Lekcja 65

Lekcja 65.

Listen to “LEKCJA 65 – Moja台 jedyna台 funkcja台 jest ta, kto虂ra台 da艂 mi Bo虂g.” on Spreaker.

Moja台 jedyna台 funkcja台 jest ta, kt贸ra台 powierzy艂 mi B贸g.

Dzisiejsza idea potwierdza twoje oddanie dla zbawienia. Przypomina ci takz虈e, z虈e nie masz innej funkcji opr贸cz tej. Oczywis虂cie obie te mys虂li sa台 konieczne dla twego ca艂kowitego oddania. Zbawienie nie moz虈e byc虂 twym jedynym celem, jes虂li wcia台z虈 przywia台zujesz duz虈a台 wage台 do innych cel贸w. Pe艂na akceptacja zbawienia jako twojej jedynej funkcji wymaga koniecznie dw贸ch faz: rozpoznania zbawienia jako twojej funkcji i rezygnacji ze wszystkich innych cel贸w jakie sobie postawi艂es虂.

Jest to jedyny spos贸b zaje台cia nalez虈nego ci miejsca pos虂r贸d zbawicieli tego s虂wiata. To jest jedyny spos贸b, dzie台ki kt贸remu moz虈esz powiedziec虂, 鈥濵oja台 jedyna台 funkcja台 jest ta, kt贸ra台 da艂 mi B贸g.” To jest jedyny spos贸b, poprzez kt贸ry moz虈esz odnalez虂c虂 pok贸j twego umys艂u.

Dzisiaj i przez kilka naste台pnych dni zarezerwuj sobie dziesie台c虂 do pie台tnastu minut na d艂uz虈szy okres c虂wiczen虂, w kt贸rym pr贸bujesz zrozumiec虂 i zaakceptowac虂 to, co ta dzisiejsza idea naprawde台 znaczy. Dzisiejsza idea oferuje tobie uwolnienie od wszelkich postrzeganych przez ciebie trudnos虂ci. Wprowadza ona klucz do drzwi prowadza台cych do pokoju, kt贸re zamkna台艂es虂 przed soba台 swymi w艂asnymi re台kami. Daje tez虈 tobie odpowiedz虂 na wszystkie twe poszukiwania, kt贸re czyni艂es虂 od pocza台tku czasu.

Pr贸buj, jes虂li to moz虈liwe, podejmowac虂 ta台 d艂uz虈sza台 sesje台 kaz虈dego dnia mniej wie台cej w tym samym czasie. Spr贸buj tez虈 ustalic虂 ten czas z g贸ry, a naste台pnie przestrzegaj tego ustalenia tak dok艂adnie, jak to moz虈liwe. Celem tego jest taka organizacja dnia, bys虂 ustanowi艂 oddzielnie czas dla Boga i oddzielnie czas dla realizacji wszystkich zwyk艂ych cel贸w, kt贸re be台dziesz podejmowac虂. Jest to cze台s虂c虂 dalekosie台z虈nego treningu w twym zdyscyplinowaniu, kt贸rego tw贸j umys艂 potrzebuje, aby Duch S虂wie台ty m贸g艂 go uz虈yc虂 konsekwentnie dla celu, kt贸ry z toba台 wsp贸艂dzieli.

Rozpocznij d艂uz虈sza台 sesje台 c虂wiczeniowa台 poprzez powt贸rzenie dzisiejszej idei. Naste台pnie zamknij oczy, powt贸rz te台 idee台 jeszcze raz i obserwuj sw贸j umys艂 dok艂adnie, aby wy艂apac虂 mys虂li, kt贸re w nim sie台 pojawiaja台. Na pocza台tku nie pr贸buj koncentrowac虂 sie台 tylko na mys虂lach powia台zanych z dzisiejsza台 idea台. Staraj sie台 raczej odkryc虂 kaz虈da台 mys虂l, kt贸ra sie台 pojawia by przeszkadzac虂 tej idei. Zwr贸c虂 uwage台 na kaz虈da台 taka台 mys虂l, jaka ci przyjdzie do g艂owy, ale staraj sie台 w maksymalnym stopniu nie angaz虈owac虂 ani nie przejmowac虂 nia台, odsuwaja台c ja台 od siebie s艂owami:

Ta mys虂l odzwierciedla cel, kt贸ry uniemoz虈liwia mi zaakceptowanie mej jedynej funkcji.

Po chwili, przeszkadzaja台ce mys虂li stana台 sie台 trudniejsze do odnalezienia. Jednakz虈e pr贸buj jeszcze kontynuowac虂 c虂wiczenie przez oko艂o jedna台 minute台 d艂uz虈ej, staraja台c sie台 wy艂apac虂 jeszcze kilka b艂ahych mys虂li, kt贸re poprzednio umkne台艂y twej uwadze, ale bez z虈adnego nate台z虈ania sie台 i bez nadmiernego wysi艂ku. Naste台pnie powiedz sobie:

Niechaj na tej czystej tabliczce zostanie zapisana mi moja prawdziwa funkcja.

Nie musisz uz虈ywac虂 dok艂adnie tych s艂贸w, ale pr贸buj wydobyc虂 ich sens, kt贸ry polega na tym, z虈e chcesz, aby iluzje na temat twego celu zosta艂y zasta台pione przez prawde台.

Na koniec, powt贸rz idee台 dzisiejszego dnia jeszcze raz i pos虂wie台c虂 reszte台 sesji c虂wiczeniowej staraniom by skupic虂 na waz虈nos虂ci tej idei dla ciebie, bowiem jej akceptacja przyniesie tobie pomoc w rozwia台zaniu twych konflikt贸w raz na zawsze i w takim stopniu, z虈e rzeczywis虂cie zapragniesz zbawienia, pomimo twych w艂asnych g艂upich idei.

Opr贸cz jednej d艂uz虈szej sesji c虂wiczeniowej, stosuj kr贸tkie okresy c虂wiczeniowe przynajmniej co godzine台, uz虈ywaja台c tej postaci zastosowania dzisiejszej idei:

Moja台 jedyna台 funkcja台 jest ta, kt贸ra台 powierzy艂 mi B贸g. Nie chce台 z虈adnej innej i nie mam z虈adnej innej funkcji.

Od czasu do czasu zamknij swe oczy podczas wykonywania c虂wiczenia, ale niekiedy trzymaj je otwarte i rozgla台daj sie台 wok贸艂 siebie. To, co widzisz teraz, be台dzie ca艂kowicie zmienione, gdy tylko ca艂kowicie zaakceptujesz dzisiejsza台 idee台.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15