Lekcja 194

Lekcja 194.

Listen to “LEKCJA 194 – Sk艂adam przysz艂os虂c虂 w Re台ce Boga.” on Spreaker.

Sk艂adam przysz艂os虂c虂 w Re台ce Boga.

Dzisiejsza idea stanowi naste台pny krok w kierunku szybkiego zbawienia i jest to rzeczywis虂cie gigantyczny krok! Ten krok obejmuje tak wielka台 odleg艂os虂c虂, z虈e po jego wykonaniu jestes虂 juz虈 niedaleko Nieba, maja台c sw贸j cel w zasie台gu wzroku i przeszkody za soba台. Twoje stopy dotar艂y juz虈 do trawnika, kt贸ry wita cie台 przy bramie Nieba; jest to ciche miejsce, gdzie dos虂wiadczasz pokoju i oczekujesz na kon虂cowy krok Boga, maja台c pewnos虂c虂 co do jego podje台cia. Jak bardzo oddalilis虂my sie台 juz虈 od ziemi! Jak blisko naszego celu juz虈 znalez虂lis虂my sie台! Jak kr贸tko be台dzie jeszcze trwac虂 nasza podr贸z虈!

Gdy zaakceptujesz dzisiejsza台 idee台, w贸wczas wykroczysz poza wszelki niepok贸j, wszelkie czelus虂cie piek艂a, wszelkie mroki depresji, mys虂li o grzechu i spustoszenie spowodowane wina台. Gdy zaakceptujesz dzisiejsza台 idee台, uwolnisz ten s虂wiat z wie台zienia, przez rozluz虂nienie cie台z虈kich 艂an虂cuch贸w, kt贸re zamyka艂y mu drzwi do wolnos虂ci. Jestes虂 w贸wczas zbawiony i twoje zbawienie staje sie台 w ten spos贸b darem, kt贸ry przekazujesz temu s虂wiatu, poniewaz虈 go otrzyma艂es虂.

W z虈adnej chwili nie odczuwa sie台 wtedy depresji, nie dos虂wiadcza sie台 b贸lu i nie postrzega sie台 straty. W z虈adnej chwili smutek nie moz虈e byc虂 umieszczony na tronie, by oddawac虂 mu czes虂c虂. W z虈adnej chwili nikt nie moz虈e nawet umrzec虂. I tak, kaz虈da chwila dana Bogu przelotnie, wraz z ta台 naste台pna台, juz虈 Mu dana台, jest czasem twego uwolnienia od smutku, b贸lu i nawet samej s虂mierci.

B贸g utrzymuje twoja台 przysz艂os虂c虂, tak jak utrzymuje twa台 przesz艂os虂c虂 i teraz虂niejszos虂c虂. One sa台 dla Niego jednos虂cia台, tak wie台c powinny byc虂 r贸wniez虈 jednos虂cia台 dla ciebie. Jednak w tym s虂wiecie, poste台puja台cy up艂yw聽czasu wcia台z虈 wydaje sie台 prawdziwy. Tak wie台c nie jestes虂 proszony o zrozumienie braku uporza台dkowanej kolejnos虂ci wydarzen虂, kt贸ry naprawde台 wyste台puje w czasie. Jestes虂 tylko proszony by uwolnic虂 swoja台 przysz艂os虂c虂 i z艂oz虈yc虂 ja台 w Re台ce Boga. A w贸wczas przekonasz sie台 w swym dos虂wiadczeniu, z虈e z艂oz虈y艂es虂 w Jego Re台ce r贸wniez虈 przesz艂os虂c虂 i teraz虂niejszos虂c虂, gdyz虈 przesz艂os虂c虂 nie be台dzie cie台 juz虈 wie台cej karac虂, a strach przysz艂os虂ci stanie sie台 teraz bez sensu.

Uwolnij przysz艂os虂c虂. Albowiem przesz艂os虂c虂 przemine台艂a, a to, co jest teraz虂niejszos虂cia台 uwolniona台 od swej spus虂cizny zmartwienia i nieszcze台s虂cia, b贸lu i straty, staje sie台 ta台 chwila台, gdy czas ucieka z niewoli iluzji, w kt贸rej up艂ywa swym bezlitosnym, nieuniknionym biegiem. Tak wie台c kaz虈da chwila, kt贸ra by艂a niewolnikiem czasu, jest przekszta艂cana w s虂wie台ta台 chwile台, gdy to s虂wiat艂o, kt贸re by艂o w Boz虈ym Synu ukrywane, zostaje uwolnione by b艂ogos艂awic虂 ten s虂wiat. Teraz jest on wolny i wszelka jego chwa艂a promienieje na ten s虂wiat, kt贸ry zosta艂 uwolniony wraz z nim, by wsp贸艂dzielic虂 jego s虂wie台tos虂c虂.

