Lekcja 196

Lekcja 196.

Listen to “Lekcja 196 – Mog臋 krzy偶owa膰 tylko siebie.” on Spreaker.

Moge台 krzyz虈owac虂 tylko siebie.

Kiedy to stwierdzenie zostanie przez ciebie dobrze zrozumiane i w pe艂ni us虂wiadomione, nie be台dziesz pr贸bowa艂 sie台 ranic虂, ani czynic虂 swego cia艂a niewolnikiem zemsty. Nie be台dziesz sie台 atakowac虂 i us虂wiadomisz sobie, z虈e atakowanie kogos虂 innego jest tylko atakowaniem siebie. Be台dziesz wolny od tej szalonej wiary, z虈e atakuja台c swego brata ocalasz samego siebie. I zrozumiesz wtedy, z虈e jego bezpieczen虂stwo jest twoim w艂asnym bezpieczen虂stwem i z虈e poprzez jego uzdrowienie ty zostajesz uzdrowiony.

Moz虈e z pocza台tku nie zrozumiesz, jak w idei, kt贸ra台 be台dziemy dzis虂 c虂wiczyc虂, moz虈na odnalez虂c虂 bezgraniczna台 litos虂c虂, ogarniaja台ca台 wszystko swa台 niezawodna台 ochrona台. Idea ta moz虈e faktycznie wydawac虂 sie台 oznaka台, z虈e nie moz虈na nigdy uciec od kary, poniewaz虈 ego, gdy postrzega jakies虂 zagroz虈enie, szybko cytuje te台 idee台 jako prawde台, aby zachowac虂 swoje k艂amstwa. Ale w贸wczas musi ono doznac虂 niepowodzenia w zrozumieniu tej prawdy, kt贸ra台 sie台 w taki spos贸b pos艂uguje. Ale ty moz虈esz nauczyc虂 sie台 w艂as虂ciwie pojmowac虂 takie g艂upie zastosowania tej prawdy i odm贸wic虂 im sensu, jaki wydaja台 sie台 miec虂.

W ten spos贸b niewa台tpliwie takz虈e uczysz sw贸j umys艂, z虈e nie jestes虂 z虈adnym ego. Albowiem sposoby, za pomoca台 kt贸rych ego zniekszta艂ca prawde台, juz虈 d艂uz虈ej cie台 nie zwioda台. Nie be台dziesz wierzyc虂, z虈e jestes虂 cia艂em, kt贸re ma byc虂 ukrzyz虈owane. I be台dziesz postrzegac虂 w dzisiejszej idei s虂wiat艂o zmartwychwstania, patrza台c poza wszystkie mys虂li o ukrzyz虈owaniu i s虂mierci, w strone台 mys虂li o wolnos虂ci i o z虈yciu.

Dzisiejsza idea jest krokiem podejmowanym w celu wyprowadzenia nas z niewoli i doprowadzenia do stanu doskona艂ej wolnos虂ci. Podejmijmy dzis虂 ten krok, z虈ebys虂my mogli szybko poda台z虈ac虂 droga台, jaka台 wskazuje nam zbawienie, wykonuja台c kaz虈dy krok w wyznaczonej kolejnos虂ci, w miare台 jak umys艂 be台dzie wyzbywa艂 sie台 swych cie台z虈ar贸w, jednego po drugim. Do tego nie jest potrzebny czas. Trzeba tylko che台ci. Gdyz虈 to, co wydaje sie台 wymagac虂 tysia台ca lat, dzie台ki 艂asce Boz虈ej moz虈e stac虂 sie台 w jednej chwili.

Ponura, beznadziejna mys虂l, z虈e moz虈esz przeprowadzac虂 ataki na innych i sam uciec, przygwoz虂dzi艂a cie台 do krzyz虈a. Moz虈e ona wydawa艂a sie台 byc虂 zbawieniem. Ale naprawde台 powsta艂a tylko z przekonania, z虈e strach przed Bogiem jest prawdziwy. A czym jest to, jak nie piek艂em? Kto m贸g艂by wierzyc虂, z虈e jego Ojciec jest jego s虂miertelnym wrogiem, oddzielonym od niego i czyhaja台cym tylko na to, by zabrac虂 mu z虈ycie i go unicestwic虂, bez strachu przed piek艂em w swym sercu?

W艂as虂nie w taka台 postac虂 szalen虂stwa wierzysz, jes虂li akceptujesz przeraz虈aja台ca台 mys虂l, z虈e moz虈esz atakowac虂 drugiego i byc虂 samemu wolnym. Dop贸ki tego nie zmienisz, nie ma z虈adnej nadziei. Dop贸ki przynajmniej nie zrozumiesz, z虈e to musi byc虂 ca艂kowicie niemoz虈liwe, jak moz虈esz od tego uciec? Strach przed Bogiem jest rzeczywisty dla tego, kto uwaz虈a, z虈e ta mys虂l jest prawdziwa. Nie dostrzez虈e on wtedy jej g艂upoty lub moz虈e nawet jej nie zauwaz虈y, przez co poddanie jej w wa台tpliwos虂c虂 stanie sie台 niemoz虈liwe.

