Lekcja 93

Lekcja 93.

Listen to “LEKCJA 93 – 艢wiat艂o, rado艣膰 i pok贸j mieszkaj膮 we mnie.” on Spreaker.

Mieszka we mnie rados虂c虂, pok贸j i s虂wiat艂o.

Mys虂lisz, z虈e zamieszkuje w tobie z艂o, ciemnos虂c虂 i grzech. Mys虂lisz, z虈e jes虂li ktos虂 zobaczy艂by prawde台 o tobie, odsuna台艂by sie台 od ciebie, wzdrygaja台c sie台 przed toba台 jak przed jadowitym we台z虈em. Mys虂lisz, z虈e jes虂li prawda o tobie zosta艂aby ci ujawniona, to jej groza porazi艂aby cie台 tak mocno, z虈e zada艂bys虂 sobie s虂mierc虂 z w艂asnej re台ki, poniewaz虈 po zobaczeniu tej prawdy, dalsze twe z虈ycie sta艂oby sie台 niemoz虈liwe.

Te twoje przekonania sa台 tak mocno utrwalone, z虈e trudno jest ci pom贸c przekonac虂 sie台, z虈e nie maja台 one z虈adnych podstaw. To, z虈e pope艂nia艂es虂 b艂e台dy jest oczywiste. Poszukiwa艂es虂 dziwnych sposob贸w zbawienia, by艂es虂 oszukiwany i sam tez虈 oszukiwa艂es虂, obawia艂es虂 sie台 g艂upich fantazji i pe艂nych grozy sn贸w; sk艂ada艂es虂 pok艂ony boz虈kom wytworzonym z prochu – wszystko to jest prawda台 zgodnie z tym, w co teraz wierzysz.

Dzis虂 poddajemy to w wa台tpliwos虂c虂, nie z punktu widzenia tego, co teraz mys虂lisz, ale patrza台c na to z zupe艂nie innego punktu obserwacyjnego, z perspektywy kt贸rego takie puste i ja艂owe mys虂li sa台 bez znaczenia. Te mys虂li nie sa台 zgodne z Boz虈a台 Wola台. On tych dziwacznych wierzen虂 z toba台 nie dzieli. To stanowi wystarczaja台cy dow贸d na to, z虈e one sa台 b艂e台dne, ale ty nie postrzegasz, z虈e tak jest.

Dlaczego nie mia艂bys虂 byc虂 zachwycony zapewnieniem, z虈e ca艂e z艂o, kt贸re mys虂la艂es虂, z虈e wyrza台dzi艂es虂, nigdy nie zosta艂o wyrza台dzone, z虈e wszystkie twoje grzechy sa台 niczym, z虈e jestes虂 teraz tak czysty i s虂wie台ty, jak wtedy, gdy zosta艂es虂 stworzony i z虈e jest w tobie obecne s虂wiat艂o, rados虂c虂 i pok贸j? Twoje w艂asne wyobraz虈enia o sobie samym nie moga台 stawiac虂 oporu Woli Boga. Mys虂lisz, z虈e przyniesie ci s虂mierc虂, ale Ona jest z虈yciem. Mys虂lisz, z虈e cie台 zniszczy, ale jestes虂 przez Nia台 zbawiony.

Ta jaz虂n虂, kt贸ra台 wytworzy艂es虂, nie jest Synem Boga. Zatem ta jaz虂n虂 w og贸le nie istnieje. I wszystko, co wydaje sie台 czynic虂 i mys虂lec虂, nic nie znaczy. Nie jest ani z艂a ani dobra. Jest nierzeczywista i nic ponadto. Nie聽walczy z Synem Boga. Nie rani go, ani nie niepokoi. Nie zmieni艂a stworzenia, ani nie przemieni艂a bezgrzesznos虂ci w grzech i mi艂os虂ci w nienawis虂c虂. Jaka台 moc moz虈e miec虂 ta wytworzona przez ciebie jaz虂n虂, jes虂li sprzeciwia sie台 Woli Boga?

Twoja bezgrzesznos虂c虂 jest zagwarantowana przez Boga. Trzeba to wcia台z虈, nieprzerwanie powtarzac虂, az虈 zostanie zaakceptowane. To jest prawda. Twoja bezgrzesznos虂c虂 jest zagwarantowana przez Boga. Tego, co B贸g stworzy艂 jako wieczne, nic nie moz虈e naruszyc虂 lub zmienic虂. Jaz虂n虂, kt贸ra台 wytworzy艂es虂, z艂a i wype艂niona grzechem, jest bez znaczenia. Twoja bezgrzesznos虂c虂 jest zagwarantowana przez Boga, a s虂wiat艂o, rados虂c虂 i pok贸j sa台 w tobie.

