Lekcja 71

Lekcja 71.

Listen to “LEKCJA 71 – Tylko Bo偶y plan zbawienia b臋dzie dzia艂a艂.” on Spreaker.

Tylko Boz虈y plan zbawienia be台dzie dzia艂ac虂.

Byc虂 moz虈e nie zdajesz sobie sprawy, z虈e ego ustanowi艂o pewien plan zbawienia, przeciwny do Boz虈ego. Jest to plan, w kt贸ry wierzysz. Poniewaz虈 jest on przeciwny do Boz虈ego planu, wierzysz takz虈e, z虈e zaakceptowanie Boz虈ego planu, w miejsce planu ego, oznacza bycie pote台pionym. To, oczywis虂cie, brzmi niedorzecznie. Jednak po rozwaz虈eniu tego, jak jest ten plan ego, prawdopodobnie zdasz sobie sprawe台 z tego, z虈e jakkolwiek mog艂oby to byc虂 niedorzeczne, ty jednak w to wierzysz.

Plan zbawienia ego koncentruje sie台 wok贸艂 utrzymywania poczucia krzywdy i zwia台zanych z nim skarg i z虈al贸w. Utrzymuje on, z虈e jes虂liby ktos虂 inny m贸wi艂 lub czyni艂 inaczej, lub gdyby jakies虂 zewne台trzne okolicznos虂ci lub wydarzenia zosta艂y zmienione, by艂bys虂 zbawiony. Zatem z虂r贸d艂o zbawienia jest stale postrzegane na zewna台trz ciebie. Kaz虈da skarga czy z虈al, jaki w sobie chowasz, jest twym oznajmieniem, w kt贸re wierzysz, m贸wia台cym z虈e 鈥濲es虂li to by艂oby inne, by艂bym zbawiony”. Zmiana w umys虂le, niezbe台dna do zbawienia, jest zatem wymagana od wszystkich i wszystkiego, z wyja台tkiem ciebie.

Rola powierzona twemu umys艂owi w tym planie polega wie台c na tym by ustalic虂, co poza twym umys艂em musi sie台 zmienic虂, jes虂li masz byc虂 zbawiony. Wed艂ug tego planu, kaz虈de postrzegane z虂r贸d艂o zbawienia jest do przyje台cia, pod warunkiem, z虈e nie be台dzie skutecznie dzia艂ac虂. To gwarantuje, z虈e te bezowocne poszukiwania be台da台 kontynuowane, poniewaz虈 ta iluzja wcia台z虈 obstaje przy tym, iz虈 chociaz虈 nadzieja, zwia台zana z tym planem, dotychczas zawsze zawiod艂a, wcia台z虈 sa台 podstawy do nadziei, z虈e ten plan powiedzie sie台 w innych miejscach i w odniesieniu do innych z虂r贸de艂 zbawienia. Ta iluzja upiera sie台, z虈e moz虈e jednak inna osoba be台dzie lepiej s艂uz虈yc虂 temu celowi i moz虈e jakas虂 inna sytuacja przyniesie jeszcze sukces.

Taki jest plan ego dla twojego zbawienia. Z pewnos虂cia台 moz虈esz juz虈 zrozumiec虂, w jak s虂cis艂ej zgodnos虂ci pozostaje on z g艂贸wna台 doktryna台 ego, 鈥濻zukaj, ale nie znajduj”. Albowiem co mog艂oby bardziej zagwarantowac虂, z虈e nie odnajdziesz zbawienia, niz虈 skierowanie wszystkich twych wysi艂k贸w na poszukiwanie go tam, gdzie go nie ma?

Boz虈y plan zbawienia jest skuteczny po prostu dlatego, z虈e stosuja台c sie台 do jego wskaz贸wek, szukasz zbawienia tam, gdzie ono jest. Ale jes虂li masz odnies虂c虂 sukces, tak jak B贸g obiecuje, z虈e odniesiesz, musisz chciec虂 szukac虂 tylko tam. W przeciwnym razie tw贸j cel be台dzie podzielony i be台dziesz pr贸bowa艂 realizowac虂 dwa plany zbawienia, kt贸re sa台 diametralnie przeciwne do siebie pod kaz虈dym wzgle台dem. Wynikiem tego moz虈e byc虂 tylko b艂a台d, nieszcze台s虂cie i rozpacz, w g艂e台bokim poczuciu poraz虈ki.

