Lekcja 44

Lekcja 44.

Listen to “LEKCJA 44 – Bo虂g jest s虂wiat艂em, w kto虂rym widze台.” on Spreaker.

B贸g jest s虂wiat艂em w kt贸rym widze台.

Dzis虂 kontynuujemy wczorajsza台 idee台, dodaja台c jej inny wymiar. Nie moz虈esz widziec虂 w ciemnos虂ci, ale tez虈 nie moz虈esz wytworzyc虂 s虂wiat艂a. Moz虈esz wytworzyc虂 ciemnos虂c虂, a naste台pnie mys虂lec虂, z虈e w niej widzisz, jednak s虂wiat艂o odzwierciedla z虈ycie, a zatem jest aspektem stwarzania. Stwarzanie i ciemnos虂c虂 nie moga台 wsp贸艂istniec虂, ale s虂wiat艂o i z虈ycie musza台 zawsze przebywac虂 razem, gdyz虈 sa台 tylko r贸z虈nymi aspektami stwarzania.

Aby naprawde台 widziec虂, musisz rozpoznac虂, z虈e s虂wiat艂o jest w tobie, a nie poza toba台. Ty w rzeczywistos虂ci nie widzisz na zewna台trz siebie, ani tez虈 nie jestes虂 wyposaz虈ony w nic, co by s艂uz虈y艂o do widzenia na zewna台trz siebie. Zasadnicza台 cze台s虂cia台 tego wyposaz虈enia jest s虂wiat艂o, kt贸re czyni widzenie moz虈liwym. Ono jest zawsze w tobie, czynia台c widzenie duchowe moz虈liwym w kaz虈dych okolicznos虂ciach.

Dzisiaj zamierzamy osia台gna台c虂 to s虂wiat艂o. By osia台gna台c虂 ten cel, uz虈yjemy formy c虂wiczenia, kt贸ra by艂a juz虈 proponowana poprzednio i kt贸ra台 be台dziemy wykorzystywac虂 coraz cze台s虂ciej. Jest to szczeg贸lnie trudna forma dla niezdyscyplinowanego umys艂u, ale stanowi ona g艂贸wny cel c虂wiczenia umys艂u. Wymaga ona dok艂adnie tego, czego niewytrenowanemu umys艂owi brakuje. Jednak, jes虂li masz widziec虂, to c虂wiczenie musi byc虂 przeprowadzone.

Dzis虂 g艂贸wne sesje c虂wiczeniowe powinny odbywac虂 sie台 co najmniej trzy razy i trwac虂 od trzech do pie台ciu minut. Zaleca sie台 nawet d艂uz虈szy czas c虂wiczenia, ale tylko wtedy, gdy odbywa sie台 to z odczuciem niewielkiego wysi艂ku, lub w og贸le bez wysi艂ku. Forma c虂wiczenia, kt贸rej dzis虂 uz虈yjemy, jest najbardziej naturalna i naj艂atwiejsza w s虂wiecie dla wytrenowanego umys艂u, chociaz虈 wydaje sie台 ona byc虂 najbardziej nienaturalna i najtrudniejsza dal ni ewy trenowanego umys艂u.

Ale tw贸j umys艂 nie jest juz虈 ca艂kowicie ni ewy trenowany. Jestes虂 zupe艂nie got贸w do nauczenia sie台 formy c虂wiczenia, kt贸rej dzis虂 uz虈yjemy, ale moz虈esz napotkac虂 w sobie silny op贸r. Pow贸d jest bardzo prosty. Gdy wykonujesz to c虂wiczenie, pozostawiasz za soba台 wszystko w co teraz wierzysz i wszystkie mys虂li, kt贸re powo艂a艂es虂 do istnienia. S虂cis虂le m贸wia台c, jest to wyzwolenie od piek艂a. Jednak gdy jest to postrzegane oczami ego, stanowi to w贸wczas utrate台 toz虈samos虂ci i jest wste台powaniem do piek艂a.

