Lekcja 5

Nigdy nie jestem poruszony z powodu, o kto虂rym mys虂le台.

Ta idea, podobnie jak poprzednia, moz虈e byc虂 uz虈yta w odniesieniu do oso虂b, sytuacji czy wydarzen虂, kto虂re, jak mys虂lisz, cie台 trapia台 lub wywo艂uja台 bo虂l. Zastosuj ja台 szczego虂lnie do tego, co w mys虂l twego przekonania jest przyczyna台 twego poruszenia, rozstroju, poirytowania, czy nawet wytra台cenia z ro虂wnowagi, opisuja台c to uczucie za pomoca台 okres虂lenia, kto虂re uwaz虈asz za najbardziej odpowiednie. To poruszenie moz虈e jawic虂 sie台 jako strach, zmartwienie, depresja, niepoko虂j, z艂os虂c虂, nienawis虂c虂, zazdros虂c虂, lub w wielu innych postaciach, z kto虂rych kaz虈da jest postrzegana jako ro虂z虈na. To nie jest prawda, z虈e one sie台 ro虂z虈nia台. Jednakz虈e, dopo虂ki nie nauczysz sie台, z虈e forma nie ma znaczenia, kaz虈da forma stanowi w艂as虂ciwy przedmiot c虂wiczen虂 przeznaczonych na dany dzien虂. Stosowanie tej samej idei do kaz虈dej z nich jest pierwszym krokiem prowadza台cym do ostatecznego rozpoznania, z虈e one sa台 tym samym.

Gdy uz虈ywasz tej idei dnia w odniesieniu do okres虂lonego powodu twego poruszenia, wyste台puja台cego w jakiejs虂 konkretnej formie, uz虈yj zaro虂wno nazwy formy tego poruszenia, jak i podaj powo虂d, jaki mu przypisujesz. Na przyk艂ad:

Nie gniewam sie台 na_______z powodu, o kt贸rym mys虂le台. Nie obawiam sie台 ______ z powodu,聽o kt贸rym mys虂le台.

Ale tez虈 nie powinienes虂 tego zaste台powac虂 okresami c虂wiczen虂, w kto虂rych najpierw poszukujesz w swym umys虂le 鈥瀦虂ro虂de艂” swego poruszenia, w kto虂re wierzysz, a naste台pnie jego form, kto虂re uwaz虈asz za ich rezultat.
W tych c虂wiczeniach, bardziej niz虈 w poprzednich, moz虈e byc虂 ci cie台z虈ko byc虂 bezstronnym, by unikna台c虂 nadawania pewnym sprawom wie台kszej wagi niz虈 innym. Byc虂 moz虈e pomocne by tu by艂o poprzedzenie c虂wiczen虂 takim stwierdzeniem:

Nie ma ma艂ych poruszen虂, irytacji, niepokoj贸w. Wszystkie one jednakowo zak艂贸caja台 spok贸j mego umys艂u.

Naste台pnie przebadaj sw贸j umys艂 pod ka台tem tego, co ci sprawia przykros虂c虂, bez wzgle台du na to jak ma艂a czy jak wielka jest ta przykros虂c虂.

Moz虈e sie台 r贸wniez虈 okazac虂, z虈e jestes虂 mniej che台tny by zastosowac虂 dzisiejsza台 idee台 c虂wiczenia do niekt贸rych z虂r贸de艂 twego poruszenia niz虈 do innych. Jes虂li tak sie台 dzieje, pomys虂l najpierw o tym:

Nie moge台 zatrzymywac虂 sie台 tylko na tej formie mego poruszenia a pomijac虂 inne. Zatem dla cel贸w tych c虂wiczen虂 be台de台 uwaz虈a艂 je za takie same.

Wtedy przeszukuj sw贸j umys艂 przez nie wie台cej niz虈 jedna台 minute台 i spr贸buj rozpoznac虂 kilka r贸z虈nych form poruszenia, kt贸re cie台 niepokoja台, niezalez虈nie od tego, jak waz虈ne sa台 dla ciebie. Zastosuj idee台 dnia dzisiejszego do kaz虈dej z nich, uz虈ywaja台c zar贸wno nazwy z虂r贸d艂a twego poruszenia tak jak je postrzegasz, jak i nazwy uczucia, jakiego dos虂wiadczasz. A oto dalsze przyk艂ady:

Nie martwi臋 si臋______ z powodu, o kt贸rym my艣l臋. Nie jestem przygn臋biony _____ z powodu, o kt贸rym my艣l臋.

Trzykrotne lub czterokrotne powt贸rzenie 膰wiczenia w ci膮gu dnia jest wystarczaj膮ce.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15