Lekcja 80

Lekcja 80.

Listen to “LEKCJA 80 – Niech rozpoznam, z虈e moje problemy zosta艂y rozwia台zane.” on Spreaker.

Niechaj poznam, z虈e moje problemy zosta艂y rozwia台zane.

Jes虂li wyrazisz che台c虂, by poznac虂 swoje problemy, wtedy poznasz, z虈e nie masz problem贸w. Tw贸j g艂贸wny problem zosta艂 rozwia台zany i nie masz z虈adnych innych. Zatem musisz byc虂 spokojny. Zbawienie zatem zalez虈y od poznania tego jednego problemu i zrozumienia, z虈e zosta艂 on juz虈 rozwia台zany. Jeden problem, jedno rozwia台zanie. Zbawienie jest osia台gnie台te. Zosta艂es虂 uwolniony od konfliktu. Zaakceptuj ten fakt, a be台dziesz gotowy by zaja台c虂 nalez虈ne ci miejsce w Boz虈ym planie zbawienia.

Tw贸j jedyny problem zosta艂 rozwia台zany! Powtarzaj to sobie wcia台z虈 dzis虂 z przekonaniem i wdzie台cznos虂cia台. Pozna艂es虂 dzis虂 sw贸j jedyny problem, otwieraja台c droge台 Duchowi S虂wie台temu, by da艂 ci Boz虈e rozwia台zanie. Od艂oz虈y艂es虂 na bok oszustwo i ujrza艂es虂 s虂wiat艂o prawdy. Zaakceptowa艂es虂 w艂asne zbawienie poprzez doprowadzenie problemu do rozwia台zania. Teraz moz虈esz poznac虂 rozwia台zanie, poniewaz虈 problem zosta艂 zi denty fi kowany.

Dzis虂 masz prawo do pokoju. Z虈aden problem, kt贸ry zosta艂 rozwia台zany, nie moz虈e cie台 trapic虂. Nie zapominaj聽jednak, z虈e wszystkie problemy sa台 takie same. Jes虂li to be台dziesz pamie台ta艂, ich r贸z虈ne formy cie台 nie zwioda台. Jeden problem, jedno rozwia台zanie. Zaakceptuj pok贸j, jaki to proste stwierdzenie przynosi.

W naszych dzisiejszych d艂uz虈szych c虂wiczeniach be台dziemy domagac虂 sie台 pokoju, kt贸ry musi byc虂 nasz, kiedy problem zosta艂 doprowadzony do rozwia台zania. Ten problem musi znikna台c虂, poniewaz虈 Boz虈e rozwia台zanie jest niezawodne. Poznawszy jedno, pozna艂es虂 drugie. Rozwia台zanie jest nieod艂a台czne od problemu. Dosta艂es虂 rozwia台zanie i je zaakceptowa艂es虂. Jestes虂 zbawiony.

Niechaj wie台c pok贸j, kt贸ry przynosi twa akceptacja, be台dzie ci dany. Zamknij oczy i odbierz swoja台 nagrode台. Uznaj, z虈e twoje problemy zosta艂y rozwia台zane. Uznaj, z虈e nie ma w tobie konfliktu, jestes虂 wolny i spokojny. Nade wszystko pamie台taj, z虈e masz tylko jeden problem i z虈e ten problem ma jedno rozwia台zanie. W艂as虂nie na tym polega prostota zbawienia. Jest ona gwarancja台 tego, z虈e zbawienie dzia艂a.

Zapewniaj dzis虂 cze台sto sam siebie, z虈e twoje problemy zosta艂y rozwia台zane. Powtarzaj te台 idee台 z g艂e台bokim przekonaniem tak cze台sto, jak to jest moz虈liwe. I zastosuj na pewno te台 dzisiej sza台 idee台 do kaz虈dego szczeg贸lnego problemu, jaki moz虈e sie台 pojawic虂. Powiedz szybko:

Niechaj poznam, 偶e ten problem zosta艂 rozwi膮zany.

Ba台dz虂my zdecydowani nie gromadzic虂 dzis虂 z虈adnych skarg i z虈al贸w. Ba台dz虂my zdecydowani uwolnic虂 sie台 od problem贸w, kt贸re nie istnieja台. S虂rodkiem, kt贸ry do tego prowadzi, jest prosta uczciwos虂c虂. Nie oszukuj sie台 w sprawie tego, czym jest problem, a wtedy musisz uznac虂, z虈e zosta艂 on rozwia台zany.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15