Lekcja 66

Lekcja 66.

Listen to “LEKCJA 66 – Moje szcze台s虂cie i moja funkcja to jedno.” on Spreaker.

Moje szcze台s虂cie i moja funkcja stanowia台 jednos虂c虂.

Z pewnos虂cia台 zauwaz虈y艂es虂, z虈e ostatnie lekcje podkres虂laja台 zwia台zek mie台dzy wype艂nianiem twej funkcji i osia台gnie台ciem szcze台s虂cia. Jest tak dlatego, z虈e ty naprawde台 nie postrzegasz tej zalez虈nos虂ci. Jednak to jest cos虂 wie台cej, niz虈 tylko jakies虂 powia台zanie mie台dzy nimi; one sa台 tym samym. Ich formy r贸z虈nia台 sie台, ale tres虂c虂 jest jednakowa.

Ego prowadzi nieustaja台ca台 bitwe台 z Duchem S虂wie台tym w podstawowej kwestii dotycza台cej tego, co jest twoja台 funkcja台. Tak wie台c prowadzi sta艂a台 bitwe台 z Duchem S虂wie台tym na temat tego, co jest twoim szcze台s虂ciem. Nie jest to bitwa dwustronna. Ego atakuje, ale Duch S虂wie台ty nie odpowiada atakiem. On zna twoja台 funkcje台. Wie, z虈e jest ona twym szcze台s虂ciem.

Dzisiaj be台dziemy pr贸bowac虂 wykroczyc虂 poza te台 ca艂kowicie bezsensowna台 walke台 i zbliz虈yc虂 sie台 do prawdy o twej funkcji. Nie be台dziemy sie台 wdawac虂 w nic nie znacza台ce spory na temat tego, czym ona jest. Nie be台dziemy sie台 angaz虈owac虂 w daremne pr贸by definiowania szcze台s虂cia i okres虂lania sposob贸w jego osia台gnie台cia. Nie be台dziemy zaspokajac虂 zachcianek ego, ws艂uchuja台c sie台 w jego ataki na prawde台. Be台dziemy sie台 jedynie radowac虂, z虈e moz虈emy poznac虂 to, co jest prawda台.

Nasz dzisiejszy d艂uz虈szy okres c虂wiczenia ma na celu twa台 akceptacje台 faktu, z虈e funkcja, jaka台 nada艂 ci B贸g i twoje szcze台s虂cie sa台 nie tylko z soba台 powia台zane, ale sa台 rzeczywis虂cie identyczne. B贸g daje tobie tylko szcze台s虂cie. Zatem funkcja, kt贸ra台 ci da艂 musi byc虂 szcze台s虂ciem, nawet gdy wydaje sie台 byc虂 czyms虂 innym. Dzisiejsze c虂wiczenia sa台 pr贸ba台 wykroczenia poza te pozorne r贸z虈nice i rozpoznania w艂as虂ciwego znaczenia twej funkcji w s虂wietle prawdy.

Rozpocznij d艂uz虈sze, trwaja台ce dziesie台c虂 do pie台tnastu minut c虂wiczenie, dokonaniem przegla台du naste台puja台cych mys虂li:

B贸g daje mi tylko szcze台s虂cie. To On da艂 mi moja台 funkcje台. Zatem moja funkcja musi byc虂 szcze台s虂ciem.

Spr贸buj poja台c虂 logike台 tej sekwencji mys虂li, nawet jes虂li nie akceptujesz kon虂cowego wniosku. Moz虈e byc虂 on b艂e台dny tylko wtedy, jes虂li jedna z dw贸ch pierwszych mys虂li jest b艂e台dna. Pomys虂lmy zatem o tych przes艂ankach przez chwile台 podczas c虂wiczenia.

