Lekcja 199

Lekcja 199.

Listen to “Lekcja 199 – Nie jestem cia艂em. Jestem wolny.” on Spreaker.

Nie jestem cia艂em. Jestem wolny.

Wolnos虂c虂 musi byc虂 dla ciebie niemoz虈liwa tak d艂ugo, jak d艂ugo postrzegasz siebie jako cia艂o. To cia艂o stanowi rodzaj ograniczenia. Ten, kto chcia艂by szukac虂 wolnos虂ci w ciele, szuka jej tam, gdzie jej znalez虂c虂 nie moz虈na. Umys艂 moz虈e stac虂 sie台 wolny, kiedy juz虈 d艂uz虈ej nie postrzega siebie w ciele, do kt贸rego jest mocno przywia台zany i przez kt贸re jest os艂onie台ty i chroniony. Gdyby to by艂a prawda, umys艂 by艂oby rzeczywis虂cie 艂atwo zranic虂!

Umys艂, kt贸ry s艂uz虈y Duchowi S虂wie台temu, jest zawsze i na wszelkie moz虈liwe sposoby nieograniczony, nie podlega tez虈 prawom czasu i przestrzeni, nie jest zwia台zany z虈adnymi uprzedzeniami czy z g贸ry przyje台tymi opiniami i ma r贸wniez虈 si艂e台 i moc czynic虂 wszystko, o co sie台 go prosi. Do takiego umys艂u nie moga台 wtargna台c虂 atakuja台ce mys虂li, poniewaz虈 zosta艂 on powierzony Z虂r贸d艂u mi艂os虂ci, a strach nigdy nie moz虈e wsta台pic虂 do umys艂u, kt贸ry przy艂a台czy艂 sie台 do mi艂os虂ci. On spoczywa w Bogu. A kto moz虈e sie台 bac虂, jes虂li z虈yje w Niewinnos虂ci i tylko kocha?

Jest rzecza台 niezbe台dna台 dla osia台gnie台cia poste台p贸w w tym kursie, z虈ebys虂 zaakceptowa艂 dzisiejsza台 idee台 i by sta艂a sie台 ona tobie bardzo droga. Nie martw sie台, z虈e dla ego jest ona ca艂kiem ob艂a台kana. Ego ceni cia艂o, poniewaz虈 mieszka w nim i jest zjednoczone z domem, kt贸ry wytworzy艂o. Jest ono cze台s虂cia台 iluzji, kt贸ra uchroni艂a je przed odkryciem jego iluzorycznos虂ci.

Tu, w ciele, jest ono ukryte i tu moz虈e tez虈 zostac虂 dostrzez虈one takim, jakim jest. Og艂os虂 swa台 niewinnos虂c虂, a jestes虂 wolny. Cia艂o znika, poniewaz虈 juz虈 go nie potrzebujesz, z wyja台tkiem sytuacji, gdy taka台 potrzebe台 widzi Duch S虂wie台ty. Z tego powodu cia艂o wtedy jawi sie台 jako forma uz虈yteczna dla tego, co umys艂 musi za jej pos虂rednictwem uczynic虂. Ono zatem staje sie台 jakby pojazdem dla umys艂u, narze台dziem, kt贸re pomaga przebaczeniu rozszerzyc虂 sie台, tak by sta艂o sie台 globalnym, wszechogarniaja台cym celem, kt贸ry musi byc虂 osia台gnie台ty zgodnie z Boz虈ym planem.

Przywia台zuj wielka台 wage台 do dzisiejszej idei i praktykuj ja台 nie tylko dzis虂, ale codziennie. Uczyn虂 ja台 cze台s虂cia台 kaz虈dej sesji c虂wiczeniowej, jaka台 podejmujesz. Nie ma mys虂li, kt贸ra by przez to nie zyska艂a na swej mocy, z虈eby pom贸c temu s虂wiatu i nie zyska艂a r贸wniez虈 na darach, jakie zostana台 ci dodane. Poprzez te台 idee台 rozbrzmiewa wezwanie wolnos虂ci na ca艂y ten s虂wiat. A czy ty chcia艂bys虂 byc虂 zwolniony z przyje台cia dar贸w, kt贸re dajesz?

Duch S虂wie台ty jest domem dla umys艂贸w, kt贸re szukaja台 wolnos虂ci. W Nim odnajduja台 to, czego szuka艂y. Cia艂o ma teraz jednoznaczny cel. I staje sie台 doskona艂e w s艂uz虈eniu takiemu niepodzielnemu celowi. W pozbawionej konflikt贸w, jednoznacznej odpowiedzi danej umys艂owi, kt贸rego jedynym celem jest mys虂l o wolnos虂ci, cia艂o mu teraz s艂uz虈y i to dobrze s艂uz虈y. Nie maja台c mocy zniewalania, jest ono wartos虂ciowym s艂uga台 wolnos虂ci, kt贸rej ten umys艂 poszukuje w Duchu S虂wie台tym.

Ba台dz虂 dzis虂 wolny. I nies虂 te台 wolnos虂c虂 jako sw贸j dar tym, kt贸rzy wcia台z虈 wierza台, z虈e sa台 w niewoli cia艂a. Ba台dz虂 wolny, z虈eby Duch S虂wie台ty m贸g艂 wykorzystac虂 twa台 ucieczke台 z niewoli, by uwolnic虂 wielu z tych, kt贸rzy postrzegaja台 siebie jako istoty ograniczone, bezradne i przestraszone. Niech mi艂os虂c虂 zasta台pi ich le台ki poprzez ciebie. Przyjmij teraz zbawienie i powierz sw贸j umys艂 Temu, Kt贸ry wzywa ciebie, bys虂 mu go powierzy艂. Albowiem On chcia艂by dac虂 ci doskona艂a台 wolnos虂c虂, doskona艂a台 rados虂c虂 i nadzieje台, kt贸ra odnajduje swoje ca艂kowite spe艂nienie w Bogu.

Jestes虂 Synem Boga. Be台da台c nies虂miertelnym, z虈yjesz wiecznie. Czy nie chcia艂bys虂 powr贸cic虂 do takiego zdania na sw贸j temat? Zatem c虂wicz dobrze te台 mys虂l, kt贸ra台 Duch S虂wie台ty obdarza cie台 dzisiaj. Twoi bracia sa台 w niej uwolnieni wraz z toba台; ten s虂wiat jest b艂ogos艂awiony razem z toba台, Syn Boz虈y nie be台dzie juz虈 wie台cej p艂akac虂 i Niebo sk艂ada podzie台kowania za to, z虈e twoje c虂wiczenia powie台kszaja台 nawet jego rados虂c虂. A Sam B贸g powie台ksza Swa台 Mi艂os虂c虂 i szcze台s虂cie za kaz虈dym razem, gdy m贸wisz:

Nie jestem cia艂em. Jestem wolny. S艂ysze台 G艂os, kt贸ry B贸g mi da艂 i tylko jemu m贸j umys艂 jest pos艂uszny.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15