Lekcja 67

Lekcja 67.

Listen to “LEKCJA 67 – Mi艂os虂c虂 stworzy艂a mnie na Swoje podobien虂stwo.” on Spreaker.

Mi艂os虂c虂 stworzy艂a mnie na swoje podobien虂stwo.

Dzisiejsza idea jest ca艂kowitym i dok艂adnym stwierdzeniem tego, czym jestes虂. Oto dlaczego jestes虂 s虂wiat艂os虂cia台 s虂wiata. Oto dlaczego B贸g wyznaczy艂 cie台 zbawicielem s虂wiata. Oto dlaczego Syn Boga oczekuje od ciebie swego zbawienia. Jest on zbawiony przez to czym jestes虂. Podejmiemy dzis虂 wszelkie wysi艂ki by sie台gna台c虂 po te台 prawde台 o tobie i us虂wiadomic虂 sobie w pe艂ni, nawet jes虂li tylko przez chwile台, z虈e to jest prawda.

W d艂uz虈szym c虂wiczeniu be台dziemy mys虂lec虂 o twej rzeczywistos虂ci i jej ca艂kowicie niezmienionej i niezmiennej natury. Rozpoczniemy od powt贸rzenia tej prawdy o tobie, a naste台pnie przez kilka minut be台dziemy dodawac虂 powia台zane z nia台 mys虂li, takie jak:

S虂wie台tos虂c虂 stworzy艂a mnie s虂wie台tym. Z虈yczliwos虂c虂 stworzy艂a mnie z虈yczliwym. Przydatnos虂c虂 stworzy艂a mnie przydatnym. Doskona艂os虂c虂 stworzy艂a mnie doskona艂ym.

Kaz虈dy atrybut, kt贸ry jest w zgodzie z Bogiem, tak jak On definiuje Siebie, nadaje sie台 do uz虈ycia. Staramy sie台 dzisiaj uniewaz虈nic虂 twoja台 definicje台 Boga i zasta台pic虂 ja台 Jego W艂asna台 definicja台. Pr贸bujemy takz虈e zaakcentowac虂, z虈e jestes虂 cze台s虂cia台 Jego definicji Samego Siebie.

Kiedy juz虈 kilka takich powia台zanych z dzisiejsza台 idea台 mys虂li przejdzie przez tw贸j umys艂, pr贸buj porzucic虂 wszelkie mys虂li po kr贸tkiej przerwie przygotowawczej i staraj sie台 wykroczyc虂 poza twoje wyobraz虈enia i uprzedzenia na sw贸j temat i sie台gna台c虂 do prawdy w tobie. Jes虂li mi艂os虂c虂 stworzy艂a ciebie na swoje podobien虂stwo, ta Jaz虂n虂 musi byc虂 w tobie. I gdzies虂 w twym umys虂le Ona jest i czeka bys虂 Ja台 odnalaz艂.

Moz虈esz uznac虂 za niezbe台dne powtarzanie dzisiejszej idei od czasu do czasu by zasta台pic虂 nia台 inne, zak艂贸caja台ce mys虂li. Moz虈esz uznac虂 tez虈, z虈e to nie wystarczy i z虈e musisz kontynuowac虂 dodawanie innych mys虂li聽powia台zanych z prawda台 o tobie. Jednak moz虈e odniesiesz sukces wykraczaja台c poza to i przerwiesz mys虂lenie, a poprzez to wyciszenie umys艂u na chwile台 osia台gniesz s虂wiadomos虂c虂 p艂omiennego s虂wiat艂a, w kt贸rym rozpoznasz siebie takim, jakim stworzy艂a cie台 mi艂os虂c虂. Ba台dz虂 pewien, z虈e uczynisz dzis虂 wiele w przybliz虈eniu swej s虂wiadomos虂ci do prawdy, niezalez虈nie od tego, czy be台dziesz mia艂 poczucie odniesionego sukcesu, czy tez虈 nie.

Be台dzie szczeg贸lnie uz虈yteczne, jes虂li c虂wiczenie dzisiejszej idei be台dzie sie台 odbywac虂 tak cze台sto, jak to jest moz虈liwe. Potrzebujesz s艂uchac虂 prawdy o sobie tak cze台sto jak to jest moz虈liwe, poniewaz虈 tw贸j umys艂 jest mocno zaabsorbowany fa艂szywymi wyobraz虈eniami na temat samego siebie. Zatem s艂uchaj prawdy o sobie.

W kr贸tkich okresach c虂wiczen虂 staraj sie台 us虂wiadomic虂 sobie, z虈e o tej prawdzie nie m贸wi ci tw贸j s艂aby, samotny g艂os. To G艂os przemawiaja台cy w imieniu Boga przypomina ci o twoim Ojcu i twojej Jaz虂ni. To jest G艂os prawdy, zaste台puja台cy wszystko co ego m贸wi ci o sobie, prosta台 prawda台 o Synu Boga. Jestes虂 stworzony przez mi艂os虂c虂 na jej podobien虂stwo.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15