Pierwsza przes艂anka g艂osi, z虈e B贸g daje tobie tylko szcze台s虂cie. Ona mog艂aby byc虂, oczywis虂cie, fa艂szywa, ale az虈eby by艂a fa艂szywa, trzeba by zdefiniowac虂 Boga jako kogos虂, kim On nie jest. Jes虂li B贸g nie daje tobie tylko szcze台s虂cia, musi byc虂 z艂y. I w艂as虂nie w te台 definicje台 wierzysz, jes虂li nie akceptujesz pierwszej przes艂anki.

Druga台 przes艂anka台 jest to, z虈e B贸g da艂 ci twoja台 funkcje台. Zrozumielis虂my juz虈, z虈e tw贸j umys艂 jest podzielony tylko na dwie cze台s虂ci. Jedna台 rza台dzi ego i jest ona wytworzona z iluzji. Druga jest domem Ducha S虂wie台tego i mieszka w niej prawda. Nie ma z虈adnych innych przewodnik贸w do wyboru opr贸cz tych i nie istnieja台 z虈adne inne rezultaty twego wyboru opr贸cz strachu, kt贸ry zawsze rodzi ego i mi艂os虂ci, kt贸ra台 w zamian zawsze proponuj e Duch S虂wie台ty.

Zatem musi byc虂 tak, z虈e albo twoja funkcja jest ustanowiona przez Boga poprzez Jego G艂os, albo jest ustanowiona przez ego, kt贸re wytworzy艂es虂, by Go zasta台pic虂. Co jest prawda台? Jes虂li B贸g nie powierzy艂 ci twojej聽funkcji, musi ona byc虂 podarunkiem ego. Ale czy ego naprawde台 ma jakies虂 dary do rozdania, jes虂li samo jest tylko iluzja台 i oferuje tylko iluzje dar贸w?

Pomys虂l o tym podczas dzisiejszej d艂uz虈szej sesji c虂wiczeniowej. Pomys虂l takz虈e o wielu formach iluzji twej funkcji, jakie pojawiaja台 sie台 w twym umys虂le i o wielu sposobach, za pomoca台 kt贸rych pr贸bowa艂es虂 odnalez虂c虂 zbawienie pod przewodnictwem ego. Czy odnalaz艂es虂 je? Czy by艂es虂 szcze台s虂liwy? Czy przynios艂y one tobie pok贸j? Dzis虂 jest nam potrzebna wielka uczciwos虂c虂. Przypomnij sobie uzyskane rezultaty i rozwaz虈 sprawiedliwie, czy by艂o kiedykolwiek rozsa台dne oczekiwac虂 szcze台s虂cia od czegokolwiek, co proponowa艂o ego? Jednak ego jest tylko alternatywa台 dla G艂osu Ducha S虂wie台tego.

Albo be台dziesz pos艂uszny szalen虂stwu, albo be台dziesz s艂ucha艂 prawdy. Postaraj sie台 dokonac虂 tego wyboru kiedy mys虂lisz o przes艂ankach, na kt贸rych opiera sie台 nasz wniosek. Moz虈emy wsp贸艂dzielic虂 tylko ten wiosek, a nie z虈aden inny. Albowiem Sam B贸g wsp贸艂dzieli go z nami. Dzisiejsza idea jest naste台pnym milowym krokiem w postrzeganiu tego samego jako tego samego i r贸z虈nego jako r贸z虈nego. Wszystkie iluzje znajduja台 sie台 po jednej stronie. Po drugiej stronie jest ca艂a prawda. Spr贸bujmy sobie dzis虂 us虂wiadomic虂, z虈e tylko prawda jest prawdziwa.

W kr贸tszych okresach c虂wiczen虂, kt贸re dla uzyskania najwie台kszej przydatnos虂ci powinny byc虂 podejmowane dwa razy na godzine台, zalecana jest naste台puja台ca ich forma:

Moje szcz臋艣cie i moja funkcja stanowi膮 jedno艣膰, poniewa偶 B贸g da艂 mi obie te rzeczy.

Powt贸rzenie tych s艂贸w i przemy艣lenie ich przez chwil臋 nie powinno zaj膮膰 wi臋cej ni偶 jednej minuty, a mo偶e nawet mniej.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15