Lekcja 76

Lekcja 76.

Listen to “LEKCJA 76 – Nie podlegam innym prawom ni偶 prawa Bo偶e.” on Spreaker.

Nie podlegam z虈adnym prawom opr贸cz Boz虈ych.

Poprzednio zauwaz虈ylis虂my juz虈, jak wiele bezsensownych mys虂li wydawa艂o sie台 byc虂 dla ciebie zbawieniem. Kaz虈da wie台zi艂a ciebie prawami tak bezsensownymi jak ona sama. Nie jestes虂 przez nie ograniczony. Jednak by uznac虂, z虈e tak jest, musisz sobie najpierw us虂wiadomic虂, z虈e zbawienie nie lez虈y w tych prawach. Gdy poszukujesz go w rzeczach, kt贸re nie maja台 sensu, zobowia台zujesz sie台 przestrzegac虂 praw, kt贸re nie maja台 sensu. W ten spos贸b zmierzasz do udowodnienia, z虈e zbawienie jest tam, gdzie go nie ma.

Dzisiaj be台dziemy sie台 cieszyc虂, z虈e nie moz虈esz tego udowodnic虂. Albowiem gdybys虂 m贸g艂, szuka艂bys虂 zawsze zbawienia tam, gdzie go nie ma i nigdy bys虂 go nie odnalaz艂. Idea dnia dzisiejszego m贸wi ci po raz kolejny, jak proste jest zbawienie. Szukaj go tam, gdzie na ciebie czeka, a wtedy go odnajdziesz. Nie szukaj go nigdzie indziej, poniewaz虈 nie ma go nigdzie indziej.

Pomys虂l o wolnos虂ci, uznaja台c, z虈e nie jestes虂 ograniczony przez wszystkie te dziwne i pokre台tne prawa, kt贸re ustanowi艂es虂 dla swego zbawienia. Naprawde台 mys虂lisz, z虈e zgina台艂bys虂 z g艂odu, jes虂li nie mia艂bys虂 stosu zielonych pask贸w papieru11 i sterty metalowych kra台z虈k贸w. Naprawde台 mys虂lisz, z虈e ma艂a okra台g艂a pigu艂ka lub jakis虂 p艂yn wprowadzony do twojej z虈y艂y poprzez zaostrzona台 ig艂e台 zapobiegnie chorobie i s虂mierci. Naprawde台 mys虂lisz, z虈e jestes虂 sam, jes虂li innego cia艂a nie ma przy tobie.

Tylko szalen虂stwo moz虈e mys虂lec虂 takie rzeczy. Powo艂ujesz za pomoca台 tych mys虂li prawa i nadajesz im nazwy poprzez d艂ugi katalog bezuz虈ytecznych rytua艂贸w, kt贸re niczemu nie s艂uz虈a台 i nie maja台 z虈adnego celu. Mys虂lisz, z虈e musisz przestrzegac虂 鈥瀙raw” zwia台zanych z medycyna台, ekonomia台 i ochrona台 zdrowia. Mys虂lisz, z虈e musisz zabezpieczac虂 swoje cia艂o, a be台dziesz zbawiony.

To nie sa台 prawa, ale ob艂e台d. Cia艂o jest zagroz虈one tylko przez umys艂, kt贸ry siebie rani. Cia艂o cierpi tylko dlatego, aby umys艂 nie rozpozna艂, z虈e jest on ofiara台 samego siebie. Cierpienie cia艂a jest sposobem maskowania przez umys艂 tego, co umys艂 ukrywa, a co naprawde台 cierpi. Nie chcia艂by on zrozumiec虂 tego, z虈e jest swoim w艂asnym wrogiem; z虈e atakuje siebie i chce umrzec虂. W艂as虂nie z tego powodu twoje 鈥瀙rawa” chcia艂yby zbawiac虂 cia艂o. W艂as虂nie dlatego mys虂lisz, z虈e jestes虂 cia艂em.

Nie ma innych praw opr贸cz praw Boga. To wymaga wielokrotnego powtarzania, az虈 us虂wiadomisz sobie, z虈e to stosuje sie台 do wszystkiego co wytworzy艂es虂 przeciwstawiaja台c sie台 Boz虈ej Woli. Twoja magia nie ma sensu. To, co ona mia艂a zamiar zbawic虂, nie istnieje. Zbawi cie台 tylko to, co ona zamierza艂a ukryc虂.

