Lekcja 70

Lekcja 70.

Listen to “LEKCJA 70 – Moje zbawienie pochodzi ode mnie.” on Spreaker.

Moje zbawienie ma swe z虂r贸d艂o we mnie.

Wszelkie kuszenie jest niczym wie台cej, jak tylko okres虂lona台 forma台 podstawowej pokusy, by nie wierzyc虂 w dzisiejsza台 idee台. Zbawienie wydaje sie台 pochodzic虂 zewsza台d z wyja台tkiem ciebie. Tak samo jest ze z虂r贸d艂em winy. Nie postrzegasz ani winy ani zbawienia jako czegos虂, co jest tylko w twym umys虂le i nigdzie indziej. Gdy zdasz sobie sprawe台, z虈e wszelka wina jest tylko wytworem twego umys艂u, w贸wczas us虂wiadomisz sobie r贸wniez虈, z虈e wina i zbawienie musza台 byc虂 w tym samym miejscu. Poprzez zrozumienie tego jestes虂 zbawiony.

Pozorny koszt zaakceptowania dzisiejszej idei jest naste台puja台cy: To, co g艂osi ta idea, znaczy, z虈e nic, co jest na zewna台trz ciebie, nie moz虈e ciebie zbawic虂; nic, co jest na zewna台trz ciebie, nie moz虈e przynies虂c虂 ci pokoju. Ale to takz虈e znaczy, z虈e nic, co jest na zewna台trz ciebie, nie moz虈e cie台 zranic虂, zak艂贸cic虂 tw贸j spok贸j lub poruszyc虂 cie台 w jakikolwiek spos贸b. Dzisiejsza idea nak艂ada na ciebie odpowiedzialnos虂c虂 za wszechs虂wiat, kt贸ra spoczywa na tobie z powodu tego, czym jestes虂. To nie jest rola, kt贸ra moz虈e byc虂 tylko cze台s虂ciowo zaakceptowana. A ty musisz z pewnos虂cia台 zacza台c虂 pojmowac虂, z虈e zaakceptowanie jej jest zbawieniem.

Jednak moz虈e nie byc虂 dla ciebie jasne, dlaczego rozpoznanie, z虈e wina jest w twym umys虂le, pocia台ga za soba台 us虂wiadomienie sobie, z虈e zbawienie jest tam r贸wniez虈. B贸g nie chcia艂by podawac虂 lekarstwa na chorobe台 tam, gdzie ono nie moz虈e pom贸c. W taki spos贸b funkcjonowa艂 dotychczas tw贸j umys艂, ale nie Jego. On chce, bys虂 by艂 uzdrowiony, zatem umies虂ci艂 Z虂r贸d艂o uzdrowienia tam, gdzie istnieje potrzeba uzdrowienia.

Pr贸bowa艂es虂 czynic虂 cos虂 zupe艂nie przeciwnego, podejmuja台c sie台 wszelkiego rodzaju staran虂, jakkolwiek wypaczone i niezwyk艂e mog艂yby one byc虂, by oddzielic虂 uzdrowienie od choroby, dla kt贸rej to uzdrowienie by艂o przeznaczone i by w ten spos贸b utrzymywac虂 chorobe台. Twoim celem by艂o zapewnic虂, aby uzdrowienie nie nasta台pi艂o. Celem Boga by艂o to, aby ono nasta台pi艂o.

Dzis虂 c虂wiczymy us虂wiadamianie sobie, z虈e Boz虈a Wola i nasza wola sa台 w tej kwestii takie same. B贸g chce bys虂my byli uzdrowieni, a my tak naprawde台 nie chcemy byc虂 chorzy, bo to nas unieszcze台s虂liwia. Zatem, akceptuja台c dzisiejsza台 idee台, jestes虂my naprawde台 w zgodzie z Bogiem. On nie chce, bys虂my byli chorzy. Ani my nie chcemy. On chce, abys虂my byli uzdrowieni. My tez虈.

