Lekcja 42

Lekcja 42.

Listen to “LEKCJA 42 – Bo虂g jest moja台 si艂a台. Widzenie jest Jego darem.” on Spreaker.

B贸g jest moja台 si艂a台. Widzenie duchowe jest Jego darem.

Dzisiejsza mys虂l przewodnia 艂a台czy w sobie dwie pe艂ne mocy mys虂li, z kt贸rych obie maja台 wielkie znaczenie. Przedstawia takz虈e zwia台zek przyczynowo-skutkowy, kt贸ry wyjas虂nia, dlaczego nie moz虈esz doznac虂 poraz虈ki w swoich wysi艂kach by osia台gna台c虂 cel tego kursu. Be台dziesz widzia艂, poniewaz虈 taka jest Wola Boga. To jego si艂a, a nie twoja w艂asna, daje ci moc. I to w艂as虂nie Jego darem, a nie twoim, jest propozycja widzenia duchowego.

B贸g jest istotnie twoja台 si艂a台, a to co On daje, jest dawane naprawde台. To oznacza, z虈e moz虈esz ten dar odebrac虂 w kaz虈dym czasie i wsze台dzie, gdziekolwiek jestes虂 i w jakiejkolwiek sytuacji sie台 znajdujesz. Twoje przejs虂cie przez czas i przestrzen虂 nie jest przypadkowe. Nie moz虈esz byc虂 gdzie indziej, jak tylko we w艂as虂ciwym miejscu i we w艂as虂ciwym czasie. Taka jest si艂a Boga. Takie sa台jego dary.

Dzisiaj be台dziemy mieli dwie sesje c虂wiczeniowe, trwaja台ce od trzech do pie台ciu minut, jedna moz虈liwie jak najwczes虂niej po przebudzeniu, a druga najp贸z虂niej jak to moz虈liwe przed p贸js虂ciem spac虂. Jednak lepiej jest niekiedy troche台 poczekac虂, az虈 przyjdzie moment gdy moz虈esz spokojnie usia台s虂c虂, czuja台c sie台 gotowym do rozpocze台cia c虂wiczenia, aniz虈eli przejmowac虂 sie台 czasem jako takim.

Rozpocznij te sesje c虂wiczeniowe powtarzaja台c powoli dzisiejsza台 idee台 z otwartymi oczami i rozgla台daja台c sie台 wok贸艂 siebie. Naste台pnie zamknij oczy i powt贸rz znowu te台 idee台 nawet wolniej niz虈 poprzednio. Potem staraj sie台 nie mys虂lec虂 o niczym, z wyja台tkiem mys虂li, kt贸re przychodza台 do ciebie w zwia台zku z idea台 dnia dzisiejszego. Moz虈esz mys虂lec虂 na przyk艂ad:

Widzenie duchowe musi byc虂 moz虈liwe. B贸g daje naprawde台.

albo

37 Boz虈e dary dla mnie przeznaczone musza台 byc虂 moje, poniewaz虈 On mi je da艂.

Kaz虈da mys虂l, kt贸ra jest jasno powia台zana z idea台 dzisiejszego dnia, jest odpowiednia. Moz虈esz byc虂 nawet zdumiony ilos虂cia台 powia台zanego z kursem rozumienia, jakie jest zawarte w niekt贸rych twoich mys虂lach. Pozw贸l zaistniec虂 tym mys虂lom bez ich cenzurowania, chyba z虈e tw贸j umys艂 we台druje bez kontroli, a ty pozwoli艂es虂 by pojawi艂y sie台 tam mys虂li w spos贸b oczywisty nieistotne. Moz虈esz r贸wniez虈 osia台gna台c虂 taki stan, z虈e w og贸le z虈adne mys虂li nie wydaja台 sie台 przybywac虂 do twego umys艂u. Jes虂li pojawi sie台 taka nieistotna mys虂l, otw贸rz oczy i powt贸rz te台 mys虂l jeszcze raz, zamknij oczy, powt贸rz idee台 dnia jeszcze raz, a naste台pnie kontynuuj poszukiwanie w swym umys虂le mys虂li powia台zanych z idea台 dnia.

Jednak pamie台taj, z虈e aktywne poszukiwanie tych powia台zanych mys虂li nie jest w dzisiejszym c虂wiczeniu odpowiednie. Staraj sie台 jedynie wyciszyc虂 i pozw贸l by te mys虂li przysz艂y same. Jez虈eli uznasz, z虈e jest to dla ciebie trudne, be台dzie lepiej gdy wype艂nisz czas przeznaczony na c虂wiczenie powtarzaja台c na zmiane台 idee台 dnia z otwartymi i z zamknie台tymi oczami, niz虈 gdy be台dziesz sie台 wyte台z虈a艂 w poszukiwaniu odpowiednich mys虂li.

Nie nak艂ada sie台 z虈adnych ograniczen虂 na liczbe台 kr贸tkich c虂wiczen虂, kt贸re by艂by dzis虂 korzystne. Idea dnia dzisiejszego jest krokiem w w kierunku zgromadzenia wszystkich mys虂li razem i nauczenia ciebie, z虈e poznajesz zjednoczony system mys虂lowy, w kt贸rym niczego nie brak z tego, co jest potrzebne i niczego tam nie ma, co by艂oby sprzeczne ba台dz虂 nieistotne.

Im cze台s虂ciej be台dziesz powtarza艂 idee台 przewodnia台 w cia台gu dnia, tym cze台s虂ciej be台dziesz sobie przypomina艂, z虈e cel tego kursu jest dla ciebie waz虈ny i z虈e go nie zapomnia艂es虂.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15