Lekcja 260

Lekcja 260.

Listen to “LEKCJA 260 – Obym pamie台ta艂, z虈e stworzy艂 mnie Bo虂g.” on Spreaker.

Niechaj pamie台tam, z虈e stworzy艂 mnie B贸g.

Ojcze, nie wytworzy艂em siebie, chociaz虈 w swym szalen虂stwie mys虂la艂em, z虈e to uczyni艂em. Jednak, jako Twoja Mys虂l, nie opus虂ci艂em swojego Z虂r贸d艂a, pozostaja台c cze台s虂cia台 Tego, Kto mnie stworzy艂. Tw贸j Syn, m贸j Ojcze, wzywa dzis虂 Ciebie. Niechaj pamie台tam, z虈e Ty mnie stworzy艂es虂. Niechaj pamie台tam swoja台 Toz虈samos虂c虂. I niech moja bezgrzesznos虂c虂 pojawi sie台 znowu w wizji Chrystusa, poprzez kt贸ra台 chcia艂bym dzis虂 spogla台dac虂 na mych braci i na mnie samego.

Teraz pamie台tamy nasze Z虂r贸d艂o i w Nim odnajdujemy wreszcie nasza台 Toz虈samos虂c虂. Jestes虂my naprawde台 s虂wie台ci, bowiem nasze Z虂r贸d艂o nie zna grzechu. I my, kt贸rzy jestes虂my Jego Synami, jestes虂my podobni do siebie i podobni do Niego.

5. Czym jest cia艂o?

Cia艂o jest rodzajem ogrodzenia czy os艂ony, kt贸ra台 Syn Boga, jak mu sie台 wydaje, wybudowa艂, aby oddzielic虂 okres虂lone cze台s虂ci swojej Jaz虂ni od innych cze台s虂ci. Jest przekonany, z虈e w艂as虂nie za tym ogrodzeniem z虈yje, po to aby umrzec虂, gdy ono zgnije i skruszy sie台. Albowiem mys虂li on, z虈e w艂as虂nie wewna台trz tego ogrodzenia jest chroniony przed mi艂os虂cia台. Utoz虈samiaja台c sie台 ze swoim bezpieczen虂stwem, uwaz虈a siebie za swoje bezpieczen虂stwo. Jak inaczej m贸g艂by byc虂 pewny, z虈e pozostaje w ciele, niz虈 trzymaja台c mi艂os虂c虂 na zewna台trz, z dala od siebie?

Cia艂o nie be台dzie zawsze istniec虂. Jednak w tym on postrzega podw贸jne bezpieczen虂stwo. Gdyz虈 nietrwa艂os虂c虂 Syna Boga jest 鈥瀌owodem”, z虈e jego ogrodzenia sa台 skuteczne i wykonuja台 zadanie, kt贸re jego umys艂 im powierzy艂. Albowiem gdyby jego jednos虂c虂 pozostawa艂a wcia台z虈 nienaruszona, kto w贸wczas m贸g艂by atakowac虂 i kto m贸g艂by byc虂 atakowany? Kto m贸g艂by byc虂 zwycie台zca台? Kto m贸g艂by byc虂 jego zdobycza台? Kto m贸g艂by byc虂 ofiara台? Kto morderca台? I jes虂li on by nie umar艂, to co mog艂oby byc虂 鈥瀌owodem”, z虈e wieczny Syn Boga moz虈e byc虂 zniszczony?

Cia艂o jest snem. Tak jak i inne sny, czasami wydaje ono sie台 byc虂 obrazem szcze台s虂cia, kt贸re jednak nagle i ca艂kiem niespodziewanie moz虈e sie台 obr贸cic虂 w strach, w kt贸rym kaz虈dy sen jest zrodzony. Bowiem tylko mi艂os虂c虂 stwarza w prawdzie, a prawda nigdy nie moz虈e sie台 bac虂. Cia艂o zosta艂o wytworzone po to, by byc虂 przeraz虈aja台cym i musi s艂uz虈yc虂 swemu celowi. Ale my moz虈emy zmienic虂 ten cel, kt贸remu cia艂o be台dzie pos艂uszne, przez zmiane台 naszych pogla台d贸w na temat tego, do czego powinno s艂uz虈yc虂.

Cia艂o jest s虂rodkiem, dzie台ki kt贸remu do Syna Boz虈ego powraca zdrowie psychiczne. Mimo, z虈e ono zosta艂o wytworzone by zamkna台c虂 go w piekle bez moz虈liwos虂ci ucieczki, ta gonitwa za piek艂em zosta艂a zamieniona na cel Nieba. Syn Boga wycia台ga swa台 re台ke台, by dosie台gna台c虂 nia台 swego brata i pom贸c mu, ida台c wraz z nim ta台 sama台 droga台. Teraz cia艂o jest s虂wie台te. Teraz ono s艂uz虈y uzdrowieniu umys艂u, dla zabicia kt贸rego zosta艂o wytworzone.

Be台dziesz sie台 utoz虈samiac虂 z tym, co mys虂lisz, z虈e uczyni艂o cie台 bezpiecznym. Cokolwiek by to nie by艂o, be台dziesz wierzyc虂, z虈e to stanowi z toba台jednos虂c虂. Twoje bezpieczen虂stwo lez虈y w prawdzie, a nie w k艂amstwach. Mi艂os虂c虂 jest twym bezpieczen虂stwem. Strach nie istnieje. Utoz虈samiaja台c sie台 z mi艂os虂cia台 jestes虂 bezpieczny. Utoz虈samiaja台c sie台 z mi艂os虂cia台 jestes虂 w domu. Utoz虈samiaja台c sie台 z mi艂os虂cia台 odnajdujesz swoja台 Jaz虂n虂.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15