Lekcja 193

Lekcja 193.

Listen to “LEKCJA 193 – Wszystko jest lekcja台, kto虂rej Bo虂g chce, z虈ebym sie台 nauczy艂.” on Spreaker.

Wszystkie rzeczystanowia台 lekcje, kt贸rych B贸g chcia艂by, abym sie台 nauczy艂.

B贸g nie zna uczenia sie台. Jednak Jego Wola rozcia台ga sie台 r贸wniez虈 na to, czego On nie rozumie, w tym sensie, z虈e on pragnie aby szcze台s虂cie, kt贸re Jego Syn po Nim odziedziczy艂, by艂o nienaruszalne, wieczne i stale聽wzrastaja台ce w swym rozmiarze, wiecznie rozprzestrzeniaja台ce sie台 w rados虂ci pe艂nego stwarzania i w pe艂ni w Nim bezgraniczne. Taka jest Jego Wola. Jego Wola dostarcza zatem s虂rodk贸w gwarantuja台cych jej wype艂nienie.

B贸g nie postrzega sprzecznos虂ci. Jednak Jego Syn wierzy, z虈e je widzi. A zatem potrzebuje on Tego, Kto moz虈e dokonac虂 korekty jego b艂e台dnego widzenia i dac虂 mu widzenie duchowe, kt贸re przyprowadzi go z powrotem tam, gdzie ustaje postrzeganie. B贸g w og贸le nie postrzega. Mimo to, jest on Tym, Kto daje s虂rodki, poprzez kt贸re postrzeganie staje sie台 prawdziwe i wystarczaja台co pie台kne, aby s虂wiat艂o Nieba mog艂o mu przys虂wiecac虂. Jest On Tym, Kto odpowiada na to, czemu Jego Syn chcia艂by zaprzeczyc虂 i zapewnia na zawsze bezpieczen虂stwo jego bezgrzesznos虂ci.

To sa台 te lekcje, kt贸rych B贸g chcia艂by, abys虂 sie台 nauczy艂. Jego Wola odzwierciedla je wszystkie i one odzwierciedlaja台 Jego kochaja台ca台 z虈yczliwos虂c虂 wobec Syna, kt贸rego On kocha. Kaz虈da lekcja ma g艂贸wna台 mys虂l, taka台 sama台 w nich wszystkich. Sama forma jest zmienna, w zalez虈nos虂ci od okolicznos虂ci i wydarzen虂, obejmuja台c r贸z虈ne postaci i r贸z虈ne tematy, oczywiste, ale nierzeczywiste. One sa台 w swej podstawowej tres虂ci takie same. Oto ona:

Przebacz, a zobaczysz to inaczej.

Jest pewne, z虈e wszelka rozpacz, wszelkie cierpienie nie wydaje sie台 byc虂 tylko brakiem przebaczenia. Jednak w艂as虂nie taka tres虂c虂 kryje sie台 pod ich forma台. Ta tres虂c虂 jest do tego stopnia identyczna, z虈e czyni nauczanie pewnym, poniewaz虈 lekcja jest tak prosta, z虈e w kon虂cu nie moz虈na jej odrzucic虂. Nikt nie moz虈e sie台 wiecznie ukrywac虂 przed prawda台 tak oczywista台, kt贸ra ukazuje sie台 w niezliczonych formach, a jednak jest rozpoznawana tak 艂atwo w kaz虈dej z nich, jes虂li tylko ktos虂 chce ta台 prosta台 lekcje台 tam ujrzec虂.

Przebacz, a zobaczysz to inaczej.

To sa台 s艂owa, kt贸re Duch S虂wie台ty wypowiada w obliczu wszystkich twych trosk, wszelkiego twojego b贸lu, wszelkiego cierpienia, niezalez虈nie od jego formy. To sa台 s艂owa, wraz z kt贸rymi kon虂czy sie台 wszelka pokusa, a idea winy nie jest juz虈 wie台cej przedmiotem czci. To sa台 s艂owa, kt贸re kon虂cza台 sen o grzechu i uwalniaja台 umys艂 od strachu. To sa台 s艂owa, poprzez kt贸re zbawienie przybywa do ca艂ego tego s虂wiata.

Czy nie mamy sie台 uczyc虂 m贸wic虂 tych s艂贸w, gdy jestes虂my kuszeni by wierzyc虂, z虈e b贸l jest rzeczywisty, a s虂mierc虂, zamiast z虈ycia, staje sie台 naszym wyborem? Czy nie mamy sie台 uczyc虂 m贸wic虂 tych s艂贸w, kiedy zrozumielis虂my ich moc uwolnienia wszelkich umys艂贸w z niewoli? To sa台 s艂owa, kt贸re daja台 tobie moc nad wszystkimi wydarzeniami, kt贸re wydawa艂y sie台 miec虂 moc nad toba台. Widzisz je we w艂as虂ciwy spos贸b, kiedy utrzymujesz te s艂owa w pe艂ni swej s虂wiadomos虂ci i nie zapominasz zastosowac虂 tych s艂贸w do wszystkiego, co widzisz, lub co jakis虂 tw贸j brat widzi b艂e台dnie.

Jak moz虈esz m贸wic虂 te s艂owa, kiedy widzisz b艂e台dnie, lub ktos虂 inny b艂e台dnie postrzega lekcje台, kt贸rej powinien sie台 nauczyc虂? Czy b贸l wydaje sie台 tobie byc虂 postrzegany jako prawdziwy? Jes虂li tak, ba台dz虂 pewien, z虈e tej lekcji sie台 nie nauczy艂es虂. I w贸wczas w twym umys虂le pozostaje w ukryciu cos虂 nieprzebaczonego, co postrzega b贸l oczami, kt贸rymi umys艂 kieruje.

