Lekcja 78

Lekcja 78.

Listen to “LEKCJA 78 – Niech cuda zasta台pia台 wszystkie z虈ale.” on Spreaker.

Niech cuda zasta台pia台 wszelkie skargi i z虈ale.

Moz虈e nie jest jeszcze dla ciebie ca艂kowicie jasne, z虈e kaz虈da decyzja, kt贸ra台 podejmujesz, jest albo skarga台 albo cudem. Kaz虈da skarga i kaz虈dy z虈al sa台 podobne do ciemnej zas艂ony nienawis虂ci, kt贸ra znajduje sie台 przed cudem, by go zakryc虂. I gdy przys艂onisz nia台 swoje oczy, nie zobaczysz cudu. Jednak w kaz虈dej chwili czeka on na ciebie w s虂wietle, chociaz虈 ty zamiast niego wolisz utrzymywac虂 swe skargi.

Dzisiaj poda台z虈ymy poza wszelkie z虈ale, by zamiast nich spogla台dac虂 na cud. Dzis虂 przemienimy spos贸b, w jaki widzisz, nie pozwalaja台c wzrokowi, by przesta艂 widziec虂, zanim ujrzy. Nie be台dziemy czekac虂 przed zas艂ona台 nienawis虂ci, ale odsuniemy ja台 i 艂agodnie podniesiemy swoje oczy by ujrzec虂 Syna Boga.

On czeka na ciebie za twymi skargami i gdy ich zaniechasz, pojawi sie台 w ls虂nia台cym s虂wietle, tam gdzie kaz虈dy sta艂 niegdys虂. Albowiem kaz虈da skarga blokuje widzenie i gdy zostaje zaniechana, widzisz Syna Boga tam, gdzie zawsze by艂. On stoi w s虂wietle, lecz ty by艂es虂 w ciemnos虂ci. Kaz虈da skarga czyni艂a ciemnos虂c虂 g艂e台bsza台 i dlatego nie mog艂es虂 widziec虂.

Dzisiaj spr贸bujemy ujrzec虂 Boz虈ego Syna. Nie pozwolimy sobie dzis虂, by go w swym zas虂lepieniu nie widziec虂, dlatego nie be台dziemy przygla台dac虂 sie台 naszym skargom. Gdy kierujemy sie台 w strone台 prawdy, odwracaja台c sie台 od strachu, zostaje odwr贸cone widzenie tego s虂wiata. Wybierzemy jedna台 osobe台, kt贸ra by艂a celem naszych skarg i zaz虈alen虂, od艂oz虈ymy te skargi i zaz虈alenia na bok i spojrzymy na nia台. Moz虈e kogos虂 sie台 boisz lub nawet nienawidzisz; moz虈e ktos虂, kogo mys虂la艂es虂, z虈e kochasz, rozz艂os虂ci艂 cie台; moz虈e kogos虂 uzna艂es虂 za przyjaciela, kt贸rego jednak czasem postrzegasz inaczej, jako tego, kt贸remu trudno dogodzic虂, kt贸ry tylko z虈a台da czegos虂 od ciebie, irytuje cie台, nie z虈yje zgodnie z idea艂ami, kt贸re zaakceptowa艂 jako w艂asne, czy zgodnie z rola台, kt贸ra台 mu przydzieli艂es虂.

Znasz takiego, kt贸rego m贸g艂bys虂 wybrac虂; jego imie台 juz虈 pojawi艂o sie台 w twym umys虂le. On be台dzie tym, kt贸rego prosimy, by ukaza艂 nam Syna Boz虈ego. Widza台c go nieprzys艂onie台tym skargami, jakie wobec niego mielis虂my, dowiesz sie台, z虈e to, co pozostaje w nim ukryte i czego nie widzia艂es虂, jest w kaz虈dym i moz虈e byc虂 widziane. Ten, kt贸ry by艂 twoim wrogiem, moz虈e byc虂 czyms虂 wie台cej niz虈 przyjacielem, gdy jest uwolniony by odegrac虂 s虂wie台ta台 role台, jak Duch S虂wie台ty mu wyznaczy艂. Pozw贸l mu, by by艂 dzis虂 twym zbawicielem. Taka jest jego rola w Boz虈ym planie twojego Ojca.