Zbawienie wymaga akceptacji tylko jednej mys虂li -jestes虂 takim, jakim stworzy艂 cie台 B贸g, a nie takim, jakim siebie wytworzy艂es虂. Bez wzgle台du na to, co mys虂lisz na temat z艂a, kt贸re uwaz虈asz, z虈e uczyni艂es虂, jestes虂 takim, jaki stworzy艂 cie台 B贸g. Bez wzgle台du na to, jakie b艂e台dy pope艂ni艂es虂, prawda o tobie jest wcia台z虈 taka sama. Stworzenie jest wieczne i niezmienne. Twoja bezgrzesznos虂c虂 jest zagwarantowana przez Boga. Jestes虂 i be台dziesz na zawsze takim, jakim by艂es虂 stworzony. S虂wiat艂o, rados虂c虂 i pok贸j sa台 w tobie, poniewaz虈 umies虂ci艂 je tam B贸g.

W d艂uz虈szych sesjach c虂wiczeniowych, kt贸re by艂yby najbardziej efektywne, gdyby odbywa艂y sie台 w cia台gu pierwszych pie台ciu minut kaz虈dej godziny, zacznij od wyraz虈enia prawdy o twoim stworzeniu:

Jest we mnie s虂wiat艂o, rados虂c虂 i pok贸j.

Moja bezgrzesznos虂c虂 jest zagwarantowana przez Boga.

Naste台pnie od艂贸z虈 swoje g艂upie wyobraz虈enia o sobie i spe台dz虂 reszte台 sesji pr贸buja台c dos虂wiadczyc虂 tego, co B贸g ci da艂, zamiast tego, co sam sobie przyzna艂es虂.

Jestes虂 takim, jakim B贸g cie台 stworzy艂, albo takim, jakim siebie wytworzy艂es虂. Jedna Jaz虂n虂 jest prawdziwa; tej drugiej nie ma. Spr贸buj dos虂wiadczyc虂 jednos虂ci swej jedynej Jaz虂ni. Spr贸buj docenic虂 Jej S虂wie台tos虂c虂 i mi艂os虂c虂, z kt贸rej zosta艂a stworzona. Postaraj sie台 nie przeszkadzac虂 Jaz虂ni, kt贸ra台 B贸g stworzy艂 jako ciebie, poprzez ukrywanie Jej majestatu za marnymi boz虈kami z艂a i grzesznos虂ci, kt贸rych wytworzy艂es虂 by Ja台 zasta台pic虂. Pozw贸l Jej wejs虂c虂 w posiadanie Swej W艂asnos虂ci. No prosze台; Tym jestes虂 Ty. A s虂wiat艂o, rados虂c虂 i pok贸j sa台 w tobie dlatego, z虈e tak jest.

Byc虂 moz虈e nie be台dziesz chcia艂, lub nawet nie be台dziesz zdolny do tego, by c虂wiczyc虂 przez pierwsze pie台c虂 minut kaz虈dej godziny. Jednak pr贸buj to robic虂 wtedy, kiedy moz虈esz. Przynajmniej pamie台taj, z虈eby powtarzac虂 co godzine台 naste台puja台ce mys虂li:

Jest we mnie s虂wiat艂o, rados虂c虂 i pok贸j.

Moja bezgrzesznos虂c虂 jest zagwarantowana przez Boga.

Naste台pnie pr贸buj pos虂wie台cic虂 co najmniej minute台 na us虂wiadomienie sobie, przy zamknie台tych oczach, z虈e te mys虂li wyraz虈aja台 prawde台 o tobie.

Jes虂li zdarza sie台 cos虂, co wydaje sie台 ciebie niepokoic虂, szybko rozwiej te台 iluzje台 le台ku, powtarzaja台c znowu te mys虂li. Gdyby pojawi艂a sie台 pokusa, aby z艂os虂cic虂 sie台 na kogos虂, powiedz mu w mys虂lach:

Jest w tobie s虂wiat艂o, rados虂c虂 i pok贸j.

Twoja bezgrzesznos虂c虂 jest zagwarantowana przez Boga.

Dzis虂 moz虈esz duz虈o uczynic虂 dla zbawienia tego s虂wiata. Dzis虂 moz虈esz duz虈o uczynic虂 by zbliz虈yc虂 sie台 do tej roli w zbawieniu, jaka台 ci B贸g wyznaczy艂. Dzis虂 moz虈esz r贸wniez虈 duz虈o uczynic虂, by przekonac虂 sw贸j w艂asny umys艂, z虈e dzisiejsza idea jest rzeczywis虂cie prawdziwa.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15