Lekcja 95

Lekcja 95.

Listen to “LEKCJA 95 – Jestem jednym Ja, zjednoczonym z moim Stwo虂rca台.” on Spreaker.

Jestem jedna台Jaz虂nia台 zjednoczona台 z moim Stw贸rca台.

Dzisiejsza idea opisuje ciebie dok艂adnie takim, jakim stworzy艂 cie台 B贸g. Stanowisz jednos虂c虂 w samym sobie i pozostajesz w jednos虂ci z Bogiem. Jestes虂 zjednoczony z ca艂ym stworzeniem. Twa doskona艂a jednos虂c虂 sprawia, z虈e zmiany w tobie sa台 niemoz虈liwe. Ty jednak tego nie akceptujesz i tylko dlatego nie potrafisz sobie us虂wiadomic虂, z虈e tak musi byc虂, poniewaz虈 wierzysz, iz虈 juz虈 siebie zmieni艂es虂.

Postrzegasz siebie jako s虂mieszna台 parodie台 Boz虈ego stworzenia; s艂abego, nienawistnego, brzydkiego i grzesznego, nieszcze台s虂liwego i ne台kanego b贸lem. Oto jaka jest twoja wersja siebie: jaz虂n虂 podzielona na wiele walcza台cych z soba台 cze台s虂ci, oddzielona od Boga i s艂abo zintegrowana przez swego niekonsekwentnego i kaprys虂nego wytw贸rce台, do kt贸rego sie台 modlisz. Jednak on nie s艂yszy twoich modlitw, poniewaz虈 jest g艂uchy. Nie postrzega w tobie jednos虂ci, poniewaz虈 jest s虂lepy. Nie rozumie, z虈e jestes虂 Synem Boga, bo jest to dla niego bez sensu i nic nie znaczy.

Postaramy sie台 dzis虂 us虂wiadamiac虂 sobie tylko to, co potrafi s艂yszec虂 i widziec虂 i co ma pe艂ny sens. Be台dziemy znowu tak kierowac虂 nasze c虂wiczenia, by dotrzec虂 do twej jedynej Jaz虂ni, zjednoczonej z Jej Stw贸rca台. Cierpliwie i z nadzieja台 ponawiamy dzis虂 te台 pr贸be台.

Uz虈ycie do c虂wiczen虂 pierwszych pie台ciu minut kaz虈dej nieprzespanej godziny przynosi szczeg贸lne korzys虂ci na tym etapie uczenia sie台, na kt贸rym obecnie sie台 znajdujesz. W tym momencie jest trudno nie pozwolic虂 twemu umys艂owi rozpraszac虂 sie台 i gdzies虂 we台drowac虂, zw艂aszcza, jes虂li podejmuje on te d艂uz虈sze c虂wiczenia. Zapewne juz虈 sobie to us虂wiadomi艂es虂. Przekona艂es虂 sie台 o rozmiarach twego braku umys艂owej dyscypliny i o potrzebie umys艂owego treningu. Jest konieczne bys虂 zdawa艂 sobie z tego sprawe台, poniewaz虈 jest to rzeczywis虂cie przeszkoda w osia台ganiu przez ciebie poste台p贸w.

Cze台ste ale kr贸tsze c虂wiczenia przynosza台 ci na tym etapie inne korzys虂ci. Opr贸cz rozpoznania twych trudnos虂ci z utrzymywaniem skupionej uwagi, musia艂es虂 takz虈e zauwaz虈yc虂, z虈e jes虂li nie przypominasz sobie cze台sto swego celu, masz sk艂onnos虂c虂 do zapominania o nim na d艂ugo. Cze台sto nie udaje sie台 ci pamie台tac虂 o kr贸tszych zastosowaniach idei dnia, bo jeszcze nie wyrobi艂es虂 sobie nawyku automatycznego uz虈ywania tej idei w odpowiedzi na pokuse台.

