Lekcja 91

Lekcja 91.

Listen to “LEKCJA 91 – Cuda widziane sa台 w s虂wiat艂os虂ci.” on Spreaker.

Cuda sa台 widoczne w s虂wietle.

Waz虈ne jest, by pamie台tac虂, z虈e cuda i widzenie duchowe zawsze wyste台puja台 razem. Stwierdzenie to wymaga powtarzania i to cze台stego powtarzania. Stanowi ono zasadnicza台 idee台 twego nowego systemu mys虂lowego i okres虂la twoje postrzeganie. Cud istnieje zawsze. Jego obecnos虂c虂 nie jest spowodowana przez twoje widzenie duchowe; jego nieobecnos虂c虂 nie jest spowodowana tym, z虈e go nie widzisz. Na to, czy widzisz cuda, czy tez虈 nie, ma wp艂yw tylko twa 艣wiadomo艣膰 cud贸w. Ujrzysz je w 艣wietle, nie zobaczysz ich w ciemno艣ci.

Dla ciebie, wie台c, s虂wiat艂o jest sprawa台 zasadnicza台. Gdy pozostajesz w ciemnos虂ciach, cud pozostaje niezauwaz虈ony. Jestes虂 zatem przekonany, z虈e on nie istnieje. To wynika z przes艂anek, od kt贸rych pochodzi ciemnos虂c虂. Zaprzeczanie s虂wiat艂u prowadzi do niepowodzenia w jego postrzeganiu. Niepostrzeganie s虂wiat艂a to postrzeganie ciemnos虂ci. S虂wiat艂o staje sie台 wie台c dla ciebie bezuz虈yteczne, nawet jes虂li ono istnieje. Nie moz虈esz go uz虈yc虂, poniewaz虈 nie wiesz, z虈e jest obecne. Pozorna rzeczywistos虂c虂 ciemnos虂ci czyni idee台 s虂wiat艂a czyms虂 bez znaczenia.

Gdy ktos虂 m贸wi ci, z虈e cos虂, czego nie widzisz, istnieje, brzmi to jak szalen虂stwo. Bardzo trudno cie台 przekonac虂, z虈e szalen虂stwem jest nie widziec虂 tego, co jest, a widziec虂 to, czego nie ma. Nie wa台tpisz w to, z虈e oczy cia艂a moga台 widziec虂. Nie wa台tpisz w to, z虈e obrazy, kt贸re one pokazuja台, sa台 rzeczywistos虂cia台. Wierzysz w ciemnos虂c虂, a nie w s虂wiat艂o. Jak moz虈na to odwr贸cic虂? Dla ciebie jest to niemoz虈liwe, ale nie jestes虂 w tym osamotniony.

Twoje wysi艂ki, jakkolwiek ma艂e mog艂yby byc虂, maja台 silne wsparcie. Gdybys虂 sobie tylko zdawa艂 sprawe台 z tego jak wielka jest to si艂a, znikne台艂yby twe wa台tpliwos虂ci. Dzis虂 zajmiemy sie台 pr贸ba台 umoz虈liwienia ci poczucia tej si艂y. Gdy juz虈 poczujesz te台 si艂e台, kt贸ra sprawi, z虈e wszystkie cuda stana台 sie台 艂atwe do osia台gnie台cia, nie be台dziesz wa台tpic虂. Cuda, kt贸re ukrywa przed toba台 twe poczucie s艂abos虂ci, dos艂ownie 鈥瀢skocza台” do twojej s虂wiadomos虂ci, gdy tylko poczujesz te台 si艂e台 w sobie.

Zarezerwuj sobie oko艂o dziesie台ciu minut, trzy razy w cia台gu dnia, kiedy w spokoju be台dziesz pr贸bowa艂 wykroczyc虂 poza w艂asna台 s艂abos虂c虂. Moz虈esz to osia台gna台c虂 bardzo prosto poprzez poinstruowanie siebie, z虈e nie jestes虂 cia艂em. To, czego chcesz, zawsze pocia台ga za soba台 wiare台, wie台c wystarczy, z虈e wydasz swemu umys艂owi odpowiednie instrukcje. Twoja wola staje sie台 twoim nauczycielem i wola ta ma wszelka台 moc sprawiania tego, czego pragnie. Moz虈esz uwolnic虂 sie台 od cia艂a, jes虂li tak postanowisz. Moz虈esz dos虂wiadczyc虂 tej mocy w sobie.