Przygotujmy sie台 na dwie d艂uz虈sze sesje c虂wiczen虂, z kt贸rych kaz虈da powinna trwac虂 od dziesie台ciu do pie台tnastu minut. Pozwolimy jednak tobie zadecydowac虂, kiedy je podja台c虂. Be台dziemy stosowac虂 taka台 praktyke台 przez kilka lekcji i by艂oby dobrze zadecydowac虂 z g贸ry, kiedy be台dzie najlepsza pora do podejmowania c虂wiczen虂, a potem stosowac虂 sie台 do tych ustalen虂 tak dok艂adnie, jak to jest moz虈liwe.

Rozpocznij te d艂uz虈sze sesje powtarzaja台c dzisiejsza台 idee台 i dodaja台c stwierdzenie wskazuja台ce na twoje uznanie, z虈e zbawienie nie pochodzi od niczego na zewna台trz ciebie. M贸g艂bys虂 je przedstawic虂 w ten spos贸b:

Moje zbawienie ma swe 藕r贸d艂o we mnie. Nie pochodzi z 偶adnego innego 藕r贸d艂a.

Naste台pnie pos虂wie台c虂 pie台c虂 minut, maja台c przy tym zamknie台te oczy, na przegla台d jakichs虂 zewne台trznych miejsc, w kt贸rych w przesz艂os虂ci wypatrywa艂es虂 swego zbawienia: – w innych ludziach, w tym co posiadasz, w r贸z虈nych sytuacjach i wydarzeniach oraz we w艂asnych koncepcjach, kt贸re zamierza艂es虂 uczynic虂 prawdziwymi. Uznaj, z虈e jego tam nie ma i powiedz sobie:

Moje zbawienie nie moz虈e pochodzic虂 od z虈adnej z tych rzeczy. Moje zbawienie pochodzi ode mnie i tylko ode mnie.

Teraz spr贸bujemy znowu dotrzec虂 do s虂wiat艂a w tobie, kt贸re jest tam, gdzie jest twoje zbawienie. Nie moz虈esz odnalez虂c虂 go w chmurach otaczaja台cych s虂wiat艂o, a w艂as虂nie tam go szuka艂es虂. Jego tam nie ma. Ono jest za tymi chmurami, w s虂wietle, kt贸re tam jest. Pamie台taj, z虈e be台dziesz musia艂 przejs虂c虂 przez te chmury, zanim be台dziesz m贸g艂 dotrzec虂 do s虂wiat艂a. Ale pamie台taj takz虈e, z虈e nigdy nie odnalaz艂es虂 niczego w kszta艂tach utworzonych przez chmury, kt贸re uwaz虈a艂es虂 za cos虂 trwa艂ego, lub kt贸rych chcia艂es虂.

Poniewaz虈 wszystkie iluzje zbawienia cie台 zawiod艂y, z pewnos虂cia台 nie chcesz pozostawac虂 w chmurach, szukaja台c tam na pr贸z虈no boz虈k贸w, kiedy moz虈esz is虂c虂 naprz贸d do s虂wiat艂a prawdziwego zbawienia. Pr贸buj przejs虂c虂 przez chmury uz虈ywaja台c wszelkich s虂rodk贸w, kt贸re do ciebie przemawiaja台. Jes虂li to tobie pomoz虈e, pomys虂l, z虈e trzymam twoja台 d艂on虂 i prowadze台 cie台. I zapewniam cie台, z虈e nie be台dzie to bezuz虈yteczny wymys艂.

W kr贸tkich, ale cze台stych c虂wiczeniach, przypominaj sobie dzis虂, z虈e twoje zbawienie ma z虂r贸d艂o w tobie i nic opr贸cz twoich w艂asnych mys虂li nie moz虈e przeszkadzac虂 w twym rozwoju. Jestes虂 wolny od wszelkiego zewne台trznego wp艂ywu. Tylko ty kierujesz swym zbawieniem. Tylko ty kierujesz zbawieniem tego s虂wiata. Powiedz wie台c:

Moje zbawienie ma z虂r贸d艂o we mnie. Nic z zewna台trz nie moz虈e mnie (przed nim) powstrzymac虂. We mnie jest zbawienie tego s虂wiata i moje w艂asne.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15