Lekcja 73

Lekcja 73.

Listen to “LEKCJA 73 – Moj膮 wol膮 jest, by nasta艂a 艣wiat艂o艣膰.” on Spreaker.

Chce台 by sta艂o sie台 s虂wiat艂o.

Dzis虂 rozwaz虈amy wole台, kt贸ra台 wsp贸艂dzielisz z Bogiem. To nie to samo, co puste z虈yczenia ego, z kt贸rych powstaje ciemnos虂c虂 i nicos虂c虂. Wola, kt贸ra台 wsp贸艂dzielisz z Bogiem, ma wszelka台 moc stw贸rcza台. Pr贸z虈ne z虈yczenia ego nie sa台 wsp贸艂dzielone, a wie台c nie maja台 z虈adnej mocy. Jego z虈yczenia nie sa台 pr贸z虈ne tylko w tym sensie, z虈e moga台 one wytwarzac虂 s虂wiat iluzji, w kt贸ry twa wiara moz虈e byc虂 bardzo mocna. Ale sa台 one naprawde台 pr贸z虈ne w kategoriach stwarzania. One nie tworza台 niczego, co jest prawdziwe.

Pr贸z虈ne z虈yczenia i skargi sa台 wsp贸lnikami czy wsp贸艂producentami w przedstawianiu tego s虂wiata, kt贸ry widzisz. To te z虈yczenia da艂y mu pocza台tek, a potrzeba ego by sie台 skarz虈yc虂, konieczna by ten s虂wiat utrzymac虂, zaludnia go postaciami, kt贸re wydajaja台 sie台 atakowac虂 ciebie i wzywac虂 do 鈥瀞prawiedliwego” ukarania. Te postacie sa台 pos虂rednikami, kt贸rych ego zatrudnia do handlowania skargami. Ci pos虂rednicy stoja台 pomie台dzy twoja台 s虂wiadomos虂cia台 i rzeczywistos虂cia台 twego brata. Spogla台daja台c na nich nie poznajesz swoich braci czyli swojej Jaz虂ni.

W tej dziwnej wymianie, w kt贸rej handluje sie台 wina台 na prawo i na lewo, a skargi rosna台 z kaz虈da台 wymiana台, twoja wola zostaje utracona. Czy taki s虂wiat m贸g艂by byc虂 stworzony przez Wole台, kt贸ra台 Syn Boz虈y wsp贸艂dzieli ze swym Ojcem? Stwarzanie jest wsp贸lna台 Wola台 Obydwu. Czy B贸g m贸g艂by stworzyc虂 s虂wiat, kt贸ry Go zabija?

Dzis虂 spr贸bujemy jeszcze raz dotrzec虂 do s虂wiata, kt贸ry jest w zgodzie z twoja台 wola台. W tym s虂wiecie jest聽s虂wiat艂o, poniewaz虈 nie sprzeciwia sie台 on Woli Boga. Nie jest on Niebem, ale blask Nieba go os虂wietla. Ciemnos虂c虂 znikne台艂a. Pr贸z虈ne z虈yczenia ego zosta艂y wycofane. Jednak s虂wiat艂o, kt贸re w nim s虂wieci, odzwierciedla twoja台 wole台, a zatem musi byc虂 ono w tobie i tam go be台dziemy szukac虂.

Tw贸j obraz s虂wiata moz虈e odbijac虂 tylko to, co jest wewna台trz. Ani z虂r贸d艂a s虂wiat艂a, ani ciemnos虂ci, nie moz虈na odnalez虂c虂 na zewna台trz. Skargi zaciemniaja台 tw贸j umys艂 i dlatego widzisz zaciemniony s虂wiat. Przebaczenie znosi ciemnos虂c虂, ponownie umacnia twa台 wole台 i umoz虈liwia tobie ogla台danie s虂wiata s虂wiat艂os虂ci. Cze台sto podkres虂lalis虂my, z虈e bariere台 utworzona台 ze skarg i zaz虈alen虂 moz虈na 艂atwo przekroczyc虂 i nie moz虈e ona zagradzac虂 doste台pu do twego zbawienia. Pow贸d tego jest bardzo prosty. Czy naprawde台 chcesz byc虂 w piekle? Czy naprawde台 chcesz p艂akac虂, cierpiec虂 i umrzec虂?