Zatem obecnie potrzebna jest tobie jakis虂 zaplanowana konstrukcja uk艂adu c虂wiczen虂, zawieraja台ca cze台ste przypomnienia twego celu i regularne pr贸by jego osia台gnie台cia. Regularnos虂c虂 pojmowana w kategoriach czasu nie jest idealnym wymaganiem dla najkorzystniejszych form praktykowania zbawienia. Jednak jest ona korzystna dla tych, kt贸rym brak konsekwentnej motywacji i kt贸rzy mocno bronia台 sie台 przed nauka台.

Be台dziemy zatem przez pewien czas stosowac虂 te pie台ciominutowe okresy c虂wiczen虂 co godzine台 i namawiac虂 cie台, bys虂 pomija艂 je tak rzadko, jak to tylko jest moz虈liwe. Uz虈ycie pierwszych pie台ciu minut kaz虈dej godziny jest szczeg贸lnie korzystne, poniewaz虈 narzuca mocniejsza台 konstrukcje台. Jednak nie pr贸buj wykorzystywac虂 zaniedban虂 w realizacji tego planu jako usprawiedliwienia, by do niego zn贸w nie powr贸cic虂 moz虈liwie jak najszybciej. R贸wnie dobrze moz虈e pojawic虂 sie台 pokusa, by uwaz虈ac虂 ten dzien虂 za stracony, poniewaz虈 nie wykona艂es虂 tego, co by艂o wymagane. Jednak trzeba tylko rozpoznac虂, czym to naprawde台 jest: odmowa台 korekty twego b艂e台du i nieche台c虂 by znowu pr贸bowac虂.

Twoje b艂e台dy nie op贸z虂niaja台 nauczania Ducha S虂wie台tego. Moz虈e byc虂 On jedynie powstrzymywany przez tw贸j brak che台ci by je usuna台c虂. Ba台dz虂my zatem zdecydowani, szczeg贸lnie przez naste台pny tydzien虂, by che台tnie przebaczyc虂 sobie wszelkie zaniedbania naszej pilnos虂ci i nasze b艂e台dy w stosowaniu sie台 do instrukcji dotycza台cych idei dnia i zwia台zanych z nia台 c虂wiczen虂. Tak tolerancja dla naszej s艂abos虂ci pozwoli nam nie zwracac虂 na nia台 uwagi, aby nie dawac虂 jej mocy op贸z虂niania naszej nauki. Jes虂li damy jej taka台 moc, be台dziemy uwaz虈ac虂 ja台 za si艂e台, myla台c si艂e台 ze s艂abos虂cia台.

Kiedy odnosisz poraz虈ke台 w stosowaniu sie台 do wymagan虂 tego kursu, oznacza to jedynie, z虈e pope艂ni艂es虂 b艂a台d. Wymaga on korekcji i niczego wie台cej. Pozwolenie, by ten b艂a台d by艂 kontynuowany, oznacza pope艂nianie dodatkowych b艂e台d贸w, opartych na tym pierwszym b艂e台dzie i umacniaja台cych go. Ten proces musi byc虂聽zaniechany, poniewaz虈 jest on tylko innym sposobem popierania iluzji wbrew prawdzie.

Pozw贸l wszystkim tym b艂e台dom znikna台c虂, poprze rozpoznanie tego, czym one sa台. Sa台 one pr贸bami utrzymywania ciebie nies虂wiadomym tego, z虈e jestes虂 jedna台 Jaz虂nia台, zjednoczona台 z twym Stw贸rca台, w zgodzie z kaz虈dym aspektem stworzenia, nieograniczona台 w swej mocy i wype艂niona台 bezgranicznym pokojem. Tylko to jest prawda台 i nic innego. Dzis虂 be台dziemy sie台 zn贸w utwierdzac虂 w tej prawdzie i pr贸bowac虂 dotrzec虂 do takiego miejsca w tobie, w kt贸rym nie ma wa台tpliwos虂ci, z虈e tylko to jest prawda台.

Rozpocznij dzisiejsze c虂wiczenia tym zapewnieniem, proponowanym twemu umys艂owi z tak wielka台 pewnos虂cia台, na jaka台 cie台 tylko stac虂:

Jestem jedna台 Jaz虂nia台, zjednoczona台 z mym Stw贸rca台, w zgodzie z kaz虈dym aspektem stworzenia, nieograniczona台 w swej mocy i wype艂niona台 bezgranicznym pokojem.

