Lekcja 351

Listen to “LEKCJA 351- M贸j bezgrzeszny brat jest moim przewodnikiem do pokoju. M贸j grzeszny brat jest moim przewodnikiem do b贸lu. Ujrz臋 tego, kt贸rego p” on Spreaker.

14. Kim jestem?

Jestem Synem Boga, kompletnym, uzdrowionym i ca艂ym, promieniuja台cym s虂wiat艂em be台da台cym odzwierciedleniem Jego Mi艂os虂ci. We mnie jest Jego stworzenie us虂wie台cone i jest mu zagwarantowane wieczne z虈ycie. We mnie mi艂os虂c虂 staje sie台 doskona艂a, strach jest niemoz虈liwy i zostaje ustanowiona rados虂c虂 bez przeciwien虂stwa. Jestem s虂wie台tym domem Samego Boga. Jestem Niebem, w kt贸rym Jego Mi艂os虂c虂 mieszka. Jestem Sama台 s虂wie台ta台 Bezgrzesznos虂cia台, poniewaz虈 w mojej czystos虂ci zamieszkuje Jego Czystos虂c虂.

Uz虈ycie przez nas s艂贸w teraz juz虈 sie台 prawie kon虂czy. Jednak w tych kon虂cowych dniach tego jednego roku, kt贸ry podarowalis虂my razem Bogu, ty i ja, odnalez虂lis虂my prosty cel, kt贸ry wsp贸艂dzielilis虂my. I w ten spos贸b po艂a台czy艂es虂 sie台 ze mna台 tak, z虈e tym, czym ja jestem, ty jestes虂 r贸wniez虈. Prawda o tym, czym jestes虂my, nie da sie台 wypowiedziec虂 s艂owami, ani nie da sie台 jej opisac虂. Jednak moz虈emy sobie us虂wiadomic虂 nasza台 funkcje台 tu, na ziemi, a takz虈e s艂owa, kt贸re moga台 o niej opowiedziec虂, a takz虈e jej nauczac虂, jes虂li zilustrujemy te s艂owa soba台, be台da台c ich przyk艂adem.

Jestes虂my tymi, kt贸rzy przynosza台 zbawienie. Akceptujemy nasza台 role台 jako zbawicieli s虂wiata, kt贸ry poprzez nasze wsp贸lne przebaczenie zostaje odkupiony. I w ten spos贸b nasz dar jest nam dany. Spogla台damy na kaz虈dego jak na brata i postrzegamy wszelkie rzeczy jako dobre i z虈yczliwe. Nie poszukujemy z虈adnej funkcji, kt贸ra istnieje za brama台 Nieba. Wiedza powr贸ci, gdy juz虈 odegramy swa台 role台. Interesuje nas tylko serdeczne powitanie prawdy.

To poprzez nasze oczy widzenie Chrystusowe postrzega ten s虂wiat jako uratowany od wszelkiej mys虂li o grzechu. To poprzez nasze uszy s艂yszymy G艂os przemawiaja台cy w imieniu Boga, kt贸ry og艂asza, z虈e ten s虂wiat jest bezgrzeszny. To nasze umys艂y 艂a台cza台 sie台 razem, gdy b艂ogos艂awimy ten s虂wiat. I z tej jednos虂ci, kt贸ra台 osia台gne台lis虂my, wzywamy wszystkich naszych braci, prosza台c ich, by wsp贸艂dzielili nasz pok贸j i spoz虈ytkowali nasza台 rados虂c虂.

Jestes虂my s虂wie台tymi pos艂an虂cami Boga, kt贸rzy m贸wia台 w Jego imieniu i niosa台c Jego S艂owo kaz虈demu, kt贸rego On do nas przys艂a艂, uczymy sie台, z虈e jest ono zapisane w naszych sercach. I tak zostaje zmienione nasze zdanie o celu, dla kt贸rego tu przybylis虂my i kt贸remu zamierzamy s艂uz虈yc虂. Przynosimy radosne wies虂ci Synowi Boga, kt贸ry mys虂la艂, z虈e cierpia艂. Teraz jest odkupiony. I gdy ujrzy juz虈, z虈e brama Niebios stoi przed nim otworem, w贸wczas wejdzie tam i zniknie w Sercu Boga.

Lekcja 351.

M贸j bezgrzeszny brat jest moim przewodnikiem na drodze do pokoju. M贸j grzeszny brat jest moim przewodnikiem na drodze do b贸lu. I ujrze台 tego, kt贸rego postanowie台 widziec虂.

Kto jest moim bratem, jak nie Tw贸j s虂wie台ty Syn? I gdy postrzegam go jako grzesznika, og艂aszam siebie grzesznikiem, a nie Synem Boga; samotnym i opuszczonym w przeraz虈aja台cym s虂wiecie. Jednak to postrzeganie jest tylko dokonanym przeze mnie wyborem, z kt贸rego moge台 zrezygnowac虂. Moge台 takz虈e widziec虂 mego brata jako bezgrzesznego, jako Twojego s虂wie台tego Syna. I dzie台ki temu wyborowi postrzegam w艂asna台 bezgrzesznos虂c虂, mojego wiecznego Pocieszyciela i Przyjaciela obok mnie, a moja台 droge台 jako wyraz虂na台 i bezpieczna台. Dokonaj wie台c wyboru dla mnie, m贸j Ojcze, poprzez Tw贸j G艂os. Albowiem jedynie On dokonuje osa台du w Twoim Imieniu.

聽聽

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15