Lekcja 321

11. Czym jest Stworzenie?
Listen to “LEKCJA 321 – Ojcze, moja wolno艣膰 jest tylko w Tobie.” on Spreaker.

Stworzenie jest suma台 wszystkich Boz虈ych Mys虂li, kt贸rych liczba jest nieskon虂czona i kt贸re wsze台dzie, gdzie sa台, nie maja台 granic. Tylko mi艂os虂c虂 stwarza i tylko na swe podobien虂stwo. Nie by艂o takiego czasu, z虈eby nie by艂o tam wszystkiego, co ona stworzy艂a. Ani tez虈 nie be台dzie nigdy takiego czasu, w kt贸rym cokolwiek, co ona stworzy艂a, be台dzie cierpiec虂 z powodu straty. Boz虈e Mys虂li sa台 na wieki wiek贸w dok艂adnie takie, jakie by艂y i jakie sa台, niezmienione ani przez czas, ani potem, gdy czas sie台 juz虈 dope艂ni.

Boz虈ym Mys虂lom jest dana wszelka moc, jaka台 ma ich w艂asny Stw贸rca. Albowiem On chcia艂by dodawac虂 do mi艂os虂ci poprzez jej powie台kszanie i rozprzestrzenianie. Zatem Jego Syn wsp贸艂uczestniczy w stwarzaniu i musi zatem wsp贸艂dzielic虂 z Nim moc stwarzania. To, co B贸g chcia艂 by by艂o wiecznie Jednos虂cia台, be台dzie wcia台z虈 Jednos虂cia台 nawet wtedy, kiedy czas sie台 zakon虂czy; nie be台dzie wie台c zmienione przez bieg czasu i pozostanie takim, jakim by艂o, zanim pocza台tek czasu nasta艂.

Stworzenie jest przeciwien虂stwem wszystkich iluzji, poniewaz虈 stworzenie jest prawda台. Stworzenie jest s虂wie台tym Synem Boga, poniewaz虈 w stworzeniu jest Jego Wola wype艂niona pod kaz虈dym wzgle台dem, czynia台c kaz虈da台 jego cze台s虂c虂 rezerwuarem ca艂os虂ci. Jego jednos虂c虂 ma wieczna台 gwarancje台 nienaruszalnos虂ci; jest ono na zawsze utrzymywane w Jego s虂wie台tej Woli, poza wszelaka台 moz虈liwos虂cia台 zranienia, oddzielenia, niedoskona艂os虂ci i jakiegokolwiek splamienia jego bezgrzesznos虂ci.

Jestes虂my stworzeniem; jestes虂my Synami Boga. Wydajemy sie台 byc虂 oddzieleni od siebie i nies虂wiadomi naszej wiecznej z Nim jednos虂ci. Jednak poza wszystkimi naszymi wa台tpliwos虂ciami, poza wszystkimi le台kami, wcia台z虈 skrywa sie台 pewnos虂c虂. Albowiem mi艂os虂c虂 wcia台z虈 pozostaje z wszystkimi swymi Mys虂lami, a jej pewnos虂c虂 sie台 w nich zawiera. Boz虈a pamie台c虂 jest w naszych s虂wie台tych umys艂ach, kt贸re znaja台 swa台 jednos虂c虂 ze swym Stw贸rca台. Niechaj nasza台 funkcja台 be台dzie tylko to, by pozwolic虂 tej pamie台ci powr贸cic虂, tylko to, by pozwolic虂 Boz虈ej Woli wype艂nic虂 sie台 na ziemi, tylko to, by przywr贸cic虂 zdrowie psychiczne naszemu umys艂owi i bys虂my byli tylko takimi, jakimi nas B贸g stworzy艂.

Nasz Ojciec wo艂a do nas. S艂yszymy Jego G艂os i przebaczamy stworzeniu w Imie台 jego Stw贸rcy, Samej S虂wie台tos虂ci, Kt贸rego S虂wie台tos虂c虂 Jego W艂asne stworzenie wsp贸艂dzieli; Kt贸rego S虂wie台tos虂c虂 jest wcia台z虈 cze台s虂cia台 nas.

Lekcja 321.

Ojcze, moja wolnos虂c虂 jest w Samym Tobie.

Nie rozumia艂em co uczyni艂o mnie wolnym, ani czym jest moja wolnos虂c虂, ani gdzie szukac虂, by ja台 odnalez虂c虂. Ojcze, szuka艂em na pr贸z虈no, az虈 us艂ysza艂em Tw贸j G艂os, kt贸ry mna台 pokierowa艂. Teraz nie chcia艂bym juz虈 sam byc虂 w艂asnym przewodnikiem. Albowiem ani sam nie zbudowa艂em, ani tez虈 nie rozumia艂em drogi pozwalaja台cej odnalez虂c虂 ma台 wolnos虂c虂. Ale ufam Tobie. Nigdy nie utrace台 Ciebie, Kt贸ry obdarzy艂es虂 mnie ma台 wolnos虂cia台 jako聽Swojego s虂wie台tego Syna. Tw贸j G艂os mna台 kieruje, a droga do Ciebie jest dla mnie otwarta i wreszcie wyraz虂nie widoczna. Ojcze, moja wolnos虂c虂 jest w Tobie samym. Ojcze, moja台 wola台 jest powr贸cic虂 do Ciebie.

Dzis虂 przyjmujemy odpowiedzialnos虂c虂 za ten s虂wiat, re台cza台c, z虈e be台dzie on uwolniony wraz z nami. Jak bardzo cieszy nas odnalezienie wolnos虂ci, do kt贸rej wiedzie pewna droga, przez naszego Ojca ustanowiona. I jak pewne jest zbawienie ca艂ego s虂wiata, gdy dowiadujemy sie台, z虈e nasza wolnos虂c虂 moz虈e byc虂 odnaleziona w samym Bogu.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15