Jes虂li potrafi艂bys虂 spojrzec虂 na ta台 dzisiejsza台 lekcje台 jak na uwolnienie, kt贸rym ona naprawde台 jest, nie waha艂bys虂 sie台 dac虂 z siebie tak wiele skoncentrowanego wysi艂ku, jak tylko moz虈esz, by ja台 sobie przyswoic虂. W miare台 jak ona staje sie台 mys虂la台, kt贸ra kieruje twym umys艂em, nawykiem w twym repertuarze rozwia台zywania problem贸w, sposobem szybkiej reakcji na pokuse台, rozprzestrzeniasz to, czego sie台 nauczy艂es虂, na ten s虂wiat. I gdy nauczysz sie台 postrzegac虂 zbawienie we wszystkich rzeczach, w贸wczas ten s虂wiat spostrzez虈e, z虈e jest zbawiony.

Jakiez虈 zmartwienie moz虈e dre台czyc虂 tego, kto sk艂ada swa台 przysz艂os虂c虂 w kochaja台cych Re台kach Boga? Co moz虈e byc虂 powodem jego cierpienia? Co moz虈e wywo艂ac虂 w nim b贸l lub przynies虂c虂 dos虂wiadczenie utraty? Czego moz虈e sie台 bac虂? I na co moz虈e on patrzec虂 opr贸cz mi艂os虂ci? Albowiem ten, kt贸ry uwolni艂 sie台 od wszelkiego le台ku przez przysz艂ym b贸lem, odnalaz艂 swa台 droge台 do pokoju w teraz虂niejszos虂ci i do pewnos虂ci opieki, kt贸rej ten s虂wiat nie moz虈e zagrozic虂. Jest pewny, z虈e chociaz虈 jego postrzeganie moz虈e byc虂 b艂e台dne, nigdy nie zabraknie mu moz虈liwos虂ci naprawy tego b艂e台du. Ma swobode台 ponownego wyboru, kiedy zosta艂 oszukany; zmiany swego zdania, gdy pope艂ni艂 b艂e台dy.

Z艂贸z虈 wie台c swa台 przysz艂os虂c虂 w Re台kach Boga. Albowiem w ten spos贸b przywo艂ujesz ponownie pamie台c虂 o Nim, zaste台puja台c swe mys虂li o grzechu i z艂u prawda台 o mi艂os虂ci. Czy mys虂lisz, z虈e przez to ten s虂wiat nie odni贸s艂by z虈adnych korzys虂ci i kaz虈de z虈yja台ce stworzenie nie zareagowa艂oby na to uzdrowionym postrzeganiem? Kto powierza siebie Bogu, sk艂ada takz虈e ca艂y ten s虂wiat w jego Re台ce, do kt贸rych sie台 odwo艂a艂, aby uzyskac虂 pocieszenie i bezpieczen虂stwo. Odk艂ada on na bok chore iluzje tego s虂wiata wraz ze swoimi i oferuje zar贸wno sobie jak i temu s虂wiatu pok贸j.

Teraz jestes虂my rzeczywis虂cie zbawieni. Albowiem w Boz虈ych Re台kach nasz spoczynek jest niezma台cony, a my mamy pewnos虂c虂, z虈e tylko dobro moz虈e nas spotkac虂. Gdy czegos虂 zapomnimy, nasze wa台tpliwos虂ci zostana台 艂agodnie rozproszone. Jes虂li pojawi sie台 w naszym umys虂le jakas虂 nieprzebaczaja台ca mys虂l, be台dzie wkr贸tce zasta台piona przez refleksje台 mi艂os虂ci. I gdy doznajemy pokusy by atakowac虂, odwo艂amy sie台 do Tego, Kto stoi na straz虈y naszego odpoczynku, by dokona艂 dla nas wyboru, kt贸ry pozostawia za soba台 pokuse台 daleko w tyle. Ten s虂wiat nie jest juz虈 d艂uz虈ej naszym wrogiem, gdyz虈 postanowilis虂my, by by艂 naszym przyjacielem.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15