Lekcja 79

Lekcja 79.

Listen to “LEKCJA 79 – Niech rozpoznam problem, aby zosta艂 rozwia台zany.” on Spreaker.

Niechaj w艂as虂ciwie rozpoznam problem, aby m贸g艂 byc虂 rozwia台zany.

Z虈aden problem nie moz虈e byc虂 rozwia台zany, jes虂li nie wiesz na czym on polega i czego dotyczy. Nawet, jes虂li zosta艂 on juz虈 rozwia台zany, be台dziesz wcia台z虈 mia艂 problem, poniewaz虈 nie rozpoznasz, z虈e zosta艂 rozwia台zany. Taka w艂as虂nie sytuacja panuje na tym s虂wiecie. Problem oddzielenia, kt贸ry jest naprawde台 jedynym problemem, zosta艂 juz虈 rozwia台zany. Jednak to rozwia台zanie nie jest rozpoznawane, poniewaz虈 ten problem nie zosta艂 rozpoznany.

Kaz虈dy na tym s虂wiecie wydaje sie台 miec虂 swoje w艂asne, szczeg贸lne problemy. Jednak one wszystkie sa台 takie same i musza台 byc虂 rozpoznane jako jeden wsp贸lny problem, jes虂li ma byc虂 zaakceptowane jedyne rozwia台zanie, kt贸re wszystkie te problemy rozwia台zuje. Kto moz虈e spostrzec, z虈e jakis虂 problem zosta艂 rozwia台zany, jes虂li mys虂li on, z虈e ten problem jest zupe艂nie czyms虂 innym? Nawet jes虂li dana jest mu odpowiedz虂 na ten problem, nie potrafi on dostrzec jej donios艂os虂ci.

W艂as虂nie w takiej sytuacji sie台 teraz znajdujesz. Masz juz虈 odpowiedz虂, ale wcia台z虈 nie jestes虂 pewien, czym jest problem. Wydajesz sie台 stawiac虂 czo艂a d艂ugiej serii r贸z虈nych problem贸w i gdy tylko jeden jest rozstrzygnie台ty, pojawiaja台 sie台 wcia台z虈 naste台pne. Wydaja台 sie台 nie miec虂 kon虂ca. Nie istnieje czas, w kt贸rym czu艂bys虂 sie台 ca艂kowicie wolny od problem贸w i w kt贸rym gos虂ci艂 by w tobie pok贸j.

Pokusa, by uznawac虂 wielos虂c虂 problem贸w, jest pokusa台 utrzymywania nie rozwia台zanych problem贸w w oddzieleniu. Ten s虂wiat wydaje sie台 przedstawiac虂 tobie olbrzymia台 ilos虂c虂 problem贸w, z kt贸rych kaz虈dy wymaga innego rozwia台zania. Taki postrzeganie musi stawiac虂 cie台 w sytuacji, w kt贸rej rozwia台zanie twego problemu musi byc虂 nieodpowiednie i jego niepowodzenie jest nieuniknione.

Nikt nie m贸g艂by rozwia台zac虂 wszelkich problem贸w, kt贸re ten s虂wiat wydaje sie台 ustanawiac虂. Wydaja台 sie台 byc虂 one na tak wielu poziomach, w tak r贸z虈nych formach i przedstawiac虂 soba台 tak r贸z虈ne tres虂ci, ze stawiaja台 cie台 w beznadziejnej sytuacji. Niepok贸j i przygne台bienie sa台 nieuniknione, gdy na nie patrzysz. Niekt贸re z nich wyrastaja台 niespodziewanie w艂as虂nie wtedy, gdy mys虂lisz, z虈e rozwia台za艂es虂 wszystkie poprzednie. Inne pozostaja台 nierozwia台zane, wyparte ze s虂wiadomos虂ci i przys艂onie台te chmurami zaprzeczenia, ale od czasu do czasu pojawiaja台 sie台 znowu, by cie台 ne台kac虂 i straszyc虂, po czym zostaja台 z powrotem ukryte, lecz wcia台z虈 nie rozwia台zane.

