Lekcja 43

Lekcja 43.

Listen to “LEKCJA 43 – Bo虂g jest moim Z虂ro虂d艂em. Nie moge台 widziec虂 poza Nim.” on Spreaker.

B贸g jest moim Z虂r贸d艂em. Nie moge台 widziec虂 poza Nim.

Postrzeganie nie jest atrybutem Boga. Jego kr贸lestwem jest wiedza. Jednak stworzy艂 On Ducha S虂wie台tego jako Pos虂rednika mie台dzy postrzeganiem a wiedza台. Bez tego ogniwa 艂a台cza台cego z Bogiem, postrzeganie by艂oby w twoim umys虂le na zawsze zasta台pione przez wiedze台. Z tym ogniwem 艂a台cza台cym z Bogiem, postrzeganie zostanie tak zmienione i tak oczyszczone, z虈e be台dzie prowadzic虂 do wiedzy. Taka台 w艂as虂nie funkcje台 postrzegania widzi Duch S虂wie台ty, a zatem taka jest jego prawdziwa funkcja.

W Bogu nie moz虈esz widziec虂. Postrzeganie nie ma w Bogu z虈adnej funkcji i nie istnieje. Jednak w zbawieniu, kt贸re jest usunie台ciem tego, czego nigdy nie by艂o, postrzeganie ma wznios艂y cel. Wytworzone przez Syna Boga dla nies虂wie台tego celu, musi stac虂 sie台 s虂rodkiem do przywr贸cenia jego s虂wie台tos虂ci do jego s虂wiadomos虂ci. Postrzeganie nie ma znaczenia. Jednak Duch S虂wie台ty nadaje mu znaczenie bardzo bliskie temu, co Boskie. Uzdrowione postrzeganie staje sie台 s虂rodkiem, dzie台ki kt贸remu Syn Boga przebacza swemu bratu i w ten spos贸b przebacza sobie.

Nie moz虈esz widziec虂 poza Bogiem, poniewaz虈 nie moz虈esz byc虂 poza Bogiem. Cokolwiek czynisz, czynisz w Nim, poniewaz虈 cokolwiek mys虂lisz, mys虂lisz Jego Umys艂em. Jes虂li widzenie duchowe jest prawdziwe, a jest ono prawdziwe w takim stopniu w jakim wsp贸艂dzielisz cel Ducha S虂wie台tego, w贸wczas nie moz虈esz widziec虂 poza Bogiem.

Dzis虂 wymagane sa台 trzy okresy c虂wiczen虂 trwaja台ce po pie台c虂 minut, pierwszy tak wczes虂nie, a ostatni tak p贸z虂no, jak to tylko jest moz虈liwe w cia台gu dnia. Ten drugi moz虈e byc虂 podje台ty w najbardziej wygodnym i odpowiednim czasie, gdy tylko pojawia sie台 gotowos虂c虂 do c虂wiczenia, a okolicznos虂ci pozwalaja台 na jego przeprowadzenie. Na pocza台tku tych okres贸w c虂wiczen虂 powtarzaj idee台 dnia dzisiejszego z otwartymi oczami. Naste台pnie rzuc虂 okiem na to, co jest wok贸艂 ciebie, stosuja台c te台 idee台 do przedmiot贸w, kt贸re widzisz. Wystarczy wzia台c虂 pod uwage台 cztery do pie台ciu przedmiot贸w. M贸g艂bys虂 powiedziec虂, na przyk艂ad:

B贸g jest moim z虂r贸d艂em. Nie moge台 widziec虂 tego biurka poza Nim. B贸g jest moim z虂r贸d艂em. Nie moge台 widziec虂 tego obrazu poza nim.

Chociaz虈 ta faza c虂wiczenia powinna byc虂 wzgle台dnie kr贸tka, upewnij sie台, z虈e wybierasz te przedmioty bez zastanowienia, na os虂lep, nie biora台c pod uwage台 z虈adnych r贸z虈nic mie台dzy nimi, bez kierowanego przez jaz虂n虂 w艂a台czania jednych a wykluczania innych. W drugiej, d艂uz虈szej fazie c虂wiczenia, zamknij oczy, powt贸rz znowu idee台 dnia, a naste台pnie pozw贸l by jakiekolwiek mys虂li przysz艂y ci do g艂owy i dodaj te osobiste mys虂li do tej idei. Mys虂li takie jak:

Widze台 poprzez oczy przebaczenia. Widze台 ten s虂wiat jako b艂ogos艂awiony.

Ten s虂wiat moz虈e mi pokazac虂 mnie samego.

Widze台 moje w艂asne mys虂li, kt贸re sa台 takie jak mys虂li Boga.

Odpowiednia jest kaz虈da mys虂l bardziej lub mniej bezpos虂rednio powia台zana z dzisiejsza台 idea台. Mys虂li te nie musza台 miec虂 jakiegos虂 oczywistego zwia台zku z ta台 idea台, ale nie powinny byc虂 z nia台 sprzeczne.

Jez虈eli twoje mys虂li zaczna台 b艂a台dzic虂 czy rozpraszac虂 sie台, jes虂li pojawia台 sie台 mys虂li, kt贸re wyraz虂nie nie harmonizuja台 z dzisiejsza idea台, lub jes虂li be台dzie sie台 tobie wydawac虂, z虈e nie jestes虂 zdolny do mys虂lenia o czymkolwiek, w贸wczas otw贸rz oczy i powtarzaj pierwsza台 faze台 c虂wiczenia, tak cze台sto jak jest to koniczne, by temu zapobiec.

Stosuja台c dzisiejsza台 idee台 w kr贸tszych okresach c虂wiczeniowych, moz虈esz zmieniac虂 forme台 stosowania tej idei odpowiednio do okolicznos虂ci i sytuacji w jakiej sie台 znajdujesz w cia台gu dnia. Gdy np. jestes虂 z kims虂 innym, staraj sie台 pamie台tac虂, by mu powiedziec虂 w milczeniu (tj. bezg艂os虂nie, w mys虂li):

B贸g jest moim Z虂r贸d艂em. Nie moge台 widziec虂 ciebie poza Nim.

Ta forma maz虈e miec虂 zar贸wno zastosowanie do nieznajomych jak i do tych, kt贸rych uwaz虈asz za swoich bliskich. Faktycznie, pr贸buj nie czynic虂 w tej kwestii jakichkolwiek rozr贸z虈nien虂.

Dzisiejsza idea powinna byc虂 r贸wniez虈 stosowana w cia台gu dnia do r贸z虈nych sytuacji i wydarzen虂, kt贸re moga台 zajs虂c虂, a szczeg贸lnie do tych, kt贸re wydaja台 sie台 w jakikolwiek spos贸b sprawiac虂 ci przykros虂c虂. W takim przypadku zastosuj te台 idee台 w tej formie:

B贸g jest moim Z虂r贸d艂em. Nie moge台 widziec虂 tego poza Nim.

Jez虈eli z虈aden szczeg贸lny przedmiot nie pojawia sie台 w tym czasie w twojej s虂wiadomos虂ci, powtarzaj tylko dzisiejsza台 idee台 w swojej pierwotnej postaci. Staraj sie台 nie pozwalac虂 sobie na d艂ugie okresy czasu, w kt贸rych bys虂 nie pamie台ta艂 dzisiejszej idei i w ten spos贸b zapomnia艂 o swojej funkcji.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15