Jes虂li jednak choc虂 troche台 wykroczysz poza ego, nie be台dziesz mia艂 z虈adnych trudnos虂ci w rozpoznaniu, z虈e to jego sprzeciwianie sie台 i jego le台ki sa台 bez znaczenia. Moz虈e okazac虂 sie台 dla ciebie pomocne przypominanie sobie od czasu do czasu, z虈e osia台gnie台cie s虂wiat艂a oznacza ucieczke台 od ciemnos虂ci, niezalez虈nie od tego, w co moz虈esz wierzyc虂. B贸g jest s虂wiat艂em w kt贸rym widzisz. Pr贸bujesz Go osia台gna台c虂.

Rozpocznij sesje台 c虂wiczeniowa台 od powt贸rzenia dzisiejszej idei z otwartymi oczami i zamknij je powoli, powtarzaja台c te台 idee台 jeszcze kilka razy. Naste台pnie pr贸buj zanurzyc虂 sie台 w swoim umys虂le, pozwalaja台c odejs虂c虂 wszystkiemu co go zak艂贸ca, co usi艂uje do niego wtargna台c虂 i na niego wp艂ywac虂, poprzez spokojne odp艂ynie台cie od tego. Tego, co dzieje sie台 w twym umys虂le, nie da sie台 zatrzymac虂, chyba z虈e wybierzesz, aby to zatrzymac虂. On tylko utrzymuje sw贸j naturalny bieg. Pr贸buj obserwowac虂 swoje przelotne mys虂li bez z虈adnego zaangaz虈owania i spokojnie przemknij obok nich.

Chociaz虈 nie jest zalecane z虈adne szczeg贸lne podejs虂cie do tej formy c虂wiczenia, potrzebny jest pewien rodzaj poczucia waz虈nos虂ci tego co robisz, poczucia, z虈e stanowi ono dla ciebie nieoceniona台 wartos虂c虂, us虂wiadomienia sobie, z虈e pr贸bujesz czegos虂 bardzo s虂wie台tego. Zbawienie jest twoim najszcze台s虂liwszym osia台gnie台ciem. Ono jest takz虈e jedyna台 rzecza台, kt贸ra ma jakies虂 znaczenie, poniewaz虈 jest jedyna台 rzecza台, kt贸ra moz虈e byc虂 dla ciebie prawdziwie uz虈yteczna.

Jes虂li pojawia sie台 op贸r w jakiejkolwiek postaci, przerwij c虂wiczenie na tak d艂ugo bys虂 zdo艂a艂 powt贸rzyc虂 dzisiejsza台 idee台 trzymaja台c oczy zamknie台te, chyba, z虈e odczuwasz le台k. W takim przypadku, prawdopodobnie doda ci otuchy otwarcie oczu na kr贸tko. Jednak pr贸buj powr贸cic虂 do c虂wiczenia z zamknie台tymi oczami tak szybko, j ak to tylko jest moz虈liwe.

Jes虂li wykonujesz to c虂wiczenie prawid艂owo, powinienes虂 dos虂wiadczyc虂 poczucia odpre台z虈enia, a nawet odczucia, z虈e zbliz虈asz sie台 do s虂wiat艂a, lub naprawde台 wchodzisz do s虂wiat艂a. Pr贸buj mys虂lec虂 o s虂wietle, bez z虈adnej formy i bez ograniczen虂, gdy przechodzisz obok mys虂li tego s虂wiata. I nie zapomnij, z虈e one nie moga台 zatrzymac虂 cie台 na tym s虂wiecie, chyba z虈e dasz im moc uczynienia tego.

W cia台gu ca艂ego dnia powtarzaj cze台sto te台 idee台 z oczami otwartymi i zamknie台tymi, w zalez虈nos虂ci od tego, co w danym momencie uznasz za lepsze dla ciebie. Ale nie zapominaj o niej. Nade wszystko ba台dz虂 zdecydowany, by dzis虂 nie zapominac虂.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15