Ca艂a ta z艂oz虈onos虂c虂 jest tylko desperacka台 pr贸ba台 nierozpoznania problemu, a w ten spos贸b niedopuszczenia do tego, by zosta艂 rozwia台zany. Jes虂li bys虂 rozpozna艂, z虈e twoim jedynym problemem jest oddzielenie, bez wzgle台du na to, jaka台 ono forme台 przybiera, m贸g艂bys虂 zaakceptowac虂 jego rozwia台zanie, bo ujrza艂bys虂 jego donios艂os虂c虂. Postrzegaja台c sta艂os虂c虂 lez虈a台ca台 u podstaw wszelkich problem贸w, kt贸re wydaja台 sie台 stawac虂 przed toba台, zrozumia艂bys虂, z虈e dysponujesz s虂rodkami, by rozwia台zac虂 je wszystkie. I chcia艂bys虂 wtedy uz虈yc虂 tych s虂rodk贸w, poniewaz虈 rozpozna艂es虂 problem.

W d艂uz虈szych c虂wiczeniach be台dziemy dzis虂 pytac虂, na czym polega problem i jakie jest jego rozwia台zanie. Nie be台dziemy zak艂adac虂, z虈e juz虈 go znamy. Be台dziemy pr贸bowac虂 uwalniac虂 nasze umys艂y z wszystkich r贸z虈nych rodzaj贸w problem贸w, kt贸re mys虂limy, z虈e mamy. Podejmiemy pr贸be台 us虂wiadomienia sobie, z虈e mamy tylko jeden problem, kt贸rego nie uda艂o sie台 nam rozpoznac虂. Zapytamy, co to za problem i poczekamy na odpowiedz虂. Otrzymamy ja台. Wtedy poprosimy o rozwia台zanie problemu. I be台dzie nam dane.

C虂wiczenia dzisiejsze przyniosa台 sukces w takim stopniu, w jakim nie be台dziemy sie台 upierac虂 przy okres虂laniu problemu. Moz虈e nie odniesiesz sukcesu w odsunie台ciu od siebie wszystkich twych z g贸ry przyje台tych pogla台d贸w, ale to nie jest konieczne. Konieczne jest tylko to, bys虂 wzbudzi艂 w sobie pewne wa台tpliwos虂ci, w kwestii prawdziwos虂ci twojej wersji pogla台d贸w na temat tego, czym sa台 twe problemy. Pr贸bujesz uznac虂, z虈e otrzyma艂es虂 rozwia台zanie problemu dzie台ki jego rozpoznaniu i w ten spos贸b problem moz虈e byc虂 doprowadzony do rozwia台zania, a ty moz虈esz odnalez虂c虂 pok贸j.

Kr贸tsze c虂wiczenia nie be台da台 okres虂lone przez czas, ale przez potrzebe台. Zobaczysz dzis虂 wiele problem贸w, z kt贸rych kaz虈dy domaga sie台 rozwia台zania. Twoje wysi艂ki be台da台 kierowane w strone台 rozpoznania, z虈e istnieje tylko jeden problem i jedno rozwia台zanie. Poprzez to rozpoznanie wszystkie problemy zostaja台 rozwia台zane. W tym rozpoznaniu j est pok贸j.

Nie daj sie台 zwies虂c虂 przez forme台 dzisiejszych problem贸w. Za kaz虈dym razem, gdy jakas虂 trudnos虂c虂 wydaje sie台 pojawiac虂, powiedz sobie szybko:

Niechaj w艂a艣ciwie rozpoznam ten problem, aby m贸g艂 by膰 rozwi膮zany

Naste台pnie staraj sie台 zawiesic虂 wszelki osa台d na temat tego, co jest tym problemem. Jes虂li to moz虈liwe, zamknij swe oczy na chwile台 i zapytaj, czym on jest. Us艂yszysz i be台dzie ci odpowiedziane.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15