Lekcja 39

Lekcja 39.

Listen to “LEKCJA 39 – Moja s虂wie台tos虂c虂 jest moim zbawieniem.” on Spreaker.

Moja s虂wie台tos虂c虂 jest moim zbawieniem.

Jes虂li wina jest piek艂em, to co jest jej przeciwien虂stwem? Podobnie jak tekst cze台s虂ci teoretycznej, dla kt贸rego ten podre台cznik z c虂wiczeniami zosta艂 napisany, idee uz虈yte do tych c虂wiczen虂 sa台 bardzo proste, bardzo jasne i w pe艂ni jednoznaczne. Nie interesuja台 nas z虈adne intelektualne wyczyny ani zabawa w logike台. Zajmujemy sie台 tylko tym, co jest zupe艂nie oczywiste, a co nie zosta艂o dostrzez虈one w chmurach z艂oz虈onos虂ci, w kt贸rych mys虂lisz, z虈e mys虂lisz.

Jes虂li wina jest piek艂em, to co jest jej przeciwien虂stwem? To na pewno nie jest trudne. Wahanie, jakie moz虈esz odczuwac虂 w odpowiedzi, nie wynika z niejednoznacznos虂ci pytania. Ale czy wierzysz, z虈e wina jest piek艂em? Gdyby tak by艂o, ujrza艂bys虂 natychmiast, jak bezpos虂redni i prosty jest tekst cze台s虂ci teoretycznej kursu i nie potrzebowa艂bys虂 w og贸le tego podre台cznika do c虂wiczen虂. Nie ma potrzeby c虂wiczen虂 praktycznych w tym, co jest juz虈 twoje.

M贸wilis虂my juz虈, z虈e twoja s虂wie台tos虂c虂 jest zbawieniem tego s虂wiata. A co z twoim w艂asnym zbawieniem? Nie moz虈esz dawac虂 tego, czego sam nie masz. Zbawiciel musi byc虂 zbawiony. Jak inaczej m贸g艂by nauczac虂 zbawienia? Dzisiejsze c虂wiczenia odnosza台 sie台 do ciebie, uznaja台c, z虈e twoje zbawienie jest decyduja台ce dla zbawienia tego s虂wiata. Gdy stosujesz te c虂wiczenia do swojego s虂wiata, to ca艂y s虂wiat odnosi dzie台ki temu korzys虂ci.

Twoja s虂wie台tos虂c虂 jest odpowiedzia台 na kaz虈de pytanie, jakie kiedykolwiek by艂o zadane, jakie jest zadawane teraz lub jakie be台dzie zadane w przysz艂os虂ci. Twoja s虂wie台tos虂c虂 oznacza koniec winy, a zatem koniec piek艂a. Twoja s虂wie台tos虂c虂 jest zbawieniem tego s虂wiata i twoim w艂asnym. Jak m贸g艂bys虂 ty, do kt贸rego nalez虈y twoja s虂wie台tos虂c虂, byc虂 z niej wy艂a台czony? B贸g nie zna tego, co nie jest s虂wie台te. Czy moz虈e tak byc虂, z虈e nie zna On Swego Syna?

Zaleca sie台 c虂wiczyc虂 pe艂ne pie台c虂 minut cztery razy w cia台gu dnia i nawet zache台ca sie台 do d艂uz虈szych i cze台stszych sesji c虂wiczeniowych. Jes虂li chcesz wykroczyc虂 poza minimalne wymagania, radzi sie台 tobie raczej cze台stsze niz虈 d艂uz虈sze sesje, choc虂 proponuje sie台 oba rodzaje.