Prawa Boz虈e nie moga台 byc虂 nigdy niczym zasta台pione. Dzisiejszy dzien虂 pos虂wie台cimy na radowanie sie台 z tego, z虈e tak jest. Tego, co chcielis虂my ukrywac虂, nie uwaz虈amy juz虈 d艂uz虈ej za prawdziwe. Zamiast tego us虂wiadamiamy sobie, z虈e prawda台 jest to, co zapewnia nam na zawsze wolnos虂c虂. Magia wie台zi, ale prawa Boga czynia台 wolnym. Sta艂o sie台 s虂wiat艂o, poniewaz虈 nie ma innych praw opr贸cz Boz虈ych.

D艂uz虈sze c虂wiczenia rozpoczniemy dzis虂 kr贸tkim przegla台dem 鈥瀙raw”, kt贸rym, jak wierzylis虂my, musielis虂my byc虂 pos艂uszni. M贸g艂by on zawierac虂, na przyk艂ad, prawa odz虈ywiania, odpornos虂ci, farmakologii i ochrony cia艂a na niezliczona台 ilos虂c虂 sposob贸w. Pomys虂l dalej: wierzysz w 鈥瀙rawa” przyjaz虂ni, 鈥瀦asady” 鈥瀌obrych” zwia台zk贸w i wzajemnos虂ci. Moz虈e nawet mys虂lisz, z虈e istnieja台 prawa, kt贸re ustanawiaja台, co nalez虈y do Boga, a co聽do ciebie. Wiele 鈥瀝eligii” opar艂o sie台 w艂as虂nie na tym. One nie chcia艂yby zbawiac虂, ale pote台piac虂 w imie台 Niebios. Jednak nie sa台 one bardziej dziwne od innych praw, kt贸re uwaz虈asz, z虈e nalez虈y przestrzegac虂, aby zapewnic虂 sobie bezpieczen虂stwo.

Nie ma innych praw, opr贸cz Boz虈ych. Porzuc虂 dzis虂 wszelkie g艂upie, magiczne wierzenia i utrzymuj sw贸j umys艂 w cichej gotowos虂ci by us艂yszec虂 G艂os, kt贸ry m贸wi tobie prawde台. Be台dziesz s艂uchac虂 Tego, Kt贸ry m贸wi, z虈e przestrzeganie praw Boz虈ych nie przynosi straty. Nie trzeba za nie p艂acic虂 i nikt takiej zap艂aty nie przyjmuje. Nie trzeba tez虈 nic wymieniac虂, nie istnieja台 bowiem z虈adne zamienniki; niczego nie zaste台puje sie台 czyms虂 innym. Boz虈e prawa zawsze daja台 i nigdy nie zabieraja台.

S艂uchaj Tego, Kt贸ry tobie to m贸wi i us虂wiadom sobie, jak g艂upie sa台 鈥瀙rawa”, kt贸re mys虂la艂es虂 przestrzegac虂, w s虂wiecie, kt贸ry mys虂la艂es虂, z虈e widzisz. S艂uchaj dalej. On powie tobie wie台cej. O Mi艂os虂ci twojego Ojca do ciebie. O niekon虂cza台cej sie台 rados虂ci, jaka台 On tobie oferuje. O Jego te台sknocie za Swoim jedynym Synem, stworzonym jako Jego kana艂 kreacji, kt贸ry Mu zaprzeczy艂 przez swa台 wiare台 w piek艂o.

Otw贸rzmy dzis虂 Boz虈e kana艂y 艂a台cza台ce nas z Nim i pozw贸lmy by Jego Wola rozprzestrzeni艂a sie台 przez nas dla Niego. W ten spos贸b stworzenie jest powie台kszane bez kon虂ca. Jego G艂os powie nam o tym, jak r贸wniez虈 o rados虂ciach Nieba, kt贸re Jego prawa utrzymuja台 bez ograniczen虂 i na zawsze. Be台dziemy powtarzac虂 dzisiejsza台 idee台 az虈 us艂yszymy i zrozumiemy, z虈e nie ma innych praw opr贸cz Boz虈ych. Potem zadedykujemy sobie s艂owa, kt贸re kon虂cza台 sesje台 c虂wiczeniowa台:

Nie podlegam 偶adnym prawom opr贸cz Bo偶ych.

Te台 dedykacje台 be台dziemy powtarzac虂 tak cze台sto jak moz虈liwe, co najmniej cztery lub pie台c虂 razy na godzine台, r贸wniez虈 w odpowiedzi na pokuse台 dos虂wiadczania siebie jako obiektu, wzgle台dem kt贸rego dzia艂aja台 jakies虂 inne prawa. Jest to nasza deklaracja wolnos虂ci od wszelkiego niebezpieczen虂stwa i wszelkiej tyranii. To jest uznanie przez nas, z虈e B贸g jest naszym Ojcem, i z虈e Jego Syn jest zbawiony.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15