Tak wie台c B贸g nie chcia艂by, abys虂 cierpia艂. Chcia艂by ci pom贸c przebaczyc虂 sobie. Jego Syn nie pamie台ta kim jest. Ale B贸g by chcia艂, az虈eby on nie zapomnia艂 Jego Mi艂os虂ci i wszystkich dar贸w, jakie Jego Mi艂os虂c虂 z soba台 przynosi. Czy chcia艂bys虂 sie台 teraz wyrzec swojego w艂asnego zbawienia? Czy chcia艂bys虂 doznac虂 niepowodzenia w uczeniu sie台 prostych lekcji, jakich Niebian虂ski Nauczyciel ci udziela; takich lekcji, kt贸re ucza台, z虈e moz虈e znikna台c虂 wszelki b贸l i Syn Boga moz虈e sobie Go przypomniec虂?

Wszystkie rzeczy sa台 lekcjami, kt贸rych B贸g chcia艂by, abys虂 sie台 nauczy艂. On nie chcia艂by pozostawic虂 jakiejs虂 nieprzebaczaja台cej mys虂li bez korekcji, ani jednego ciernia czy gwoz虂dzia, kt贸ry by rani艂 Jego s虂wie台tego Syna w jakikolwiek spos贸b. Chcia艂by zagwarantowac虂, aby jego s虂wie台ty odpoczynek pozostawa艂 spokojny i niezma台cony z虈adnymi troskami, w wiecznym domu, w kt贸rym znajduje on opieke台. I chcia艂by On, by wytarta zosta艂a kaz虈da 艂za i z虈eby z虈adna sie台 juz虈 nie przelewa艂a, ani by z虈adna nie czeka艂a na sw贸j wyznaczony czas by spas虂c虂. Albowiem B贸g pragnie, z虈eby kaz虈da台 艂ze台 zasta台pi艂 s虂miech i z虈eby w ten spos贸b Jego Syn sta艂 sie台 znowu聽wolny.

Be台dziemy dzis虂, w cia台gu jednego dnia, pr贸bowac虂 przezwycie台z虈yc虂 tysia台ce pozornych przeszk贸d do osia台gnie台cia pokoju. Pozw贸l by 艂aska szybciej do ciebie przyby艂a. Nie pr贸buj jej powstrzymywac虂 przez jeszcze jeden dzien虂, jeszcze jedna台 minute台, jeszcze jedna台 chwile台. Czas nie po to zosta艂 wytworzony. Uz虈yj go dzis虂 zgodnie z jego celem. Rano i wieczorem pos虂wie台c虂 tyle czasu ile moz虈esz temu, by s艂uz虈y艂 ci zgodnie ze swym prawdziwym celem i nie pozw贸l by by艂o go mniej, niz虈 trzeba do zaspokojenia twej najg艂e台bszej potrzeby.

Daj z siebie wszystko co moz虈esz, a nawet troche台 wie台cej. Gdyz虈 teraz chcielibys虂my pos虂piesznie powstac虂 i udac虂 sie台 w strone台 domu naszego Ojca. Szlis虂my tam zbyt d艂ugo i nie be台dziemy sie台 juz虈 d艂uz虈ej ocia台gac虂. A w miare台 c虂wiczenia pomys虂lmy o wszystkich rzeczach, kt贸re zachowywalis虂my po to, by nimi zaw艂adna台c虂 i trzymac虂 z dala od uzdrowienia. Dajmy je wszystkie Temu, Kto zna taki spos贸b patrzenia na te rzeczy, z虈e one wtedy znikna台. Prawda jest Jego przes艂aniem; prawda jest Jego nauczaniem. To Swoich lekcji B贸g chcia艂by nas uczyc虂.

Co godzine台, spe台dz虂 troche台 czasu dzis虂 i w dniach, kt贸re nadejda台, na c虂wiczenie lekcji przebaczenia w postaci ustanowionej na ten dzien虂. I pr贸buj ja台 zastosowac虂 do wydarzen虂, kt贸re mijaja台ca godzina przynios艂a, tak aby naste台pna godzina by艂a uwolniona od tej poprzedniej. W ten spos贸b 艂atwo zostaja台 poluzowane 艂an虂cuchy czasu. Niech z虈adna godzina nie rzuca swego cienia na ta台, kt贸ra po niej naste台puje. A wtedy pozostaniesz nieograniczony, w pokoju wiecznym, w s虂wiecie czasu.

Oto lekcja, kt贸rej B贸g chcia艂by cie台 nauczyc虂: Istnieje spos贸b patrzenia na wszystko jak na kolejny krok w Jego kierunku i w kierunku zbawienia tego s虂wiata. Wszystkiemu, co m贸wi tobie o przeraz虈eniu, odpowiadaj w ten spos贸b:

Przebacz臋 i wtedy to zniknie.

Kaz虈dej obawie, kaz虈dej trosce i kaz虈dej formie cierpienia powtarzaj te same s艂owa. A wtedy be台dziesz mia艂 klucz, kt贸ry otwiera bramy Nieba i przynosi wreszcie na ziemie台 Mi艂os虂c虂 Boga Ojca, aby ja台 wznies虂c虂 do Nieba. Ten kon虂cowy krok wykona Sam B贸g. Nie odmawiaj tych ma艂ych krok贸w, o kt贸re On prosi cie台, bys虂 dla niego wykona艂.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15