Lekcja 24

Lekcja 24.

Listen to “LEKCJA 24 – Nie postrzegam swoich w艂asnych najlepszych korzys虂ci.” on Spreaker.

Nie postrzeganie swoich w艂asnych najlepszych korzys虂ci.

W z虈adnej sytuacji, kt贸ra sie台 pojawia, w og贸le nie us虂wiadamiasz sobie takiego jej rezultatu, kt贸ry uczyni艂by cie台 szcze台s虂liwym. Jest tak, bo nie masz przewodnika, kt贸ry by ci wskaza艂 odpowiednie dzia艂anie lub poda艂 spos贸b na w艂as虂ciwa台 ocene台 rezultatu. To, co czynisz, jest okres虂lone przez twoje postrzeganie sytuacji, a to postrzeganie jest b艂e台dne. Jest wie台c nieuniknione, z虈e nie be台dziesz dzia艂a艂 dla swych w艂asnych najlepszych korzys虂ci. Mimo to, te korzys虂ci sa台 twoim jedynym celem w kaz虈dej sytuacji, kt贸ra jest prawid艂owo postrzegana. W przeciwnym razie nie rozpoznasz czym one sa台.

Gdybys虂 sobie zda艂 sprawe台 z tego, z虈e nie dostrzegasz swoich najlepszych korzys虂ci, moz虈na by cie台 nauczyc虂, czym one sa台. Ale gdy jestes虂 przekonany, z虈e znasz te korzys虂ci, wtedy nie moz虈esz sie台 o nich uczyc虂. Dzisiejsza idea jest krokiem w kierunku otwarcia twego umys艂u, aby moz虈na by艂o rozpocza台c虂 nauke台.

Dzisiejsze c虂wiczenia wymagaja台 bys虂 by艂 duz虈o bardziej szczery, niz虈 zwykle jestes虂. Kilka temat贸w, uczciwie i starannie rozwaz虈onych podczas pie台ciokrotnego powtarzania c虂wiczenia w dniu dzisiejszym, be台dzie bardziej uz虈yteczne, niz虈 bardziej pobiez虈ne badanie duz虈ej ich liczby. Zaleca sie台 by za kaz虈dym razem przeszukiwac虂 umys艂 przez dwie minuty.

Za kaz虈dym razem c虂wiczenie nalez虈y rozpocza台c虂 powtarzaja台c dzisiejsza台 idee台, a naste台pnie nalez虈y przeszukiwac虂 umys艂 z zamknie台tymi oczami, poszukuja台c jakichs虂 nierozwia台zanych sytuacji, kt贸re aktualnie sa台 powodem do zmartwienia. Nacisk powinien byc虂 po艂oz虈ony na odkrycie rezultatu jak chcesz uzyskac虂. Szybko zrozumiesz, z虈e masz kilka cel贸w, kt贸re sa台 cze台s虂cia台 poz虈a台danego rezultatu, a takz虈e to, z虈e te cele sa台 na r贸z虈nych poziomach i cze台sto pozostaja台 z soba台 w konflikcie.

Stosuja台c idee台 dnia dzisiejszego, nazwij kaz虈da台 pojawiaja台ca台 sie台 sytuacje台, a naste台pnie wylicz starannie tak wiele cel贸w, jak to tylko jest moz虈liwe, kt贸re chcia艂bys虂 osia台gna台c虂 w rozwia台zaniu tej sytuacji. Forma kaz虈dego wdroz虈enia c虂wiczenia powinna byc虂 mniej wie台cej taka:

W 聽sytuacji 聽dotycza台cej 聽 _____ 聽chcia艂bym 聽aby 聽sta艂o 聽sie台 聽_____ 聽i 聽aby 聽sta艂o 聽sie台 聽____ 聽,

i tak dalej. Pr贸buj obja台c虂 tak wiele r贸z虈nych rodzaj贸w wynik贸w, jak wiele moz虈esz sobie szczerze us虂wiadomic虂, nawet jes虂li niekt贸re z nich nie wydaja台 sie台 byc虂 bezpos虂rednio powia台zane z sytuacja台, lub nawet nie wydaja台 sie台聽byc虂 odpowiednie dla tej sytuacji.

Jes虂li te c虂wiczenia sa台 zrobione prawid艂owo, szybko sobie us虂wiadomisz, z虈e masz wiele z虈a台dan虂 wobec sytuacji, kt贸ra z nimi nie ma nic wsp贸lnego. Us虂wiadomisz sobie takz虈e, z虈e masz wiele sprzecznych cel贸w, z虈e twe mys虂li nie obejmuja台 zjednoczonego rezultatu i zatem musisz dos虂wiadczac虂 rozczarowan虂 w odniesieniu do niekt贸rych twoich cel贸w, jakkolwiek by sie台 sytuacja nie rozwine台艂a.

Po uwzgle台dnieniu listy moz虈liwie jak najwie台kszej liczby oczekiwanych cel贸w, dla kaz虈dej nierozwia台zanej sytuacji, kt贸ra pojawia sie台 w twym umys虂le, powiedz sobie:

Ta mys虂l jest atakiem na mnie samego.

Zako艅cz ka偶dy okres 膰wiczeniowy powtarzaj膮c dzisiejsz膮 ide臋 jeszcze raz.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15