W naszych d艂uz虈szych c虂wiczeniach be台dziemy go widziec虂 w艂as虂nie w tej roli. Najpierw spr贸bujesz sobie go wyobrazic虂 takim, za jakiego go teraz uwaz虈asz. Przegla台dniesz jego b艂e台dy, trudnos虂ci, jakie z nim mia艂es虂, b贸l, jaki w tobie spowodowa艂, jego zaniedbania i wszystkie ma艂e czy wie台ksze rany, jakie ci zada艂. Spojrzysz na jego cia艂o, widza台c jego wady i zalety, pomys虂lisz o jego pomy艂kach, a nawet o jego 鈥瀏rzechach”.

Naste台pnie poprosimy Tego, Kto zna tego Syna Boga w jego rzeczywistos虂ci i w prawdzie, abys虂my mogli spojrzec虂 na niego w inny spos贸b i zobaczyc虂 naszego zbawiciela jas虂nieja台cego w s虂wietle prawdziwego przebaczenia, kt贸re jest nam dane. Poprosimy go, w s虂wie台te Imie台 Boga i Jego Syna, tak s虂wie台tego jak On Sam:

Niechaj ujrze台 swego zbawiciela w tym, kt贸rego Ty wyznaczy艂es虂 dla mnie, bym go prosi艂 o doprowadzenie mnie do s虂wie台tego s虂wiat艂a, w kt贸rym on przebywa, bym m贸g艂 sie台 z nim po艂a台czyc虂.

Przy zamknie台tych oczach cia艂a, w miare台, jak mys虂lisz o tym, kto ci sprawi艂 przykros虂c虂, pozw贸l by twemu umys艂owi zosta艂o pokazane s虂wiat艂o, kt贸re w nim s虂wieci ponad twoimi skargami.

Nie moz虈e byc虂 ci odm贸wione to, o co prosi艂es虂. Tw贸j zbawiciel d艂ugo na to czeka艂. Chcia艂by byc虂 wolny i sprawic虂, by jego wolnos虂c虂 sta艂a sie台 twoja台. Duch S虂wie台ty zwraca sie台 do ciebie poprzez niego, nie spostrzegaja台c oddzielenia Boz虈ego Syna. I to, co widzisz poprzez Niego, uwolni was obu. Ba台dz虂 teraz bardzo spokojny i sp贸jrz na twego promienieja台cego zbawiciela. Z虈adne ciemne skargi nie przys艂aniaja台 jego widoku. Pozwoli艂es虂 Duchowi S虂wie台temu by odegra艂 poprzez niego role台, jaka台 przydzieli艂 mu B贸g, abys虂 m贸g艂 byc虂 zbawiony.

B贸g dzie台kuje ci za te spokojne chwile w dniu dzisiejszym, w kt贸rych od艂oz虈y艂es虂 na bok swoje wyobraz虈enia i przygla台da艂es虂 sie台 cudowi mi艂os虂ci, kt贸ry Duch S虂wie台ty ci pokaza艂 zamiast nich. Ten s虂wiat i Niebo 艂a台cza台 sie台 w podzie台kowaniach dla ciebie, gdyz虈 kaz虈da Mys虂l Boga musi sie台 radowac虂 z tego, z虈e jestes虂 zbawiony, a wraz z toba台 ca艂y s虂wiat.

Be台dziemy o tym pamie台tac虂 przez ca艂y dzien虂 i podejmiemy sie台 roli przypisanej nam jako cze台s虂ci Boz虈ego planu zbawienia, a nie naszego w艂asnego. Pokusa odste台puje, gdy pozwolimy kaz虈demu, kogo spotkamy, by nas zbawi艂 i odm贸wimy ukrywania jego s虂wiat艂a za naszymi skargami. Kaz虈demu, kogo spotykasz i tym, o kt贸rych mys虂lisz lub kt贸rych pamie台tasz z przesz艂os虂ci, pozw贸l na odegranie roli zbawiciela, bys虂 m贸g艂 ja台 z nim wsp贸艂dzielic虂. Za was obu i r贸wniez虈 za wszystkich tych, kt贸rych nie widzimy, m贸dlmy sie台:

Niech cud zast膮pi wszelkie skargi.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15