Lekcja 35

Lekcja 35.

Listen to “LEKCJA 35 – Mo虂j umys艂 jest cze台s虂cia台 Umys艂u Boga. Jestem bardzo s虂wie台ty.” on Spreaker.

M贸j umys艂 jest cze台s虂cia台 Boz虈ego Umys艂u. Jestem bardzo s虂wie台ty.

Dzisiejsza mys虂l przewodnia nie opisuje sposobu w jaki teraz widzisz siebie. Opisuje ona, co pokaz虈e tobie widzenie duchowe. Komus虂, kto mys虂li, z虈e jest na tym s虂wiecie, trudno w nia台 uwierzyc虂. A jednak powodem, dla kt贸rego mys虂li on, z虈e jest na tym s虂wiecie, jest to, z虈e w nia台 nie wierzy.

Wierzysz, z虈e jestes虂 cze台s虂cia台 tego, co cie台 otacza i co jest tam, gdzie mys虂lisz, z虈e jestes虂. Jest tak, poniewaz虈 otaczasz sie台 s虂rodowiskiem, kt贸rego chcesz. A chcesz go, by chronic虂 wyobraz虈enie siebie, kt贸re wytworzy艂es虂. To wyobraz虈enie jest cze台s虂cia台 tego s虂rodowiska. To, co widzisz, gdy wierzysz, z虈e jestes虂 w nim, widzisz poprzesz oczy tego wyobraz虈enia. To nie jest widzenie duchowe. Wyobraz虈enia nie moga台 widziec虂.

Idea dnia dzisiejszego przedstawia bardzo odmienne widzenie ciebie. Poprzez ustanowienie twego Z虂r贸d艂a, ustanawia ono twoja台 Toz虈samos虂c虂 i opisuje ciebie takim, jakim rzeczywis虂cie musisz byc虂 w s虂wietle prawdy. Be台dziemy uz虈ywac虂 dzisiejszej idei nieco inaczej niz虈 zwykle, poniewaz虈 dzis虂 nacisk jest po艂oz虈ony raczej na postrzegaja台cego, niz虈 na to, co on postrzega.

W kaz虈dym z trzech pie台ciominutowych okres贸w dzisiejszych c虂wiczen虂, rozpocznij te c虂wiczenia od powt贸rzenia sobie dzisiejszej idei, a naste台pnie zamknij oczy i szukaj w umys虂le r贸z虈nego rodzaju opisowych nazw, kt贸re okres虂laja台 ciebie, zgodnie z tym, jak siebie widzisz. Do艂a台cz wszystkie oparte na ego cechy, kt贸re sobie przypisujesz, pozytywne i negatywne, poz虈a台dane i niepoz虈a台dane, wspania艂e czy upokarzaja台ce. Wszystkie z nich sa台 jednakowo nieprawdziwe, gdyz虈 nie patrzysz na siebie oczami s虂wie台tos虂ci.

We wczes虂niejszej cze台s虂ci okresu przeszukiwania umys艂u be台dziesz prawdopodobnie podkres虂lac虂 to, co uwaz虈asz za bardziej negatywne aspekty twego postrzegania samego siebie. Jednak w kon虂cowej cze台s虂ci okresu c虂wiczen虂 przez tw贸j umys艂 moga台 przejs虂c虂 opisowe okres虂lenia, kt贸re sa台 bardziej nacechowane zarozumia艂os虂cia台 i samochwalstwem. Spr贸buj zrozumiec虂, z虈e kierunek twoich fantazji na tw贸j w艂asny temat nie ma z虈adnego znaczenia. Iluzje nie maja台z虈adnej orientacji w rzeczywistos虂ci. One sa台 tylko nieprawdziwe.

Odpowiednia, niewyselekcjonowana lista zastosowan虂 dzisiejszej idei mog艂aby byc虂 naste台puja台ca:

Widze台 siebie jako narzucaja台cego sie台.

Widze台 siebie jako przygne台bionego.

Widze台 siebie jako doznaja台cego poraz虈ki.

Widze台 siebie jako zagroz虈onego.

Widze台 siebie jako bezradnego.

Widze台 siebie jako zwycie台skiego.

Widze台 siebie jako przegranego.

Widze台 siebie jako dobroczyn虂ce台.

Widze台 siebie jako cnotliwego.

Nie powinienes虂 mys虂lec虂 o tych okres虂leniach w spos贸b abstrakcyjny. One be台da台 przychodzic虂 ci na mys虂l jako r贸z虈ne sytuacje, osoby i wydarzenia, w kt贸rych pojawia sie台 twoja postac虂 i przemyka przez tw贸j umys艂. Zwr贸c虂 uwage台 na okres虂lona台 sytuacje台, kt贸ra ci sie台 przydarza, rozpoznaj opisuja台ce ja台 okres虂lenie lub okres虂lenia, kt贸re odczuwasz jako odnosza台ce sie台 do twych reakcji na te台 sytuacje台 i zastosuj je do idei dzisiejszego dnia. Gdy juz虈 nazwiesz kaz虈da台 z nich, dodaj:

Podczas d艂uz虈szych okres贸w c虂wiczen虂 be台da台 prawdopodobnie wyste台powac虂 przerwy, w kt贸rych nic szczeg贸lnego sie台 nie zdarzy. Nie wyte台z虈aj sie台, wymys虂laja台c jakies虂 szczeg贸lne rzeczy aby wype艂nic虂 te przerwy, ale tylko odpre台z虈 sie台 i powtarzaj powoli dzisiejsza台 idee台, az虈 cos虂 ci samo przyjdzie do g艂owy. Chociaz虈 nic, co sie台 pojawi tobie w umys虂le, nie powinno byc虂 ominie台te w c虂wiczeniu, nic tez虈 nie powinno byc虂 鈥瀘dgrzebywane” z wysi艂kiem. Nie powinno sie台 uz虈ywac虂 ani si艂y, ani ograniczenia.

Tak cze台sto, jak to tylko jest moz虈liwe w cia台gu dnia, zwracaj uwage台 na szczeg贸lna台 ceche台 lub cechy, jakie przypisujesz sobie w tym czasie i zastosuj do nich dzisiejsza台 idee台, dodaja台c te台 idee台 w spos贸b podany powyz虈ej po wypowiedzeniu kaz虈dej z tych cech. Jez虈eli nic szczeg贸lnego nie przychodzi ci do g艂owy, powtarzaj tylko sobie idee台 dnia z zamknie台tymi oczami.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15