Aby w og贸le ja台 zakwestionowac虂, trzeba zmienic虂 jej forme台, w co najmniej takim stopniu, aby zmniejszy艂 sie台 tw贸j strach przed odwetem i by powr贸ci艂a do ciebie odpowiedzialnos虂c虂, choc虂by tylko w pewnym zakresie. Wtedy moz虈esz juz虈 przynajmniej rozwaz虈ac虂, czy chcesz poda台z虈ac虂 ta台 bolesna台 droga台. Dop贸ki ta zmiana nie zostanie przeprowadzona, nie moz虈esz dostrzec, z虈e to tylko twoje mys虂li przynosza台 ci strach i z虈e twoje uwolnienie zalez虈y od ciebie.

Jes虂li podejmiesz ten dzisiejszy krok, naste台pne kroki be台da台 juz虈 艂atwe. Be台dziemy w贸wczas poda台z虈ac虂 naprz贸d dos虂c虂 szybko. Bowiem kiedy juz虈 zrozumiesz, z虈e nie jest moz虈liwe, bys虂 zosta艂 zraniony inaczej, niz虈 poprzez swoje w艂asne mys虂li, strach przed Bogiem musi znikna台c虂. Nie moz虈esz juz虈 wtedy wierzyc虂, z虈e strach jest spowodowany czyms虂 zewne台trznym. A B贸g, kt贸rego zamys虂la艂es虂 wygnac虂, moz虈e byc虂 z powrotem powitany serdecznie w tym s虂wie台tym umys虂le, kt贸rego On nigdy nie opus虂ci艂.

W idei, kt贸ra台 dzis虂 c虂wiczymy, moz虈na z pewnos虂cia台 us艂yszec虂 pies虂n虂 zbawienia. Jes虂li moz虈esz krzyz虈owac虂 tylko siebie, w贸wczas nie zrani艂es虂 tego s虂wiata i nie musisz sie台 zatem obawiac虂, z虈e be台dzie cie台 s虂ciga艂 i z虈e sie台 zems虂ci na tobie. Ani tez虈 nie be台dziesz potrzebowa艂 ukrywac虂 sie台 w przeraz虈eniu, w obliczu s虂miertelnego le台ku przed Bogiem, za kt贸rym skrywa sie台 projekcja. Ta rzecz, kt贸rej sie台 najbardziej boisz, jest twoim zbawieniem. Jestes虂 silny i to jest si艂a, kt贸rej chcesz. Jestes虂 tez虈 wolny i zadowolony z tej wolnos虂ci. Mys虂la艂es虂, z虈e jestes虂 s艂aby i ograniczony, poniewaz虈 ba艂es虂 sie台 swojej si艂y i wolnos虂ci. Jednak w nich lez虈y twoje zbawienie.

Jest taka chwila, gdy przeraz虈enie wydaje sie台 opanowywac虂 tw贸j umys艂 tak mocno, z虈e tracisz wszelka台聽nadzieje台 na uwolnienie sie台 od niego. Jednak, kiedy sobie us虂wiadomisz, raz na zawsze, z虈e boisz sie台 samego siebie, tw贸j umys艂 be台dzie siebie postrzega艂 podzielonym. Ale to by艂o dop贸ty przed toba台 ukryte, dop贸ki wierzy艂es虂, z虈e atak m贸g艂 nasta台pic虂 i byc虂 kierowanym z zewna台trz, uderzaja台c do wewna台trz. Wydawa艂o sie台 w贸wczas tobie, z虈e istnia艂 jakis虂 zewne台trzny wr贸g, kt贸rego sie台 ba艂es虂. I w ten spos贸b jakis虂 b贸g, be台da台cy na zewna台trz ciebie, sta艂 sie台 twym s虂miertelnym wrogiem; z虂r贸d艂em strachu.

Teraz, przez chwile台, jest w tobie postrzegany morderca, niecierpliwie oczekuja台cy twojej s虂mierci, skupiony na nak艂adaniu na ciebie kary, do czasu, kiedy be台dzie wreszcie m贸g艂 cie台 zabic虂. Jednak w tej chwili jest r贸wniez虈 taki czas, w kt贸rym przychodzi zbawienie. Albowiem strach przed Bogiem znikna台艂. A ty moz虈esz wezwac虂 Go, aby zbawi艂 cie台 od iluzji przez Swoja台 Mi艂os虂c虂, nazywaja台c Go Ojcem, a siebie Jego Synem. M贸dl sie台, by ta chwila mog艂a wkr贸tce nasta台pic虂 – (moz虈e) dzisiaj. Oddal sie台 od strachu i poda台z虈aj w strone台 mi艂os虂ci.

Kaz虈da mys虂l Boga jest z toba台 i wspiera cie台, bys虂 m贸g艂 osia台gna台c虂 te台 chwile台 i przejs虂c虂 przez nia台 szybko, pewnie i na zawsze. Kiedy strach przed Bogiem odchodzi, w贸wczas nie ma juz虈 przeszk贸d do osia台gnie台cia s虂wie台tego pokoju Boga. Jak z虈yczliwa i litos虂ciwa jest dla ciebie ta idea, kt贸ra台 dzis虂 c虂wiczymy! Powitaj ja台tak jak powinienes虂, gdyz虈 jest ona twym uwolnieniem. Istotnie, tylko ciebie tw贸j umys艂 moz虈e pr贸bowac虂 krzyz虈owac虂. Jednak twoje odkupienie r贸wniez虈 be台dzie pochodzic虂 od ciebie.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15