Lekcja 72

Lekcja 72.

Listen to “LEKCJA 72 – Podtrzymywanie z虈alo虂w to atak na Boz虈y plan zbawienia.” on Spreaker.

Skargi i z虈ale sa台 atakiem na Boz虈y plan zbawienia.

Chociaz虈 uznalis虂my, z虈e plan zbawienia ego jest przeciwny Boz虈emu, nie podkres虂lilis虂my dotychczas, z虈e jest to czynny atak na Jego plan i rozmys虂lna pr贸ba jego zniszczenia. W tym ataku, Bogu sa台 przypisane cechy, kt贸re w rzeczywistos虂ci odnosza台 sie台 do ego, podczas gdy ego wydaje sie台 przyjmowac虂 cechy Boga.

Podstawowym z虈yczeniem ego jest zasta台pic虂 Boga. Faktycznie, ego jest fizycznym ucieles虂nieniem tego z虈yczenia. Bowiem jest to takie z虈yczenie, kt贸re wydaje sie台 otaczac虂 umys艂 cia艂em, trzymaja台c go w oddzieleniu i samotnos虂ci, niezdolnego by dotrzec虂 do innych umys艂贸w inaczej niz虈 przez cia艂o, kt贸re zosta艂o po to wytworzone, by go uwie台zic虂. Ograniczanie 艂a台cznos虂ci nie moz虈e byc虂 najlepszym s虂rodkiem jej rozwijania. Jednak ego chcia艂oby, bys虂 uwierzy艂, z虈e tak jest.

Chociaz虈 pr贸by utrzymywania ograniczen虂, jakie cia艂o chcia艂oby nak艂adac虂, jest tu oczywiste, nie jest moz虈e wystarczaja台co widoczne, dlaczego skargi i z虈ale sa台 atakiem na Boz虈y plan zbawienia. Rozwaz虈my wie台c to wszystko, z powodu czego jestes虂 sk艂onny sie台 uz虈alac虂, lub na co sie台 skarz虈ysz. Czyz虈 nie jest to zawsze zwia台zane z czyms虂, co czyni cia艂o? Jakas虂 osoba m贸wi cos虂, co ci sie台 nie podoba. Ktos虂 czyni cos虂, co cie台 draz虈ni lub denerwuje. Ktos虂 鈥瀦dradza” swym zachowaniem swe nieprzyjazne mys虂li.

Nie wchodzisz w kontakt z tym, czym jest ta osoba. Przeciwnie, wy艂a台cznie trapi cie台 to, co czyni on poprzez swoje cia艂o. Doznajesz nie tylko niepowodzenia w tym, by pom贸c mu uwolnic虂 sie台 od ograniczen虂 cia艂a. Pr贸bujesz czynnie utrzymywac虂 go w ciele, przez pomylenie go z cia艂em i osa台dzenie ich obu jakby byli jednym. W tym w艂as虂nie tkwi atak na Boga, gdyz虈 jes虂li Jego Syn jest tylko cia艂em, to On musi byc虂 tez虈 tylko cia艂em. Stw贸rca ca艂kowicie niepodobny do swego stworzenia jest nie do pomys虂lenia.

Jes虂li B贸g jest cia艂em, to czym musi byc虂 Jego plan zbawienia? Czym m贸g艂by on byc虂, jak nie s虂miercia台? Pr贸by przedstawienia Go jako Autora z虈ycia, a nie s虂mierci, musza台 prowadzic虂 do wniosku, z虈e jest on k艂amca台 i oszustem, sk艂adaja台cym fa艂szywe obietnice i oferuja台cym iluzje w miejsce prawdy. Pozorna rzeczywistos虂c虂 cia艂a czyni taki wizerunek Boga ca艂kiem przekonywuja台cym. Faktycznie, jes虂li to cia艂o by艂oby prawdziwe, by艂oby naprawde台 trudno unikna台c虂 takiego wniosku. A kaz虈da skarga, kt贸ra台 sk艂adasz, wskazuje na to, z虈e to cia艂o jest rzeczywiste. Ona ca艂kowicie pomija to, czym naprawde台 jest tw贸j brat. Ona umacnia twa台 wiare台, z虈e on jest cia艂em i pote台pia go za to. Ona zapewnia, z虈e jego zbawieniem musi byc虂 s虂mierc虂, dokonuja台c projekcji tego ataku na Boga i obarczaja台c Go za to odpowiedzialnos虂cia台.

Na ta台 starannie przygotowana台 arene台, gdzie z艂e zwierze台ta gonia台 za swoja台 zdobycza台 i gdzie nie moz虈e zjawic虂 sie台 litos虂c虂, przybywa ego by cie台 zbawic虂. B贸g uczyni艂 cie台 cia艂em. Bardzo dobrze. Wie台c zaakceptuj to i ba台dz虂 zadowolony. Jako cia艂o, nie pozw贸l sie台 pozbawic虂 tego, co cia艂o oferuje. Wez虂 te台 odrobine台, kt贸ra台 moz虈esz dostac虂. B贸g nie da艂 ci nic. Cia艂o jest twoim jedynym zbawicielem. Ono jest s虂miercia台 Boga i twoim zbawieniem.

