Lekcja 47

Lekcja 47.

Listen to “LEKCJA 47 – Bo虂g jest si艂a台, kto虂rej ufam.” on Spreaker.

B贸g jest si艂a台 kt贸rej ufam.

Jes虂li ufasz swojej w艂asnej sile, masz wszelkie powody by byc虂 pe艂en obaw, zaniepokojony i przeraz虈ony. Co moz虈esz przewidziec虂 i co moz虈esz kontrolowac虂? Co jest w tobie takiego, na co moz虈esz liczyc虂? Co mog艂oby nadac虂 ci zdolnos虂c虂 us虂wiadamiania sobie wszystkich aspekt贸w danego problemu i rozwia台zywania go w taki spos贸b, by tylko dobro mog艂o z tego wynikac虂? Co takiego jest w tobie, co umoz虈liwia ci znalezienie w艂as虂ciwego rozwia台zania i gwarantuje ci, z虈e be台dzie ono zrealizowane?

Sam z siebie nie moz虈esz uczynic虂 z虈adnej z tych rzeczy. Wiara, z虈e moz虈esz, oznacza, iz虈 pok艂adasz swoje zaufanie tam, gdzie to jest nieuzasadnione i z虈e usprawiedliwiasz w ten spos贸b le台k, niepok贸j, depresje台, z艂os虂c虂 i smutek. Kt贸z虈 moz虈e wierzyc虂 w s艂abos虂c虂 i czuc虂 sie台 bezpiecznym?

B贸g jest twoim bezpieczen虂stwem w kaz虈dych okolicznos虂ciach. Jego G艂os m贸wi w Jego imieniu w kaz虈dej sytuacji i we wszelkich aspektach kaz虈dej sytuacji, m贸wia台c ci dok艂adnie co robic虂, by wezwac虂 Jego si艂e台 i Jego ochrone台. Od tego nie ma z虈adnych wyja台tk贸w, poniewaz虈 B贸g nie czyni z虈adnych wyja台tk贸w. A ten G艂os, kt贸ry m贸wi w Jego imieniu, mys虂li tak jak On.

Dzisiaj be台dziemy sie台 starac虂 sie台gna台c虂 poza twa台 w艂asna台 s艂abos虂c虂 do Z虂r贸d艂a prawdziwej si艂y. Cztery pie台ciominutowe okresy c虂wiczen虂 sa台 dzis虂 niezbe台dne, choc虂 wskazane sa台 nawet d艂uz虈sze i cze台stsze. Zamknij swoje oczy i rozpocznij c虂wiczenie, jak zwykle, powtarzaja台c idee台 przewodnia台 dnia dzisiejszego. Potem spe台dz虂 minute台 lub dwie na poszukiwaniu sytuacji w twym z虈yciu, w kt贸rej odczuwa艂es虂 le台k, z虈egnaja台c sie台 z nia台 naste台puja台cymi s艂owami:

Teraz pr贸buj sie台 odsuna台c虂 od wszelkich obaw zwia台zanych poczuciem tego, z虈e jestes虂 nieodpowiedni, z虈e sie台 nie nadajesz, z虈e do czegos虂 nie wystarczasz. Jest oczywiste, z虈e kaz虈da sytuacja w kt贸rej odczuwasz zmartwienie, jest skojarzona z takim poczuciem niedostatecznos虂ci, bowiem w przeciwnym razie wierzy艂bys虂, z虈e moz虈esz dac虂 sobie rade台 z ta台 sytuacja台. Nie zyskasz jednak pewnos虂ci siebie ufaja台c tylko sobie. Natomiast si艂a Boga w tobie we wszystkim przyniesie ci sukcesy.

Rozpoznanie twojej w艂asnej s艂abos虂ci jest niezbe台dnym krokiem w kierunku naprawy twoich b艂e台d贸w, ale jest on niewystarczaja台cy w nabraniu pewnos虂ci do do tego czego potrzebujesz i do czego jestes虂 uprawniony. Musisz takz虈e us虂wiadomic虂 sobie, z虈e zaufanie do twojej rzeczywistej si艂y jest w pe艂ni uzasadnione, pod kaz虈dym wzgle台dem i ww kaz虈dych okolicznos虂ciach.

W ostatniej fazie c虂wiczenia pr贸buj sie台gna台c虂 wg艂a台b swego umys艂u do miejsca prawdziwego bezpieczen虂stwa. Rozpoznasz, z虈e osia台gna台艂es虂 to miejsce, jes虂li odczujesz w sobie g艂e台boki spok贸j, chociaz虈 tylko przelotnie. Pozw贸l odejs虂c虂 wszystkim b艂ahym rzeczom, kt贸re pienia台 sie台 i kipia台 na powierzchni twego umys艂u i sie台gnij tam, gdzie g艂e台boko pod nimi jest Kr贸lestwo Niebieskie. Istnieje w tobie miejsce gdzie przebywa doskona艂y pok贸j. Istnieje w tobie miejsce, gdzie nic nie jest niemoz虈liwe. Istnieje w tobie miejsce, gdzie mieszka si艂a Boga.

Powtarzaj cze台sto te台 idee台 w cia台gu dnia. Uz虈ywaj jej jako twej odpowiedzi na kaz虈dy niepok贸j. Pamie台taj, z虈e pok贸j jest twoim prawem, poniewaz虈 pok艂adasz swe zaufanie w sile Boga.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15