Lekcja 197

Lekcja 197.

Listen to “Lekcja 197 – Mog臋 sobie zas艂u偶y膰 tylko na w艂asn膮 wdzi臋czno艣膰.” on Spreaker.

Moge台 zyskac虂 tylko swoja台 w艂asna台 wdzie台cznos虂c虂.

Tu jest drugi krok, jaki podejmujemy, by uwolnic虂 tw贸j umys艂 od wiary w zewne台trzne si艂y wymierzone przeciw twym w艂asnym. Dokonujesz pr贸b bycia z虈yczliwym i przebaczaja台cym. Jednak ta台 swoja台 z虈yczliwos虂c虂 i wdzie台cznos虂c虂 obracasz znowu w atak, jes虂li tylko nie spotykasz sie台 z wdzie台cznos虂cia台 i nie jestes虂 hojnie obdarowywany podzie台kowaniami. Twoje dary musza台 byc虂 przyjmowane z czcia台, z虈eby nie zosta艂y z powrotem odebrane. I dlatego tez虈 mys虂lisz, z虈e Boz虈e dary sa台 w najlepszym razie poz虈yczkami, a w najgorszym razie oszukan虂czym podste台pem, kt贸ry chcia艂by pozbawic虂 cie台 s虂rodk贸w obronnych, aby zagwarantowac虂, z虈e kiedy On uderzy w ciebie, to na pewno cie台 zabije.

Jak 艂atwo moga台 pomylic虂 Boga z wina台 ci, kt贸rzy nie wiedza台, co ich mys虂li moga台 sprawic虂. Zaprzecz swojej sile, a w贸wczas s艂abos虂c虂 musi stac虂 sie台 dla ciebie zbawieniem. Postrzegaj siebie jako ograniczonego, a kraty staja台 sie台 twoim domem. I nie be台dziesz m贸g艂 opus虂cic虂 tego wie台zienia i przypisac虂 sobie si艂y, dop贸ki nie przestaniesz widziec虂 winy i zbawienia jako jednos虂ci i nie zaczniesz kojarzyc虂 wolnos虂ci ze zbawieniem, postrzegaja台c je jako po艂a台czone, poszukuja台c w nich si艂y i domagaja台c sie台 od nich si艂y, kt贸ra zostaje odnaleziona i w pe艂ni rozpoznana.

S虂wiat musi ci dzie台kowac虂, kiedy proponujesz mu uwolnienie od twych iluzji. Ale twe podzie台kowania nalez虈a台 sie台 r贸wniez虈 tobie, poniewaz虈 jego uwolnienie moz虈e byc虂 tylko odzwierciedleniem twojego. Twa wdzie台cznos虂c虂 jest wszystkim, czego twe dary wymagaja台, z虈eby mog艂y byc虂 trwa艂a台 oferta台 wdzie台cznego serca, uwolnionego na zawsze od piek艂a. Czy w艂as虂nie to chcia艂bys虂 zaprzepas虂cic虂, poprzez odebranie z powrotem swoich dar贸w tylko dlatego, z虈e nie zosta艂y uczczone? To w艂as虂nie ty jestes虂 tym, kto je czci i sk艂ada im odpowiednie podzie台kowania, poniewaz虈 to ty jestes虂 tym, kto otrzyma艂 te dary.

Jes虂li ktos虂 inny mys虂li, z虈e twoje dary sa台 bezwartos虂ciowe, w贸wczas nie ma to znaczenia. Istnieje taka cze台s虂c虂 jego umys艂u, kt贸ra 艂a台czy sie台 z twoim umys艂em w wyraz虈aniu tobie wdzie台cznos虂ci. Nie ma tez虈 znaczenia, z虈e twoje dary wydaja台 sie台 byc虂 utracone i bezskuteczne. One sa台 otrzymywane tam, gdzie sa台 dawane. Poprzez twa台 wdzie台cznos虂c虂 sa台 przyjmowane powszechnie i z wdzie台cznos虂cia台 uznawane przez Serce Samego Boga. Czy chcia艂bys虂 je z powrotem zabrac虂, kiedy On je z wdzie台cznos虂cia台 zaakceptowa艂?

