemu umys艂owi przygotowac虂 sie台 na nadejs虂cie tego szcze台s虂liwego czasu.

A kiedy godzina mija i nadchodzi w艂as虂ciwy czas, w kt贸rym On jeszcze raz sie台 pojawia by spe台dzic虂 troche台 czasu z toba台, ba台dz虂 wdzie台czny i od艂贸z虈 wszystkie ziemskie sprawy, wszystkie ma艂e mys虂li i ograniczone idee i spe台dz虂 znowu z Nim szcze台s虂liwe chwile. Powiedz Mu jeszcze raz, z虈e akceptujesz role台, jakiej On chcia艂by, bys虂 sie台 podja台艂 i w jakiej pe艂nieniu chcia艂by ci pom贸c, a On da ci pewnos虂c虂, z虈e chcesz tego wyboru, kt贸rego On dokona艂 z toba台, a ty z Nim.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15