Lekcja 96

Lekcja 96.

Listen to “LEKCJA 96 – Zbawienie przychodzi z mojego jednego Ja.” on Spreaker.

Zbawienie pochodzi od mej jedynej Jaz虂ni.

Chociaz虈 jestes虂 tylko jedna台 Jaz虂nia台, dos虂wiadczasz siebie na dwa sposoby: jako dobrego i z艂ego, kochaja台cego i nienawidza台cego, jako umys艂 i cia艂o. To postrzeganie swego istnienia jako pe艂nego sprzeczno艣ci聽wywo艂uje odczuwanie nieprzerwanego i ostrego konfliktu i prowadzi do oszala艂ych pr贸b pogodzenia sprzecznych aspekt贸w postrzeganych w samym sobie. Poszukiwa艂es虂 wielu rozwia台zan虂 tego problemu, ale z虈adne z tych, kt贸re pr贸bowa艂es虂, nie dzia艂a艂o. Przeciwien虂stwa, kt贸re widzisz w sobie, nie sa台 kompatybilne i nigdy nie zostana台 pogodzone. Ale z pary sprzecznych rzeczy tylko jedna istnieje (bo tylko jedna jest prawdziwa).

Jes虂li chcia艂bys虂 byc虂 zbawiony, to musisz zaakceptowac虂 fakt, z虈e nie moz虈na pogodzic虂 prawdy z iluzja台, bez wzgle台du na to, jak bardzo starasz sie台 to osia台gna台c虂, jakich s虂rodk贸w uz虈ywasz i gdzie postrzegasz problem. Dop贸ki tego nie zaakceptujesz, be台dziesz zmierza艂 do niekon虂cza台cej sie台 listy cel贸w, kt贸rych nie potrafisz osia台gna台c虂; bezsensownej serii dzia艂an虂 wymagaja台cych duz虈ego nak艂adu czasu i wysi艂ku, przynosza台cych ci zar贸wno nadzieje台 jak i zwa台tpienie, gdzie kaz虈de z nich jest tak daremne jak poprzednie, a kaz虈de naste台pne zakon虂czy sie台 nieuchronna台 poraz虈ka台.

Problemy, kt贸re nie maja台 znaczenia, nie moga台 byc虂 rozwia台zane w obre台bie ram, w kt贸rych zosta艂y postawione13. Konflikty dw贸ch jaz虂ni nie moga台 byc虂 rozwia台zane, a dobro i z艂o nie moga台 sie台 ze soba台 spotkac虂 w z虈adnym miejscu. Ta jaz虂n虂, kt贸ra台 wytworzy艂es虂, nie moz虈e byc虂 nigdy twoja台 Jaz虂nia台, a twojej prawdziwej Jaz虂ni nie moz虈na podzielic虂 na dwie cze台s虂ci i be台dzie Ona wcia台z虈 tym, czym jest, i musi zawsze byc虂. Umys艂 i cia艂o nie moga台 zgodnie istniec虂. Nie pr贸buj ich pogodzic虂, poniewaz虈 jedno odmawia drugiemu realnos虂ci. Jes虂li jestes虂 tylko czyms虂 czysto fizycznym, tw贸j umys艂 nie pojawia sie台 w koncepcji twojej jaz虂ni, poniewaz虈 nie ma tam dla niego miejsca14. Jes虂li jestes虂 duchem, wtedy cia艂o fizyczne musi dla twej rzeczywistos虂ci byc虂 bez znaczenia.

Duch uz虈ywa umys艂u jako s虂rodka ekspresji swej Jaz虂ni. A umys艂, kt贸ry s艂uz虈y duchowi, jest spokojny i wype艂niony rados虂cia台. Jego moc pochodzi od ducha i wype艂nia on swa台 funkcje台 rados虂nie. Jednak umys艂 moz虈e takz虈e postrzegac虂 siebie jako oddzielonego od ducha i znajduja台cego sie台 w ciele, kt贸re myli z samym soba台. Bez (wype艂niania) swojej funkcji nie zaznaje spokoju, a szcze台s虂cie jest poje台ciem obcym dla jego mys虂lenia.

Jednak umys艂 od艂a台czony od ducha nie moz虈e mys虂lec虂. Wypar艂 sie台 swego Z虂r贸d艂a si艂y i postrzega siebie jako bezradnego, ograniczonego i s艂abego. Oddzielony teraz od swojej funkcji, mys虂li z虈e jest samotny, odseparowany, atakowany przez zgromadzone przeciw niemu armie i ukrywaja台cy sie台 za s艂abym poparciem cia艂a. Teraz musi pogodzic虂 niepodobne z podobnym, poniewaz虈 mys虂li, z虈e w艂as虂nie po to jest.

