Lekcja 27

Dzisiejsza idea wyraz虈a cos虂 mocniejszego niz虈 zwyk艂a determinacja. Ona daje duchowemu widzeniu pierwszen虂stwo nad wszystkimi innymi pragnieniami. Moz虈esz odczuwac虂 niepewnos虂c虂 uz虈ywaja台c tej idei, z powodu tego, z虈e nie jestes虂 pewien czy naprawde台 tego chcesz. To nie jest istotne. Celem dzisiejszych c虂wiczen虂 jest przybliz虈yc虂 nieco czas, kiedy ta idea be台dzie ca艂kowicie prawdziwa.

Moz虈e pojawic虂 sie台 wielka pokusa by wierzyc虂, z虈e prosi sie台 ciebie o jakis虂 rodzaj ofiary, gdy wymaga sie台 od ciebie, bys虂 powiedzia艂, z虈e chcesz nade wszystko widziec虂. Jez虈eli jestes虂 zaniepokojony z powodu braku odpowiednich zastrzez虈en虂, z虈e tak nie jest, dodaj:

Widzenie duchowe nic nikogo nie kosztuje.

Jez虈eli obawa przed strata台 wcia台z虈 sie台 utrzymuje, dodaj jeszcze:

Ono moz虈e tylko b艂ogos艂awic虂.

By uzyskac虂 maksymalne korzys虂ci, trzeba dzisiejsza台 idee台 powtarzac虂 wiele razy. Powinna byc虂 uz虈ywana co najmniej raz na po虂艂 godziny. Moz虈esz pro虂bowac虂 nawet co pie台tnas虂cie lub co dwadzies虂cia minut. Zaleca sie台, z虈eby ustanowic虂 okres虂lony czas powtarzania tej mys虂li w czasie budzenia sie台 lub kro虂tko po przebudzeniu i starac虂 sie台 stosowac虂 do tego przez ca艂y dzien虂. To wcale nie be台dzie trudne do zrobienia, nawet jes虂li jestes虂 w tym czasie zaje台ty rozmowa台 lub zaangaz虈owany w cos虂 innego. Moz虈esz wcia台z虈 powtarzac虂 sobie to jedno kro虂tkie zdanie, nie przeszkadzaja台c czemukolwiek.

Prawdziwym pytaniem jest tylko to, jak cze台sto be台dziesz sobie o tym przypomina艂? Jak bardzo chcesz, by dzisiejsza idea by艂a prawdziwa? Odpowiadaja台c tylko na jedno z tych pytan虂, odpowiadasz na to drugie. Prawdopodobnie opus虂cisz kilka powto虂rzen虂 tego c虂wiczenia, a moz虈e nawet wie台ksza台 ich liczbe台. Nie przejmuj sie台 tym i mimo wszystko pro虂buj trzymac虂 sie台 swojego planu. Jez虈eli choc虂 raz w cia台gu dnia poczujesz, z虈e by艂es虂 wobec siebie w pe艂ni uczciwy powtarzaja台c dzisiejsza台 idee台, moz虈esz byc虂 pewny, z虈e oszcze台dzi艂es虂 sobie wielu lat wysi艂ku.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15