Lekcja 4

Te mys虂li nic nie znacza台. Sa台 one podobne do rzeczy, kto虂re widze台 w tym pokoju [na tej ulicy, z tego okna, w tym miejscu].

Inaczej niz虈 poprzednio, c虂wiczenia te nie zaczynaja台 sie台 od idei wyznaczonej na dany dzien虂. Wykonywanie tych c虂wiczen虂 zacznij od przygla台dania sie台 mys虂lom, kto虂re pojawiaja台 sie台 w twym umys虂le, przez oko艂o jedna台 minute台. Dopiero wtedy zastosuj do nich przewodnia台 mys虂l c虂wiczenia. Jez虈eli us虂wiadomi艂es虂 sobie jakies虂 nieszcze台s虂liwe mys虂li, uz虈yj ich do c虂wiczen虂. Jednakz虈e nie wybieraj tylko tych mys虂li, kto虂re uwaz虈asz za 鈥瀦艂e”. Gdy be台dziesz trenowa艂 przygla台danie sie台 w艂asnym mys虂lom, wo虂wczas odkryjesz, z虈e w pewnym sensie tworza台 one taka台 mieszanine台, iz虈 w gruncie rzeczy z虈adna z nich nie moz虈e byc虂 nazwana 鈥瀌obra台” czy 鈥瀦艂a台”. W艂as虂nie dlatego one nic nie znacza台.
W wyborze obiekto虂w do zastosowania w idei przewodniej dnia dzisiejszego wymagane sa台 zwyk艂e regu艂y. Nie obawiaj sie台 uz虈ywac虂 鈥瀌obrych” mys虂li tak samo jak 鈥瀦艂ych”. Dobre mys虂li sa台 tylko cieniami tego, co lez虈y poniz虈ej, a cienie utrudniaja台 widzenie. 鈥瀂艂e” blokuja台 widzenie i czynia台je niemoz虈liwym. Ty nie chcesz ani jednych ani drugich.
Jest to waz虈ne c虂wiczenie i be台dzie powtarzane od czasu do czasu w nieco innej formie. Jego zamierzeniem jest wyc虂wiczyc虂 ciebie w wykonywaniu pierwszych kroko虂w w strone台 celu, jakim jest oddzielanie tego, co nie ma znaczenia, od tego co ma znaczenie. To jest pierwsza pro虂ba dalekosie台z虈nego celu, by nauczyc虂 sie台 widziec虂聽to co na zewna台trz jako bez znaczenia i to co wewna台trz jako cos虂, co ma znaczenie. To jest takz虈e pocza台tek c虂wiczenia twego umys艂u w rozpoznawaniu tego co jest takie samo i co sie台 r贸z虈ni.

Stosuja台c twe mys虂li do idei dnia, utoz虈samiaj kaz虈da台 mys虂l z zawarta台 w niej centralna台 postacia台 lub wydarzeniem, na przyk艂ad:

Ta mys虂l o________ nic nie znaczy.

Jest ona podobna do rzeczy, kt贸re widze台 w tym pokoju [na tej ulicy, i tak dalej].

Moz虈esz takz虈e uz虈yc虂 tej idei dla jakiejs虂 szczeg贸lnej mys虂li, kt贸ra台 rozpoznajesz jako szkodliwa台. Taka praktyka jest uz虈yteczna, ale nie zasta台pi procedury opartej na bardziej przypadkowym wyborze, jaka jest przeznaczona dla tych c虂wiczen虂. Nie badaj swego umys艂u przez wie台cej niz虈 minute台. Jestes虂 jeszcze zbyt ma艂o dos虂wiadczony by unikna台c虂 tendencji bezcelowego zaabsorbowania sie台 w艂asnymi mys虂lami.

Ponadto, poniewaz虈 te c虂wiczenia sa台 pierwszymi tego rodzaju, zawieszenie osa台du w odniesieniu do mys虂li moz虈e okazac虂 sie台 dla ciebie szczeg贸lnie trudne. Nie powtarzaj tych c虂wiczen虂 cze台s虂ciej niz虈 trzy lub cztery razy dziennie. Powr贸cimy do nich p贸z虂niej.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15