Lekcja 51

Przegl膮d I

Wste台p

Listen to “WPROWADZENIE DO POWT脫RZENIA LEKCJI 1-50 oraz LEKCJA 51” on Spreaker.

Pocza台wszy od dnia dzisiejszego be台dziemy miec虂 serie台 powt贸rzen虂. Kaz虈de z nich dotyczyc虂 be台dzie pie台ciu juz虈 poprzednio przedstawionych idei, zaczynaja台c od pierwszej a kon虂cza台c na pie台c虂dziesia台tej. Po przypomnieniu kaz虈dej idei, podane zostana台 komentarze na ich temat, w sumie kilka kr贸tkich uwag, kt贸re powinienes虂 rozwaz虈yc虂. W czasie sesji c虂wiczeniowych, c虂wiczenia te powinny byc虂 wykonywane w spos贸b naste台puja台cy:

Rozpocznij dzien虂 od przeczytania tych pie台ciu idei, wraz z do艂a台czonymi komentarzami. Od tego momentu nie jest juz虈 konieczne trzymac虂 sie台 okres虂lonej kolejnos虂ci ich rozwaz虈ania, chociaz虈 kaz虈da powinna byc虂 przec虂wiczona przynajmniej raz. Pos虂wie台c虂 dwie minuty lub wie台cej na kaz虈da台 sesje台 mys虂la台c o idei i odnosza台cych sie台 do niej komentarzy po ich przeczytaniu. Czyn虂 to w cia台gu dnia tak cze台sto, jak to tylko jest moz虈liwe. Jes虂li jedna z tych idei przemawia do ciebie bardziej niz虈 pozosta艂e, skoncentruj sie台 na niej. Jednak, pod koniec dnia, dokonaj jeszcze raz przegla台du wszystkich idei.

Nie ma potrzeby ani dos艂ownego ani gruntownego analizowania komentarzy umieszczonych po kaz虈dej idei. Pr贸buj raczej uwydatnic虂 istote台 kaz虈dej idei i mys虂l o tej istocie jako o cze台s虂ci twojego przegla台du tej idei, kt贸rej dotyczy. Po przeczytaniu tej idei i odnosza台cych sie台 do niej komentarzy, c虂wiczenie powinno byc虂 wykonywane z zamknie台tymi oczami i, jes虂li to moz虈liwe, wtedy, gdy jestes虂 sam w jakims虂 cichym, spokojnym miejscu.

Na odpowiednie warunki (cisza, spok贸j, itp.) podczas sesji c虂wiczeniowych zwraca sie台 uwage台 na twoim etapie uczenia sie台. Jednak w przysz艂os虂ci okaz虈e sie台 konieczne, by nauczyc虂 sie台 nie wymagac虂 szczeg贸lnych warunk贸w do wykonywania c虂wiczen虂. Okaz虈e sie台 potrzebne, by uczyc虂 sie台 w okres虂lonych sytuacjach, kt贸re wydaja台 sie台 byc虂 irytuja台ce raczej, niz虈 ciche i spokojne. Celem tych c虂wiczen虂 jest umoz虈liwic虂 ci przynoszenie z soba台 pokoju i uzdrawianie wszelkiego cierpienia i wzburzenia. Nie czyni sie台 tego poprzez unikanie tych sytuacji i poszukiwanie dla siebie schronienia w odosobnieniu.

Nauczysz sie台 jeszcze, z虈e pok贸j jest cze台s虂cia台 ciebie i wymaga tylko tego, bys虂 otoczy艂 nim dana台 sytuacje台, w kt贸rej sie台 znajdujesz. I ostatecznie nauczysz sie台, z虈e nie istnieja台 z虈adne granice tego, gdzie jestes虂, zatem tw贸j聽pok贸j jest wsze台dzie, tak jak ty.

Zauwaz虈ysz, z虈e dla cel贸w tego przegla台du, niekt贸re z tych idei nie sa台 podane dok艂adnie tak, jak by艂y podane poprzednio. Uz虈yj ich tak, jak sa台 tu podane. Nie jest konieczne, by powracac虂 do oryginalnych stwierdzen虂, ani tez虈 nie trzeba stosowac虂 tych idei tak, jak by艂o to wtedy sugerowane. Teraz podkres虂lamy zwia台zki mie台dzy pierwszymi pie台c虂dziesie台cioma ideami, kt贸re rozwaz虈alis虂my i sp贸jnos虂cia台 systemu mys虂lowego, ku kt贸remu one prowadza台.

