Lekcja 280

Lekcja 280.

Listen to “LEKCJA 280 – Jakie ograniczenia moge台 narzucic虂 Synowi Boz虈emu?” on Spreaker.

Jakie ograniczenia moge台 na艂oz虈yc虂 na Boz虈ego Syna?

Ten, kogo B贸g stworzy艂 nieograniczonym, jest wolny. Moge台 wymys虂lac虂 dla niego wie台zienie i go tam wtra台cac虂, ale tylko w iluzjach, a nie w prawdzie. Z虈adna Mys虂l Boga nie opus虂ci艂a Umys艂u jej Ojca. Z虈adna Mys虂l Boga nie jest w og贸le ograniczona. Kaz虈da Mys虂l Boga jest wiecznie czysta. Czy moge台 nak艂adac虂 ograniczenia na Syna Boga, gdy jego Ojciec chcia艂, by by艂 on nieograniczony i podobny do Niego w kwestii wolnos虂ci i mi艂os虂ci?

Dzis虂 oddaje台 czes虂c虂 Twojemu Synowi, poniewaz虈 w ten spos贸b sam odnajduje台 droge台 do Ciebie. Ojcze, nie nak艂adam ograniczen虂 na Syna, kt贸rego kochasz i kt贸rego stworzy艂es虂 nieograniczonym. Czes虂c虂, kt贸ra台 mu oddaje台, jest Twoja, a to co jest Twoje, nalez虈y r贸wniez虈 do mnie.

7. Kim43 jest Duch S虂wie台ty?

Duch S虂wie台ty pos虂redniczy mie台dzy iluzjami i prawda台. Poniewaz虈 musi On przerzucic虂 most przez przepas虂c虂, jaka jest mie台dzy rzeczywistos虂cia台 i snami, dlatego tez虈 sprowadza postrzeganie do wiedzy, dzie台ki 艂asce, kt贸ra台聽Mu B贸g da艂, aby sta艂a sie台 darem dla kaz虈dego, kto sie台 zwraca do Niego o prawde台. Przez ten most, kt贸ry On stawia, wszystkie sny sa台 przeniesione do prawdy, by zosta艂y rozwiane przez s虂wiat艂o wiedzy. Wszystkie postrzegane obrazy i dz虂wie台ki zostaja台 na zawsze od艂oz虈one. A tam, gdzie by艂y poprzednio postrzegane, przebaczenie umoz虈liwi艂o spokojne zakon虂czenie postrzegania.

Celem, jaki ustanawia nauczanie Ducha S虂wie台tego, jest w艂as虂nie to zakon虂czenie sn贸w. Albowiem obrazy i dz虂wie台ki musza台 byc虂 przet艂umaczone z takich, kt贸re s虂wiadcza台 o strachu, na takie, kt贸re sa台 s虂wiadectwami mi艂os虂ci. I kiedy to jest juz虈 w pe艂ni zrealizowane, uczenie osia台ga sw贸j jedyny cel, jaki ma w s虂wietle prawdy. Albowiem uczenie, tak jak kieruje nim Duch S虂wie台ty by osia台gna台c虂 rezultaty jakie w nim postrzega, staje sie台 s虂rodkiem s艂uz虈a台cym do tego, az虈eby wyjs虂c虂 poza siebie i byc虂 zasta台pionym przez wieczna台 prawde台.

Gdybys虂 tylko wiedzia艂, jak bardzo tw贸j Ojciec pragnie, bys虂 rozpozna艂 swa台 bezgrzesznos虂c虂, w贸wczas nie pozwoli艂bys虂, by Jego G艂os wo艂a艂 na pr贸z虈no, ani nie odwraca艂bys虂 sie台 od tego, czym chcia艂by On zasta台pic虂 twoje przeraz虈aja台ce wyobraz虈enia i sny, kt贸re wytworzy艂es虂. Duch S虂wie台ty rozumie sposoby i s虂rodki jakie wytworzy艂es虂, poprzez kt贸re chcia艂es虂 uzyskac虂 cos虂, co nie jest nigdy moz虈liwe do uzyskania. Jes虂li je Mu powierzysz, On zastosuje te s虂rodki, kt贸re wytworzy艂es虂 by skazac虂 sie台 na wygnanie, aby przywr贸cic虂 tw贸j umys艂 tam, gdzie jest on naprawde台 w domu.

Z wiedzy, gdzie zosta艂 umieszczony przez Boga, Duch S虂wie台ty wzywa ciebie, abys虂 pozwoli艂 przebaczeniu oprzec虂 sie台 na twoich snach, by przywr贸cic虂 ci zdrowie i pok贸j umys艂u. Bez przebaczenia twoje sny wcia台z虈 pozostana台, aby cie台 przeraz虈ac虂. A pamie台c虂 ca艂ej Mi艂os虂ci twojego Ojca nie powr贸ci, by og艂osic虂, z虈e nadszed艂 koniec sn贸w.

Przyjmij dar twego Ojca. Jest on wo艂aniem Mi艂os虂ci do Mi艂os虂ci, by by艂a tylko Soba台. Duch S虂wie台ty jest Jego darem, dzie台ki kt贸remu spok贸j Nieba jest przywr贸cony umi艂owanemu Synowi Boga. Czy chcia艂bys虂 odm贸wic虂 podje台cia sie台 funkcji dope艂nienia Boga, kiedy wszystkim, czego On chce, jest to, abys虂 ty by艂 pe艂ny?

聽聽

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Help

WordPress theme: Kippis 1.15