Nie trac虂 na to wie台cej czasu. Kt贸z虈 potrafi艂by rozwia台zac虂 pozbawione sensu konflikty, kt贸re pojawiaja台 sie台 w jakims虂 s虂nie? C贸z虈 mog艂oby znaczyc虂 takie rozwia台zanie w s虂wietle prawdy? Jakiemu celowi mog艂oby s艂uz虈yc虂? Do czego by艂oby potrzebne? Zbawienie nie moz虈e uczynic虂 iluzji prawdziwymi, ani tez虈 rozwia台zac虂 problemu, kt贸ry nie istnieje. Moz虈e masz nadzieje台, z虈e moz虈e. Jednak, czy chcia艂bys虂, by Boz虈y plan uwolnienia Jego drogiego Syna przyni贸s艂 mu b贸l i ca艂kowicie zawi贸d艂?

Twoja Jaz虂n虂 zachowuje Swoje Mys虂li, kt贸re pozostaja台 w twym umys虂le i w Umys虂le Boga. Duch S虂wie台ty utrzymuje zbawienie w twym umys虂le, proponuja台c mu spos贸b na odzyskanie pokoju. Zbawienie jest rodzajem mys虂li, kt贸ra台 wsp贸艂dzielisz z Bogiem, poniewaz虈 Jego G艂os zaakceptowa艂 je dla ciebie i odpowiedzia艂 w twoim imieniu, z虈e juz虈 sie台 dokona艂o. W ten spos贸b zbawienie jest utrzymywane w Mys虂lach, kt贸re twoja Jaz虂n虂 ceni i piele台gnuje.

Postaramy sie台 dzis虂 odnalez虂c虂 te台 mys虂l, kt贸rej obecnos虂c虂 w twym umys虂le jest zagwarantowana przez Tego, Kto przemawia do ciebie z twojej jedynej Jaz虂ni. W naszych cogodzinnych c虂wiczeniach be台dziemy Go szukac虂 w twym umys虂le. Zbawienie przybywa z tej jedynej Jaz虂ni poprzez Tego, Kto jest Mostem pomie台dzy Nia台 i twym umys艂em. Czekaj cierpliwie i pozw贸l Mu opowiedziec虂 ci o twej Jaz虂ni i o tym, co tw贸j umys艂 moz虈e uczynic虂, gdy jest Jej przywr贸cony i uwolniony, by m贸g艂 s艂uz虈yc虂 Jej Woli.

Rozpocznij m贸wia台c to:

Zbawienie pochodzi od mojej jedynej Ja藕ni. Jej My艣li s膮 moje, gotowe do u偶ycia.

Nast臋pnie poszukaj Jej My艣li i uznaj je za swoje w艂asne. S膮 to twoje w艂asne prawdziwe my艣li, kt贸rych si臋聽wypar艂es虂 i pozwoli艂es虂 swemu umys艂owi powe台drowac虂 do s虂wiata sn贸w, aby zamiast nich odnalez虂c虂 tam iluzje. Tu sa台 twoje mys虂li, jedyne jakie masz. Pos虂r贸d nich jest zbawienie; znajdz虂 je tam.

Jes虂li ci sie台 powiedzie, mys虂li jakie sie台 pojawia台, powiedza台 ci, z虈e jestes虂 zbawiony i z虈e tw贸j umys艂 odnalaz艂 funkcje台, kt贸ra台 usi艂owa艂 zgubic虂. Twoja Jaz虂n虂 powita go i obdarzy go pokojem. Z przywr贸cona台 mu moca台, be台dzie znowu przep艂ywa艂 od ducha do ducha, poprzez wszystko, co Duch stworzy艂 jako Siebie. Tw贸j umys艂 pob艂ogos艂awi wszystko. Nasta台pi艂a pomy艂ka, ale b艂a台d zosta艂 naprawiony, poniewaz虈 odnalaz艂es虂 swoja台 Jaz虂n虂.

Twoja Jaz虂n虂 wie, z虈e nie moz虈esz dzis虂 zawies虂c虂. Moz虈e jeszcze przez ma艂a台 chwile台 tw贸j umys艂 pozostaje jeszcze niepewny. Niech cie台 to nie niepokoi. Twoja Jaz虂n虂 zachowa dla ciebie rados虂c虂, jakiej dos虂wiadcza, i jeszcze ja台 odczujesz, gdy be台dziesz mia艂 pe艂na台 s虂wiadomos虂c虂. Za kaz虈dym razem, gdy spe台dzasz co godzine台 pie台c虂 minut na poszukiwaniach Tego, Kto 艂a台czy tw贸j umys艂 i Jaz虂n虂, przekazujesz Mu do depozytu naste台pny skarb, kt贸ry jest dla ciebie przechowywany.

Za kaz虈dym razem, gdy m贸wisz swemu szalonemu umys艂owi, z虈e zbawienie pochodzi od twej jedynej Jaz虂ni, dok艂adasz kolejny klejnot do rosna台cych zasob贸w twego skarbca. A wszystkie te skarby sa台 rozdawane kaz虈demu, kto o nie prosi i kt贸ry przyjmie ten dar. Pomys虂l wie台c, jak wiele jest dzis虂 tobie dane, bys虂 m贸g艂 to rozdac虂, aby to otrzymac虂.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15