Rozpocznij c虂wiczenie jak zwykle, poprzez powt贸rzenie dzisiejszej idei. Naste台pnie, z zamknie台tymi oczami, poszukuj takich swoich mys虂li, kt贸rych nie darzysz mi艂os虂cia台, niezalez虈nie od formy, w jakiej sie台 pojawiaja台; moga台 one dotyczyc虂 niepokoju, depresji, z艂os虂ci, zmartwienia, ataku, niebezpieczen虂stwa, itd. Oboje台tnie jaka台 forme台 przyjmuja台, sa台 ci niemi艂e, zatem wywo艂uja台 strach. I to w艂as虂nie od nich potrzebujesz byc虂 zbawiony.

Okres虂lone sytuacje, wydarzenia lub osoby, kt贸re kojarzysz z wszelkiego rodzaju niemi艂ymi mys虂lami, sa台 odpowiednimi obiektami dla dzisiejszych c虂wiczen虂. Jest nakazem dla twego zbawienia, bys虂 zobaczy艂 je inaczej. I w艂as虂nie twoje b艂ogos艂awien虂stwo im udzielone zbawi ci i przyniesie ci widzenie duchowe.

Powoli, bez s虂wiadomego wybierania i bez zbytniego nacisku na cokolwiek w szczeg贸lnos虂ci poszukuj w swym umys虂le kaz虈dej mys虂li, kt贸ra stoi mie台dzy toba台 i twym zbawieniem. Zastosuj idee台 dnia dzisiejszego do kaz虈dej z nich w naste台puja台cy spos贸b:

Moje niemi艂e mys虂li o ______ trzymaja台 mnie w piekle. Moja s虂wie台tos虂c虂 jest moim zbawieniem.

Moz虈esz te okresy c虂wiczen虂 uczynic虂 艂atwiejszymi, jes虂li urozmaicisz je kilkoma kr贸tkimi okresami, podczas kt贸rych kilka razy powtarzasz sobie powoli dzisiejsza台 idee台. Pomocne moz虈e sie台 takz虈e okazac虂 do艂a台czenie do c虂wiczen虂 kilku kr贸tkich przerw, w czasie kt贸rych odpre台z虈ysz sie台 i nie be台dziesz sie台 wydawa艂 mys虂lec虂 o niczym. Na pocza台tku bardzo trudno jest utrzymywac虂 koncentracje台. W miare台, jak tw贸j umys艂 be台dzie stawa艂 sie台 coraz bardzie zdyscyplinowany i be台dzie sie台 coraz mniej rozprasza艂, be台dzie stawac虂 sie台 to duz虈o 艂atwiejsze.

Tymczasem (dop贸ki sie台 to nie stanie), powinienes虂 zostawic虂 sobie swobode台 we wprowadzaniu r贸z虈nych zmian i urozmaicen虂 do c虂wiczen虂, w kaz虈dej formie, jaka do ciebie przemawia. Jakkolwiek, zmieniaja台c metody zastosowania idei, nie zmieniaj samej idei. Niezalez虈nie od tego, jaki wybierzesz spos贸b jej uz虈ycia, idea ta powinna byc虂 tak podana, by jej sens lez虈a艂 w fakcie, z虈e twoja s虂wie台tos虂c虂 jest twoim zbawieniem. Zakon虂cz kaz虈dy okres c虂wiczen虂 powt贸rzeniem tej idei jeszcze raz w swej pierwotnej formie, dodaja台c:

35 Jez虈eli wina jest piek艂em, to co jest jej przeciwien虂stwem?

Niezalez虈nie od czterech d艂ugich pie台ciominutowych sesji, w kr贸tkich c虂wiczeniach, trzy lub cztery razy na godzine台 albo nawet wie台cej, moz虈esz zadawac虂 sobie to pytanie, powtarzac虂 dzisiejsza台 idee台, a najlepiej c虂wiczyc虂 obie te rzeczy. Jes虂li w czasie c虂wiczenia pojawiaja台 sie台 jakies虂 pokusy, szczeg贸lnie pomocna台 forma台 zastosowania idei jest:

Moja 艣wi臋to艣膰 jest moim zbawieniem od tego.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15