Lekcja 86

Lekcja 86.

Listen to “LEKCJA 86 – powt贸rzenia lekcji 71-72” on Spreaker.

Oto idee do powt贸rzenia na dzis虂:

(71) Tylko Boz虈y plan zbawienia be台dzie dzia艂ac虂.

Intensywne poszukiwania zbawienia wok贸艂 mnie nie maja台 sensu. Upatrywa艂em zbawienia w wielu r贸z虈nych ludziach, w wielu r贸z虈nych rzeczach, ale gdy tylko sie台ga艂em po nie, nie by艂o go tam. By艂em w b艂e台dzie w聽sprawie tego gdzie ono jest. Nie be台de台 juz虈 wie台cej podejmowac虂 poszukiwan虂 na pr贸z虈no. Tylko Boz虈y plan zbawienia be台dzie dzia艂ac虂. Aja be台de台 sie台 radowac虂, gdyz虈 Jego plan nigdy nie moz虈e sie台 nie powies虂c虂.

Oto proponowane szczeg贸lne formy uz虈ycia tej idei:

Boz虈y plan zbawienia oszcze台dzi mi postrzegania tego.

To nie stanowi wyja台tku w Boz虈ym planie mojego zbawienia.

Be台de台 postrzega艂 to tylko w s虂wietle Boz虈ego planu zbawienia.

(72) Skargi i z虈ale sa台 atakiem na Boz虈y plan zbawienia.

Skargi i z虈ale sa台 pr贸ba台 udowodnienia, z虈e Boz虈y plan zbawienia nie be台dzie dzia艂ac虂. Jednak tylko Jego plan be台dzie dzia艂ac虂. Skarz虈a台c sie台, usuwam moja台 jedyna台 nadzieje台 zbawienia z mojej s虂wiadomos虂ci. Nie chcia艂bym juz虈 d艂uz虈ej w ten ob艂a台kany spos贸b zwalczac虂 moich najwie台kszych korzys虂ci. Chcia艂bym zaakceptowac虂 Boz虈y plan zbawienia i byc虂 szcze台s虂liwym.

Szczeg贸lne zastosowania tej idei mog艂yby przybrac虂 te formy:

Gdy patrze台 na to, wybieram pomie台dzy b艂e台dnym postrzeganiem i zbawieniem.

Jes虂li be台de台 w tym widzia艂 podstawy do skarg, nie dostrzege台 podstaw dla mojego zbawienia.

To wo艂a o zbawienie, a nie o atak.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15