Lekcja 29

Lekcja 29.

Listen to “LEKCJA 29 – Bo虂g jest we wszystkim, co widze台.” on Spreaker.

B贸g jest we wszystkim co widze台.

Idea na dzien虂 dzisiejszy wyjas虂nia, dlaczego moz虈esz we wszystkim postrzegac虂 cel. Wyjas虂nia ona, dlaczego nic nie jest oddzielone przez siebie lub w sobie. I wyjas虂nia ona, dlaczego wszystko, co widzisz, nic nie znaczy. Rzeczywis虂cie, ona t艂umaczy kaz虈da台 idee台, kt贸ra台 uz虈ywalis虂my dotychczas i r贸wniez虈 wszystkie p贸z虂niejsze. Dzisiejsza idea jest ca艂kowita台 podstawa台 dla duchowego widzenia.

W tym momencie ta idea be台dzie dla ciebie prawdopodobnie trudna do poje台cia. Moz虈esz uwaz虈ac虂 ja台 za g艂upia台, nieistotna台, bezsensowna台, s虂mieszna台, a nawet nie do przyje台cia. Na przyk艂ad w stole, tak jak go widzisz, z pewnos虂cia台 nie ma Boga. Jednak powiedzielis虂my wczoraj, z虈e st贸艂 wsp贸艂dzieli cel wszechs虂wiata. A to, co wsp贸艂dzieli cel wszechs虂wiata, wsp贸艂dzieli cel Boga.

Spr贸buj zatem zacza台c虂 sie台 uczyc虂, jak patrzyc虂 na wszystkie rzeczy z mi艂os虂cia台, uznaniem i otwartos虂cia台聽umys艂u. Ty ich teraz nie widzisz. Czy m贸g艂bys虂 wiedziec虂, co w nich jest? Nic nie jest takie, jakim sie台 tobie jawi. Jego s虂wie台ty cel stoi poza twoim ma艂ym zasie台giem. Kiedy duchowe widzenie pokaz虈e tobie s虂wie台tos虂c虂, kt贸ra rozs虂wietla ten s虂wiat, zrozumiesz doskonale dzisiejsza台 idee台. I be台dziesz sie台 dziwic虂, z虈e kiedykolwiek uznawa艂es虂 ja台 za trudna台.

Nasze dzisiejsze szes虂ciokrotnie powtarzane dwuminutowe c虂wiczenie powinno przebiegac虂 wed艂ug teraz juz虈 dobrze znanego wzorca: Zacznij od powt贸rzenia sobie dzisiejszej mys虂li przewodniej i naste台pnie zastosuj ja台 do przypadkowo wybranych przedmiot贸w znajduja台cych sie台 wok贸艂 ciebie, nazywaja台c kaz虈dy z tych przedmiot贸w. Staraj sie台 unikna台c虂 tendencji do samodzielnego kierowania wyborem, kt贸ra moz虈e byc虂 szczeg贸lnie kusza台ca w odniesieniu do dzisiejszej idei, ze wzgle台du na jej obca台 (dla ciebie) nature台. Pamie台taj, z虈e jakikolwiek porza台dek, jaki na ten wyb贸r nak艂adasz, jest r贸wnie obcy rzeczywistos虂ci.

Twoja lista przedmiot贸w powinna byc虂 zatem na tyle wolna od kierowania sie台 wzgle台dami osobistymi przy wyborze, na ile jest to tylko moz虈liwe. Na przyk艂ad, odpowiednia lista mog艂aby zawierac虂:

B贸g jest w tym wieszaku na p艂aszcz. B贸g jest w tym czasopis虂mie.

B贸g jest w tym palcu.

B贸g jest w tej lampie.

B贸g jest w tym ciele.

B贸g jest w tych drzwiach.

B贸g jest w tym koszu na s虂mieci.

Opr贸cz wyznaczonych szes虂ciu okres贸w c虂wiczen虂, powtarzaj idee台 dzisiejszego dnia co najmniej raz na godzine台, rozgla台daja台c sie台 powoli wok贸艂 siebie, gdy powtarzasz sobie te s艂owa bez pos虂piechu. W czasie, gdy to robisz, co najmniej raz lub dwa razy powinienes虂 dos虂wiadczyc虂 uczucia spokoju.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15