Lekcja 81

Przegl膮d II

Wste台p

Listen to “WPROWADZENIE DO POWT脫RZENIA II – obejmuje Lekcje 81-90” on Spreaker.

Jestes虂my teraz gotowi na nowy przegla台d. Rozpoczniemy go w tym miejscu, gdzie zostawilis虂my nasz poprzedni przegla台d i be台dziemy powtarzac虂 dwie idee dziennie. Pierwsza, wczes虂niejsza cze台s虂c虂 dnia be台dzie pos虂wie台cona jednej z tych idei, a druga, p贸z虂niejsza – naste台pnej idei. W kaz虈dej z tych cze台s虂ci dnia be台dziemy przerabiac虂 jedno d艂uz虈sze c虂wiczenie i wiele cze台stych, ale kr贸tkich c虂wiczen虂.

D艂uz虈sze c虂wiczenie be台dzie przebiegac虂 w naste台puja台cej og贸lnej formie: Przeznacz oko艂o pie台tnas虂cie minut na kaz虈de z nich i rozpocznij od mys虂lenia o dzisiejszej idei, a takz虈e o komentarzach, kt贸re sa台 jej przypisane. Pos虂wie台c虂 trzy do czterech minut by je ponownie przeczytac虂 powoli, nawet kilka razy jes虂li sobie tego z虈yczysz, a potem zamknij oczy i s艂uchaj.

Powt贸rz pierwsza台 faze台 c虂wiczenia, jes虂li stwierdzisz, z虈e tw贸j umys艂 gdzies虂 b艂a台dzi, ale wie台ksza台 cze台s虂c虂 czasu spe台dz虂 na spokojnym ale uwaz虈nym nas艂uchiwaniu. Jest wiadomos虂c虂, kt贸ra czeka na ciebie. Ba台dz虂 pewien, z虈e ja台 odbierzesz. Pamie台taj, z虈e ona ci sie台 nalez虈y i z虈e jej chcesz.

Ba台dz虂 niezachwiany wobec mys虂li, kt贸re moga台 ci przeszkadzac虂. Us虂wiadom sobie to, z虈e niezalez虈nie od formy, jaka台 takie mys虂li moga台 przybrac虂, nie maja台 one z虈adnej mocy ani z虈adnego znaczenia. Zasta台p je swa台 determinacja台 by odnies虂c虂 sukces. Nie zapominaj, z虈e twoja wola ma moc wykraczaja台ca台 poza wszelkie fantazje i sny. Zaufaj jej, by cie台 wspar艂a i wynios艂a ponad to wszystko.

Uwaz虈aj to c虂wiczenie za pos虂wie台cone drodze, prawdzie i z虈yciu. Odm贸w kierowania swej uwagi w strone台 okre台z虈nych dr贸g, iluzji i mys虂li o s虂mierci. Twoim przeznaczeniem jest zbawienie. Ba台dz虂 zdecydowany kaz虈dego dnia, by nie pozostawiac虂 swej funkcji niewype艂niona台.

Ponownie potwierdz虂 swoja台 determinacje台 r贸wniez虈 w kr贸tszych c虂wiczeniach, uz虈ywaja台c oryginalnej formy idei, a w razie potrzeby takz虈e form bardziej szczeg贸lnych. Niekt贸re szczeg贸lne formy sa台 w艂a台czone do komentarzy, kt贸re naste台puja台 po podaniu idei. Jednak sa台 to tylko propozycje. Nie ma znaczenia, jakich szczeg贸lnych s艂贸w uz虈yjesz.

Lekcja 81.

Listen to “LEKCJA 81 – powt贸rzenia lekcji 61-62” on Spreaker.

Nasze idee dla dzisiejszego przegla台du sa台 naste台puja台ce:

(61) Jestem s虂wiat艂os虂cia台 s虂wiata.

Jak s虂wie台ty jestem ja, kt贸remu dano funkcje台 przyniesienia s虂wiatu s虂wiat艂a. Niechaj ma s虂wie台tos虂c虂 wcia台z虈 mnie opromienia. Niech w jej spokojnym s虂wietle znikna台 wszystkie moje konflikty. Niechaj pok贸j, jaki ona przynosi, pozwoli mi przypomniec虂 sobie Kim jestem.

Kiedy wydaja台 sie台 pojawiac虂 jakies虂 szczeg贸lne trudnos虂ci, w贸wczas mog艂yby miec虂 zastosowanie takie okres虂lone formy zastosowania tej idei, jak:

Nie be台de台 przys艂ania艂 s虂wiat艂os虂ci s虂wiata, kt贸ra jest we mnie.

Niechaj s虂wiat艂os虂c虂 s虂wiata zas虂wieci poprzez te przys艂aniaja台ce ja台 pozory.

Ten cien虂 zniknie, gdy zas虂wieci s虂wiat艂o.

(62) Moja台 funkcja台, jako s虂wiat艂os虂ci s虂wiata, jest przebaczenie.

W艂as虂nie dzie台ki akceptacji mojej funkcji be台de台 postrzega艂 w sobie s虂wiat艂o. I w tym s虂wietle be台de台 ja台 widzia艂 wyraz虂nie i jednoznacznie. Moja akceptacja nie zalez虈y od rozpoznania przeze mnie co jest ta台 funkcja台, poniewaz虈 jeszcze nie rozumiem przebaczenia. Jednak mam nadzieje台, z虈e w tym s虂wietle ujrze台 ja台taka台, jaka台jest.

Szczeg贸lne formy zastosowania tej idei moga台 obejmowac虂:

Niech to s虂wiat艂o pomoz虈e mi poznac虂, co znaczy przebaczenie. Nie be台de台 oddziela艂 mojej funkcji od mojej woli. Nie uz虈yje台 tego w jakims虂 innym celu.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15