Jak moz虈esz uwolnic虂 sie台 od tego? Bardzo prosto. Dzisiejsza idea stanowi odpowiedz虂. Tylko Boz虈y plan zbawienia be台dzie dzia艂ac虂. W tej kwestii nie moz虈e byc虂 z虈adnego konfliktu, poniewaz虈 nie jest moz虈liwa z虈adna alternatywa wobec Boz虈ego planu, kt贸ry cie台 zbawi. On jest jedynym planem, kt贸ry przynosi pewny rezultat. On jest jedynym planem, kt贸ry musi sie台 powies虂c虂.

Przec虂wiczmy dzis虂 uznawanie tej pewnos虂ci. Cieszmy sie台, z虈e istnieje odpowiedz虂, kt贸ra gwarantuje rozwia台zanie. Wszystko jest moz虈liwe dla Boga. Musisz byc虂 zbawiony, poniewaz虈 Jego plan nie moz虈e zawies虂c虂.

Rozpocznij kaz虈de z dwu d艂uz虈szych c虂wiczen虂 mys虂la台c o dzisiejszej idei i us虂wiadamiaja台c sobie, z虈e zawiera ona dwie cze台s虂ci, z kt贸rych kaz虈da wnosi r贸wny wk艂ad do ca艂os虂ci. Boz虈y plan twego zbawienia be台dzie dzia艂ac虂, a inne plany nie be台da台. Nie dopus虂c虂 do tego, bys虂 sta艂 sie台 przygne台biony lub z艂y z powodu tej drugiej cze台s虂ci; ona jest nieod艂a台czna od pierwszej cze台s虂ci. A w pierwszej cze台s虂ci tkwi twe pe艂ne wyzwolenie od wszelkich twych szalonych pr贸b i ob艂a台kanych projekt贸w by sie台 uwolnic虂. One prowadzi艂y tylko do twego przygne台bienia i z艂os虂ci; jednak Boz虈y plan powiedzie sie台. Doprowadzi do wyzwolenia i rados虂ci.

Pamie台taja台c o tym, pos虂wie台c虂my reszte台 czasu przeznaczonego dla rozszerzonych c虂wiczen虂 na pros虂be台 skierowana台 do Boga, by ujawni艂 nam sw贸j plan. Pros虂 Go w spos贸b bardzo szczeg贸lny:

Gdzie chcia艂bys虂 bym poszed艂?

Co chcia艂bys虂 bym powiedzia艂 i komu?

Powierz Mu w pe艂ni reszte台 czasu przeznaczonego na sesje台 i pozw贸l Mu powiedziec虂, co musisz uczynic虂, aby wype艂nic虂 Jego plan twojego zbawienia. On odpowie proporcjonalnie do twojej che台ci s艂uchania Jego G艂osu. Nie odmawiaj s艂uchania Go. Oczywisty fakt, z虈e wykonujesz te c虂wiczenia, dowodzi, z虈e masz w sobie jaka台s虂 che台c虂 s艂uchania. Ona wystarczy do tego, bys虂 m贸g艂 domagac虂 sie台 Boz虈ej odpowiedzi.

W kr贸tszych c虂wiczeniach m贸w sobie cze台sto, z虈e Boz虈y plan zbawienia i tylko Jego plan be台dzie dzia艂ac虂, czuwaj nad soba台 by nie ulec pokusie utrzymywania dzis虂 jakichs虂 z虈al贸w czy skarg i reaguj na nie za pomoca台 tej postaci dzisiejszej idei:

Skarz虈enie sie台 jest niezgodne z Boz虈ym planem zbawienia. I tylko Jego plan be台dzie dzia艂ac虂.

Staraj sie台 przypominac虂 dzisiejsza台 idee台 szes虂c虂 do siedmiu razy dziennie. Nie mog艂oby byc虂 lepszego sposobu na spe台dzenie p贸艂 minuty lub nawet mniej by przypomniec虂 sobie Z虂r贸d艂o twojego zbawienia i ujrzec虂 Je tam, gdzie Ono jest.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15