Rozpocznij d艂uz虈sze c虂wiczenia wypowiedzia台 na temat prawdziwego zwia台zku mie台dzy przyczyna台 i skutkiem:

Cuda sa台 widoczne w s虂wietle. Oczy cia艂a nie postrzegaja台 s虂wiat艂a. Ale ja nie jestem cia艂em. Czym jestem?

Pytanie, kt贸rym sie台 ta wypowiedz虂 kon虂czy, jest potrzebne do naszych dzisiejszych c虂wiczen虂. To, czym mys虂lisz, z虈e jestes虂, jest przekonaniem, kt贸re ma byc虂 usunie台te. Ale to, czym jestes虂 naprawde台, musi byc虂 tobie ujawnione. Przekonanie, z虈e jestes虂 cia艂em, jest pomy艂ka台 i wymaga korekcji. Prawda o tym, czym jestes虂, wzbudza w tobie si艂e台, by przywr贸cic虂 twej s虂wiadomos虂ci to, co ta pomy艂ka ukrywa.

Jes虂li nie jestes虂 cia艂em, to czym jestes虂? Musisz bys虂 s虂wiadomy tego, czego Duch S虂wie台ty uz虈ywa do zasta台pienia wyobraz虈enia cia艂a w twym umys虂le. Musisz poczuc虂 cos虂, w co m贸g艂bys虂 uwierzyc虂, gdy przestaniesz wierzyc虂 w cia艂o. Potrzebne ci jest prawdziwe dos虂wiadczenie czegos虂 innego, czegos虂 bardziej solidnego i bardziej pewnego; czegos虂, co jest bardziej warte twej wiary i co rzeczywis虂cie istnieje.

Jes虂li nie jestes虂 cia艂em, to czym jestes虂? Zapytaj o to szczerze i naste台pnie pos虂wie台c虂 kilka minut na to, by pozwolic虂 na korekcje台 twych b艂e台dnych mys虂li na temat twoich cech i na zaje台cie ich miejsca przez mys虂li przeciwne. Powiedz, na przyk艂ad:

Nie jestem s艂aby, lecz silny.

Nie jestem bezradny, lecz pote台z虈ny.

Nie jestem ograniczony, ale nieograniczony. Nie jestem niepewny, ale pewny.

Nie jestem iluzja台, ale rzeczywistos虂cia台.

Nie moge台 widziec虂 w ciemnos虂ci, ale w s虂wietle.

W drugiej fazie czasu przeznaczonego na c虂wiczenie pr贸buj dos虂wiadczyc虂 tych prawd o sobie. Szczeg贸lnie skup sie台 na dos虂wiadczeniu si艂y. Pamie台taj, z虈e wszelkie poczucie s艂abos虂ci jest zwia台zane a przekonaniem, z虈e jestes虂 cia艂em, przekonaniem, kt贸re jest b艂e台dne i nie zas艂uguje na wiare台. Staraj sie台 pozbyc虂 twej wiary w to, choc虂by tylko na moment. W miare台 kontynuacji kursu be台dziesz przyzwyczajac虂 sie台 do pok艂adania wiary w to, co w tobie jest bardziej cenne.

Odpoczywaj przez reszte台 czasu przeznaczonego na to c虂wiczenie, be台da台c pewnym, z虈e twe wysi艂ki, chociaz虈 skromne, sa台 pe艂ni wspierane przez si艂e台 Boga i wszystkie Jego Mys虂li. To w艂as虂nie od Nich be台dzie pochodzic虂 twoja si艂a. To wielkie poparcie, dzie台ki kt贸remu poczujesz moc w sobie, ma w Nich swe z虂r贸d艂o. One sa台 zjednoczone z toba台 gdy wykonujesz to c虂wiczenie i wsp贸艂dzielisz wtedy z nimi Ich W艂asny cel. To z Nich wyp艂ywa to s虂wiat艂o, w kt贸rym be台dziesz widzia艂 cuda, albowiem Ich si艂a jest twoja台. Ich si艂a staje sie台 twoimi oczami i w ten spos贸b moz虈esz widziec虂.

Pie台c虂 lub szes虂c虂 razy na godzine台, w dos虂c虂 regularnych odste台pach czasu, przypominaj sobie, z虈e cuda sa台 widoczne w s虂wietle. Upewnij sie台, czy nie dos虂wiadczasz jakies虂 pokusy zwia台zanej z dzisiejsza台 idea台. Gdyby tak by艂o, w贸wczas pomocne by艂yby naste台puja台ce s艂owa:

Cuda s膮 widoczne w 艣wietle. Niechaj to nie zamyka moich oczu.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15