Zapomnij o argumentach ego, kt贸re zmierza do udowodnienia, z虈e to wszystko jest naprawde台 Niebem. Wiesz, z虈e tak nie jest. Nie moz虈esz chciec虂 tego dla siebie. Istnieje pewna granica, poza kt贸ra台 iluzje nie moga台 dzia艂ac虂. Cierpienie nie jest szcze台s虂ciem, a ty naprawde台 chcesz szcze台s虂cia. Taka jest twoja wola w s虂wietle prawdy. I dlatego zbawienie jest r贸wniez虈 twoja台 wola台. Chcesz odnies虂c虂 sukces w tym, co be台dziemy starali sie台 dzisiaj zrobic虂. Podejmiemy sie台 tego z twoim b艂ogos艂awien虂stwem i twoja台 radosna台 zgoda台.

Odniesiemy dzis虂 sukces, jes虂li be台dziesz pamie台ta艂, z虈e chcesz dla siebie zbawienia. Chcesz zaakceptowac虂 Boz虈y plan poniewaz虈 go wsp贸艂dzielisz. Naprawde台 nie masz z虈adnych z虈yczen虂, kt贸re moga台 mu sie台 sprzeciwic虂 i nie chcesz tego robic虂. Zbawienie jest dla ciebie. Nade wszystko chcesz wolnos虂ci, by sobie przypomniec虂, Kim naprawde台 jestes虂. Dzisiaj to w艂as虂nie ego pozostaje bezsilne wobec twojej woli. Twoja wola jest wolna i nic nie moz虈e temu przeszkodzic虂.

Dlatego tez虈 podejmiemy sie台 dzisiejszych c虂wiczen虂 z przepe艂niona台 szcze台s虂ciem ufnos虂cia台, pewni, z虈e odnajdziemy to, co jest twa台 wola台 by odnalez虂c虂 i przypomnimy sobie to, co jest twa台 wola台 aby sobie przypomniec虂. Z虈adne pr贸z虈ne z虈yczenia nie moga台 nas powstrzymac虂, ani tez虈 zwies虂c虂 nas jaka台s虂 iluzja台 si艂y. Dzis虂 niech wype艂ni sie台 twoja wola i zakon虂czy na zawsze twe ob艂a台kane przekonanie, z虈e wybierasz piek艂o zamiast Nieba.

D艂uz虈sze c虂wiczenia rozpoczniemy uznaniem, z虈e Boz虈y plan zbawienia i tylko Jego plan jest ca艂kowicie zgodny z twoja台 wola台. Nie jest on celem jakiejs虂 obcej mocy, kt贸ra popycha cie台 wbrew twej che台ci. Jego celem jest to, bys虂 ty i tw贸j Ojciec byli w doskona艂ej zgodzie. Odniesiesz dzis虂 sukces, nadszed艂 bowiem czas na uwolnienie Syna Boga od piek艂a i od wszelkich pr贸z虈nych z虈yczen虂. Jego wola be台dzie dzis虂 przywr贸cona jego s虂wiadomos虂ci. On chce w tym waz虈nym dniu spojrzec虂 na s虂wiat艂o, kt贸re jest w nim i byc虂 zbawionym.

Po przypomnieniu sobie tego i postanowieniu, by zatrzymac虂 twa台 jasno wyraz虈ona台 wole台 w umys虂le, powiedz do siebie z 艂agodna台 stanowczos虂cia台 i spokojna台 pewnos虂cia台:

Chce台, by sta艂o sie台 s虂wiat艂o. Niechaj ujrze台 s虂wiat艂o, kt贸re odzwierciedla Boz虈a台 Wole台 i moja台 wole台.

Naste台pnie pozw贸l wyrazic虂 sie台 swej woli, po艂a台czonej z Wola台 Boga i zjednoczonej z twa台 Jaz虂nia台. Powierz reszte台 sesji c虂wiczeniowej Ich przewodnictwu. Do艂a台cz do Nich i pozw贸l sie台 przez Nich prowadzic虂.

W kr贸tkich c虂wiczeniach od nowa wyg艂os虂 deklaracje台 w kwestii tego, czego naprawde台 chcesz. Powiedz:

Chce台 by sta艂o sie台 s虂wiat艂o. Moja台 wola台 nie jest ciemnos虂c虂.

Nalez虈y to powtarzac虂 kilka razy na godzine台. Jednak naj waz虈ni ej sze j est to, aby zastosowac虂 dzisiej sza台 idee台 w tej postaci natychmiast, gdy pojawia sie台 pokusa wyraz虈enia z虈alu lub skargi jakiegokolwiek rodzaju. To pomoz虈e ci oddalic虂 od siebie te skargi i z虈ale, zamiast przywia台zywac虂 do nich wage台 i ukrywac虂 w ciemnos虂ci.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15