B贸g b艂ogos艂awi kaz虈dy dar, kt贸ry Mu dajesz, a kaz虈dy dar jest dawany Jemu, bo moz虈e byc虂 dany tylko tobie. I to, co nalez虈y do Boga, musi byc虂 jego w艂asnos虂cia台. Jednak ty nigdy nie us虂wiadomisz sobie, z虈e jego dary sa台 pewne, wieczne, niezmienne, nieograniczone, dane na zawsze, rozprzestrzeniaja台ce mi艂os虂c虂 i powie台kszaja台ce twa台 niekon虂cza台ca台 sie台 rados虂c虂, jes虂li be台dziesz przebaczac虂 tylko po to, by znowu zaatakowac虂.

Gdy odbierzesz komus虂 dary, kt贸re da艂es虂, be台dziesz mys虂lec虂, z虈e to co zosta艂o ci dane, zosta艂o odebrane. Ale gdy nauczysz sie台 przebaczac虂 grzechy, kt贸re postrzegasz na zewna台trz siebie, to w贸wczas nigdy nie pomys虂lisz, z虈e dary Boga sa台 ci poz虈yczone tylko na kr贸tki czas, do chwili gdy On znowu ci je wyrwie poprzez twa台 s虂mierc虂.聽Albowiem s虂mierc虂 nie be台dzie mia艂a wtedy dla ciebie znaczenia.

Wraz z zakon虂czeniem tej wiary kon虂czy sie台 na zawsze strach. Dzie台kuj za to swej Jaz虂ni, poniewaz虈 Ona jest wdzie台czna tylko Bogu i sk艂ada Jemu podzie台kowania dla ciebie. Chrystus jeszcze przyjdzie do kaz虈dego, kto z虈yje, bowiem kaz虈dy musi w Nim z虈yc虂 i poruszac虂 sie台. Jego Byt w Jego Ojcu jest bezpieczny, poniewaz虈 Ich Wola jest Jedna. Ich wdzie台cznos虂c虂 dla wszystkiego, co Oni stworzyli, nie ma kon虂ca, poniewaz虈 wdzie台cznos虂c虂 jest cze台s虂cia台 mi艂os虂ci.

Dzie台ki tobie, s虂wie台ty Synu Boga. Poniewaz虈 be台da台c takim, jakim zosta艂es虂 stworzony, zawierasz w swej Jaz虂ni wszystko. A jestes虂 wcia台z虈 takim, jakim stworzy艂 cie台 B贸g. Nie moz虈esz przys艂onic虂 s虂wiat艂a swej doskona艂os虂ci. W twym sercu jest z艂oz虈one Serce Boga. Jestes虂 Jemu drogi, poniewaz虈 jestes虂 Nim. A z powodu tego, czym jestes虂, wszelka wdzie台cznos虂c虂 nalez虈y sie台 tobie.

Sk艂adaj podzie台kowania w miare台 jak je otrzymujesz. Ba台dz虂 wolny od wszelkiej niewdzie台cznos虂ci wobec kaz虈dego, kto dope艂nia twa台 Jaz虂n虂. A nie ma nikogo, kto by by艂 poza twa台 Jaz虂nia台. Ba台dz虂 wdzie台czny za wszystkie niezliczone kana艂y, kt贸re powie台kszaja台 twa台 Jaz虂n虂. Wszystko co czynisz jest Jej dawane. Wszystko co mys虂lisz, to moga台 byc虂 tylko Jej Mys虂li, wsp贸艂dzielone przez Nia台 wraz z s虂wie台tymi Mys虂lami Boga. Zyskaj teraz wdzie台cznos虂c虂, kt贸rej sobie odm贸wi艂es虂, gdy zapomnia艂es虂 funkcji, jaka台 przydzieli艂 ci B贸g. Ale nie mys虂l nigdy, z虈e On kiedykolwiek zaprzesta艂 sk艂adania ci podzie台kowan虂.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15