Naste台pnie zamknij oczy i powiedz do siebie ponownie, powoli i starannie, pozwalaja台c, by znaczenie tych s艂贸w nasa台czy艂o tw贸j umys艂, zaste台puja台c fa艂szywe idee:

Jestem jedn膮 Ja藕ni膮.

Powt贸rz to kilka razy, a potem spr贸buj poja台c虂 znaczenie, kt贸re te s艂owa przekazuja台.

Jestes虂 jedna台 Jaz虂nia台, zjednoczona台 i bezpieczna台 w s虂wietle, rados虂ci i pokoju. Jestes虂 Synem Boga, jedna台 Jaz虂nia台, kt贸ra ma jednego Stw贸rce台 i jeden cel: przekazac虂 s虂wiadomos虂c虂 tej jednos虂ci wszystkim umys艂om, aby prawdziwe tworzenie mog艂o rozprzestrzeniac虂 te台 ca艂kowitos虂c虂 i jednos虂c虂 Boga. Jestes虂 jedna台 Jaz虂nia台, kompletna台, uzdrowiona台 i be台da台ca台 ca艂os虂cia台, kt贸ra ma moc podnoszenia zas艂ony ciemnos虂ci zacia台gnie台tej nad tym s虂wiatem, wie台c pozw贸l s虂wiat艂u w tobie przenikna台c虂 do tego s虂wiata, by go nauczyc虂 prawdy o tobie.

Jestes虂 jedna台 Jaz虂nia台, w doskona艂ej harmonii z wszystkim co istnieje i wszystkim co be台dzie. Jestes虂 jedna台 Jaz虂nia台, s虂wie台tym Synem Boga, zjednoczonym z twymi brac虂mi w tej Jaz虂ni; zjednoczonym z twym Ojcem w Jego Woli. Poczuj ta台 jedna台 Jaz虂n虂 w tobie, i niechaj Ona os虂wieci wszelkie twoje iluzje i twoje wa台tpliwos虂ci. To jest twoja Jaz虂n虂, Syn Samego Boga, bezgrzeszny jak Jego Stw贸rca, z Jego si艂a台 w tobie i z Jego Mi艂os虂cia台, kt贸ra jest na zawsze twoja. Jestes虂 jedna台 Jaz虂nia台 i jest tobie dane odczuwac虂 w sobie te台 Jaz虂n虂 i wype台dzic虂 wszelkie iluzj e z j ednego umys艂u, kt贸ry j est ta台 Jaz虂nia台, s虂wie台ta台 prawda台 w tobie.

Dzis虂 (o tym) nie zapominaj. Potrzebujemy twojej pomocy; twojego ma艂ego udzia艂u w przyniesieniu szcze台s虂cia s虂wiatu. I Niebiosa oczekuja台 od ciebie z ufnos虂cia台, z虈e dzis虂 spr贸bujesz. Uznaj wie台c ich pore台czenie, poniewaz虈 ono jest twoje. Ba台dz虂 czujny. Dzis虂 nie zapominaj, nie zapomnij o swym celu przez ca艂y dzien虂. Powtarzaj dzisiejsza台 idee台 tak cze台sto, jak jest to moz虈liwe i zrozum, z虈e za kaz虈dym razem, gdy to czynisz, ktos虂 s艂yszy g艂os nadziei, drgnienie prawdy w swym umys虂le, 艂agodny szelest skrzyde艂 pokoju.

Twoje w艂asne potwierdzenie, z虈e jestes虂 jedna台 Jaz虂nia台, zjednoczona台 ze swym Ojcem, jest wezwaniem dla ca艂ego s虂wiata, by sie台 z toba台 zgodzi艂. Kaz虈demu, kogo dzisiaj spotkasz, przekaz虈 obietnice台 zawarta台 w dzisiejszej idei, m贸wia台c mu to:

Ty i ja jestes虂my jedna台 Jaz虂nia台, zjednoczona台 z naszym Stw贸rca台 w tej Jaz虂ni. Wyraz虈am ci sw贸j szacunek z powodu tego, Kim jestem i Kim jest Ten, Kto kocha nas obu jako Jedno.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15