Lekcja 64

Lekcja 64.

Listen to “LEKCJA 64 – Niechaj nie zapominam o swojej funkcji.” on Spreaker.

Obym nie zapomnia艂 (o) swojej funkcji.

Dzisiejsza idea jest tylko innym sposobem wyraz虈enia mys虂li 鈥濷bym nie uleg艂 pokusie”. Celem tego s虂wiata, kt贸ry widzisz, jest zas艂onie台cie przed toba台 twej funkcji przebaczenia i dostarczenie tobie usprawiedliwienia, kt贸re pozwala ci o niej zapomniec虂. W艂as虂nie to stanowi pokuse台 opuszczenia Boga i Jego Syna poprzez przyje台cie postaci fizycznej. W艂as虂nie na to spogla台daja台 oczy cia艂a.

Wszystko, na co spogla台daja台 oczy cia艂a, stanowi forme台 pokusy, poniewaz虈 by艂o to celem samego cia艂a. Jednak uczylis虂my sie台, z虈e Duch S虂wie台ty ma inne zastosowanie dla wszystkich wytworzonych przez ciebie iluzji i dlatego postrzega w nich inny cel. Dla Ducha S虂wie台tego ten s虂wiat jest miejscem, gdzie uczysz sie台 przebaczac虂 samemu sobie to, co uwaz虈asz za swoje grzechy. W jego postrzeganiu fizyczne przejawianie sie台 pokusy staje sie台 duchowym rozpoznaniem zbawienia.

Na podstawie przegla台du kilku ostatnich lekcji moz虈na stwierdzic虂, z虈e twoja台 funkcja台 tu, na tym s虂wiecie, jest byc虂 s虂wiat艂em s虂wiata, a ta funkcja zosta艂a ci dana przez Boga. Tylko arogancja ego prowadzi do kwestionowania tego i tylko strach ego sprawia, z虈e uwaz虈asz siebie za niegodnego wype艂nienia zadania powierzonego tobie przez Boga. Zbawienie tego s虂wiata czeka na twoje przebaczenie, poniewaz虈 dzie台ki niemu Syn Boga niewa台tpliwie uwalnia sie台 od wszelkich iluzji, a zatem od wszelkich pokus. Tym Synem Boga jestes虂

ty-

Be台dziesz szcze台s虂liwy tylko poprzez wype艂nienie tej funkcji, danej ci przez Boga. Dzieje sie台 tak dlatego, z虈e twoja台 funkcja台 jest byc虂 szcze台s虂liwym poprzez uz虈ycie s虂rodk贸w, dzie台ki kt贸rym szcze台s虂cie staje sie台 nieuniknione. Nie ma innej drogi. Zatem za kaz虈dym razem, gdy wybierasz, czy masz wype艂niac虂 swoja台 funkcje台, czy tez虈 nie, w rzeczywistos虂ci wybierasz, czy byc虂, czy tez虈 nie byc虂 szcze台s虂liwym.

Przypominajmy sobie to dzisiaj. Przypomnijmy to sobie rankiem i ponownie wieczorem i przypominajmy to sobie ca艂y dzien虂. Przygotujmy sie台 z g贸ry na wszystkie decyzje, kt贸re dzis虂 podejmiemy, pamie台taja台c, z虈e sa台 one naprawde台 bardzo proste. Kaz虈da z nich prowadzi do szcze台s虂cia, ba台dz虂 do nieszcze台s虂cia. Czy taka prosta decyzja moz虈e byc虂 trudna do podje台cia? Niech forma tej decyzji nie wprowadzi cie台 w b艂a台d. Z艂oz虈onos虂c虂 formy nie okres虂la z艂oz虈onos虂ci tres虂ci. Jest niemoz虈liwe, by jakakolwiek decyzja podje台ta na ziemi mog艂a miec虂 tres虂c虂 r贸z虈nia台ca台 sie台 od tego prostego wyboru. To jest jedyny wyb贸r, kt贸ry dostrzega Duch S虂wie台ty. Zatem jest to jedyny wyb贸r, jaki istnieje.

Zatem dzisiaj c虂wiczmy te mys虂li:

Obym nie zapomnia艂 (o) swojej funkcji.

Obym nie pr贸bowa艂 zasta台pic虂 swojej funkcji ta台, kt贸ra nalez虈y do Boga. Obym przebaczy艂 i by艂 szcze台s虂liwy.

Co najmniej raz pos虂wie台c虂 dzis虂 dziesie台c虂 do pie台tnastu minut na przemys虂lenie tego z zamknie台tymi oczami. Gdy be台dziesz pamie台ta艂 o donios艂ej waz虈nos虂ci twej funkcji dla ciebie i ca艂ego s虂wiata, pojawia台 sie台 powia台zane z tym mys虂li, by ci pom贸c.

W cia台gu ca艂ego dnia cze台sto uz虈ywaj dzisiejszej idei, pos虂wie台caja台c kilka minut najpierw na przegla台d tych mys虂li, a naste台pnie na mys虂lenie o tym i o niczym innym. To be台dzie trudne, szczeg贸lnie na pocza台tku, poniewaz虈 nie masz wprawy w zdyscyplinowaniu swego umys艂u, kt贸re jest w tym c虂wiczeniu wymagane. Byc虂 moz虈e be台dziesz potrzebowa艂 cze台sto powtarzac虂 鈥濶iechaj nie zapomne台 swojej funkcji”, co pomoz虈e ci sie台 skoncentrowac虂.

Wymaga sie台 dw贸ch postaci kr贸tkich c虂wiczen虂. Czasami wykonuj c虂wiczenie z zamknie台tymi oczami, pr贸buja台c sie台 koncentrowac虂 na mys虂lach, kt贸rych uz虈ywasz. Innym razem, po przegla台dzie tych mys虂li, otw贸rz oczy i wtedy rozgla台daj sie台 powoli wok贸艂 siebie, jednak nie wybieraja台c niczego szczeg贸lnego do ogla台dania i powiedz sobie:

Moj膮 funkcj膮 jest zbawi膰 ten 艣wiat.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15