Taka jest powszechna wiara tego s虂wiata, kt贸ry widzisz. Niekt贸rzy nienawidza台 cia艂a, pr贸buja台c go zranic虂 i upokorzyc虂. Inni kochaja台 cia艂o, pr贸buja台c go wys艂awiac虂 i chwalic虂. Ale jes虂li cia艂o zajmuje centralne miejsce twojej koncepcji siebie, atakujesz Boz虈y plan zbawienia, sk艂adaja台c swoje skargi przeciwko Niemu i Jego stworzeniu, a wtedy nie moz虈esz us艂yszec虂 G艂osu prawdy i powitac虂 Go jak swego Przyjaciela. Wybrany przez ciebie zbawiciel zajmuje Jego miejsce. Teraz on jest twoim przyjacielem, a On twoim wrogiem.

Be台dziemy pr贸bowac虂 dzis虂 zaprzestania tych bezsensownych atak贸w na zbawienie. Zamiast tego postaramy sie台 serdecznie je powitac虂. Twoje wywr贸cone do g贸ry nogami postrzeganie by艂o rujnuja台ce dla pokoju twego umys艂u. Postrzega艂es虂 siebie jako cia艂o, a prawde台 widzia艂es虂 na zewna台trz siebie, trzymana台 pod kluczem przez twoja台 s虂wiadomos虂cia台 przez ograniczenia cia艂a. Teraz zamierzamy spr贸bowac虂 zobaczyc虂 to inaczej.

S虂wiat艂o prawdy jest w nas i zosta艂o umieszczone tam przez Boga. To cia艂o jest na zewna台trz nas i nie jest ono naszym zmartwieniem. Byc虂 bez cia艂a, to byc虂 w swym naturalnym stanie. Rozpoznac虂, z虈e s虂wiat艂o prawdy jest w nas, to rozpoznac虂 nas takimi, jakimi jestes虂my. Widziec虂 nasza台 Jaz虂n虂 jako oddzielona台 od cia艂a, to zakon虂czyc虂 atak na Boz虈y plan zbawienia i zaakceptowac虂 go. A tam, gdzie Jego plan jest zaakceptowany, jest juz虈 zrealizowany.

Naszym celem d艂uz虈szych dzisiejszych c虂wiczen虂 jest stac虂 sie台 s虂wiadomym tego, z虈e Boz虈y plan zbawienia聽zosta艂 juz虈 w nas zrealizowany. Aby osia台gna台c虂 ten cel, musimy atak zasta台pic虂 akceptacja台. Tak d艂ugo, jak atakujemy Boz虈y plan zbawienia, nie moz虈emy zrozumiec虂, czym on jest dla nas. Tak wie台c atakujemy to, czego nie rozpoznajemy. Teraz zamierzamy od艂oz虈yc虂 osa台d na bok i zapytac虂, jaki B贸g ma dla nas plan zbawienia:

Naste台pnie poczekamy w ciszy na jego odpowiedz虂. Poprzednio atakowalis虂my Boz虈y plan zbawienia, nie czekaja台c na to, by us艂yszec虂, czym on jest. Wykrzykiwalis虂my nasze skargi tak g艂os虂no, z虈e nie s艂yszelis虂my Jego G艂osu. Uz虈ywalis虂my naszych skarg by zamkna台c虂 swe oczy i zatkac虂 swe uszy.

Teraz chcielibys虂my widziec虂, s艂yszec虂 i dowiedziec虂 sie台. 鈥濩zym jest zbawienie, Ojcze?”. Zapytaj, a dostaniesz odpowiedz虂. Szukaj, a znajdziesz. Nie be台dziemy juz虈 wie台cej pytac虂 ego, czym jest zbawienie i gdzie moz虈na je znalez虂c虂. Pytamy o to prawde台. Ba台dz虂 wie台c pewien, z虈e odpowiedz虂 be台dzie prawdziwa, ze wzgle台du na to, Kogo pytasz.

Zawsze, gdy czujesz, z虈e twoja pewnos虂c虂 maleje, a twoja nadzieja osia台gnie台cia sukcesu podlega wahaniom i opuszcza cie台, powtarzaj twe pytanie i twoja台 pros虂be台, pamie台taja台c, z虈e pytasz nieskon虂czonego Stw贸rce台 nieskon虂czonos虂ci, Kt贸ry stworzy艂 cie台 na Sw贸j obraz i podobien虂stwo:

Czym jest zbawienie, Ojcze? Nie wiem tego. Powiedz mi, abym m贸g艂 zrozumie膰.

On odpowie. B膮d藕 zdecydowany s艂ysze膰.

Jedno lub moz虈e dwa kr贸tkie c虂wiczenia na godzine台 dzis虂 wystarcza台, poniewaz虈 be台da台 troche台 d艂uz虈sze niz虈 zwykle. Te c虂wiczenia powinny rozpoczynac虂 sie台 tym:

Skargi i z虈ale sa台 atakiem na Boz虈y plan zbawienia. Obym zaakceptowa艂 go zamiast nich. Czym jest zbawienie, Ojcze?

Nast臋pnie czekaj oko艂o minuty w ciszy, najlepiej z zamkni臋tymi oczami i nas艂uchuj jego odpowiedzi.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15