Lekcja 51.

Przegla台d na dzis虂 zawiera naste台puja台ce idee:

1. Nic, co widze台, nie ma znaczenia.

Pow贸d tego jest taki, z虈e niczego nie widze台 i nic nie ma znaczenia. Jest konieczne abym uzna艂, z虈e moge台 sie台 nauczyc虂 widziec虂. To, co mys虂le台, z虈e teraz widze台, zajmuje miejsce widzenia duchowego. Musze台 pozbyc虂 sie台 takiego widzenia poprzez us虂wiadomienie sobie, z虈e nie ma ono znaczenia, aby widzenie duchowe zaje台艂o jego miejsce.

2. To ja nada艂em wszystkiemu co widze台 ca艂e znaczenie, jakie to dla mnie ma.

Osa台dzi艂em wszystko, czemu sie台 przygla台dam i w艂as虂nie to i tylko to widze台. To nie jest widzenie duchowe. To jest tylko iluzja rzeczywistos虂ci, poniewaz虈 moje osa台dy by艂y dokonane ca艂kowicie poza rzeczywistos虂cia台. Jestem got贸w uznac虂 brak wiarygodnos虂ci moich osa台d贸w, gdyz虈 chce台 widziec虂. Moje osa台dy zrani艂y mnie i nie chce台 widziec虂 tak, jak one to przedstawiaja台.

3. Nie rozumiem niczego co widze台.

Jak m贸g艂bym rozumiec虂 to, co widze台, jes虂li osa台dzi艂em to niew艂as虂ciwie? To, co widze台, jest projekcja台 moich w艂asnych b艂e台d贸w mys虂lowych. Nie rozumiem tego, co widze台, poniewaz虈 jest to nie do zrozumienia. Nie ma sensu pr贸bowac虂 to zrozumiec虂. Ale istnieja台 wszelkie powody ku temu, by pozwolic虂 temu odejs虂c虂 i przez to zwolnic虂 miejsce dla tego, co moz虈na widziec虂, rozumiec虂 i kochac虂. Moge台 zamienic虂 to, co teraz widze台, na to, co naprawde台 moz虈na widziec虂, rozumiec虂 i kochac虂, tylko poprzez wyraz虈enie che台ci, aby to zrobic虂. Czy nie jest to lepszy wyb贸r od tego, kt贸rego dokona艂em poprzednio?

4. Te mys虂li nic nie znacza台.

Mys虂li, kt贸rych jestem s虂wiadomy, nic nie znacza台, poniewaz虈 pr贸buje台 mys虂lec虂 bez Boga. To, co nazywam 鈥瀖oimi” mys虂lami, nie sa台 to prawdziwe moje mys虂li. Moje prawdziwe mys虂li to takie, kt贸re mys虂le台 wraz z Bogiem. Nie jestem ich s虂wiadomy, poniewaz虈 wytworzy艂em swoje mys虂li, by zaje台艂y ich miejsce. Chce台 uznac虂, z虈e te wytworzone przeze mnie mys虂li nic nie znacza台 i pragne台 pozwolic虂 im odejs虂c虂. Chce台, by zosta艂y zasta台pione przez te, kt贸re sa台 przeznaczone na ich miejsce. Moje mys虂li sa台 bez znaczenia, ale wszelkie stwarzanie opiera sie台 na mys虂lach, kt贸re mys虂le台 wraz z Bogiem.

5. Nigdy nie jestem wyprowadzony z r贸wnowagi z powodu, o kt贸rym mys虂le台.

Nigdy nie jestem poruszony (zaniepokojony, poirytowany, przestraszony, zmartwiony, itp.) z powodu, o kt贸rym mys虂le台, poniewaz虈 stale pr贸buje台 uzasadniac虂 swoje mys虂li. Cia台gle staram sie台 uczynic虂 je prawdziwymi. Czynie台 ze wszystkich swych mys虂li swoich wrog贸w i w ten spos贸b usprawiedliwiam swoja台 z艂os虂c虂 i stwarzam podstawy do ataku. Nie zdawa艂em sobie sprawy, jak wielu rzeczy, spos虂r贸d wszystkiego co widze台, uz虈y艂em niew艂as虂ciwie, poprzez przypisanie im tej roli. Czyni艂em to by pokonac虂 system mys虂lowy, kt贸ry mnie rani艂 i kt贸rego d艂uz虈ej juz虈 nie chce台. Chce台 porzucic虂 ten system mys虂lowy.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15