Lekcja 190

Lekcja 190.

Listen to “LEKCJA 190 – Wybieram rados虂c虂 Boz虈a台 zamiast bo虂lu.” on Spreaker.

Wybieram rados虂c虂 Boga zamiast b贸lu.

B贸l jest b艂e台dnym punktem widzenia. Gdy jest dos虂wiadczany w jakiejkolwiek postaci, jest dowodem samooszukiwania sie台. Nie jest on w og贸le z虈adnym faktem. Nie ma takiej postaci b贸lu, kt贸ra nie zniknie, jes虂li b贸l be台dzie w艂as虂ciwie postrzegany. Gdyz虈 b贸l og艂asza, z虈e B贸g jest okrutny. Jak wie台c by m贸g艂 byc虂 on prawdziwy w jakiejkolwiek formie? B贸l s虂wiadczy o nienawis虂ci Boga Ojca do Swego Syna, grzesznos虂ci, kt贸ra台 On w nim widzi i Jego szalonym pragnieniu zemsty i s虂mierci.

Czy takie szalone projekcje moga台 zostac虂 potwierdzone? Czy moga台 byc虂 czymkolwiek, co nie jest ca艂kowitym fa艂szem? B贸l jest tylko s虂wiadectwem pomy艂ki Syna co do tego, kim on mys虂li, z虈e jest. B贸l jest tylko snem o zawzie台tym odwecie za zbrodnie台, kt贸ra nie mog艂a byc虂 pope艂niona; odwecie za atak na cos虂, co jest ca艂kowicie nie do zdobycia. Jest on sennym koszmarem porzucenia przez Wieczna台 Mi艂os虂c虂, kt贸ra nie mog艂aby opus虂cic虂 Syna, stworzonego z mi艂os虂ci przez Nia台 Sama台.

B贸l jest oznaka台 panowania iluzji zamiast prawdy. Pokazuje on, z虈e zaprzeczono Bogu, pomylono Go ze strachem, postrzez虈ono Go jako szalonego i ujrzano w Nim zdrajce台 Samego Siebie. Jez虈eli B贸g jest prawdziwy, to b贸lu nie ma. Jez虈eli b贸l jest prawdziwy, to nie ma Boga. Albowiem zemsta nie jest cze台s虂cia台 mi艂os虂ci. A strach, wyparcie sie台 mi艂os虂ci i uz虈ywanie b贸lu do udowodnienia, z虈e B贸g umar艂, pokaza艂y, z虈e s虂mierc虂 zwycie台z虈a z虈ycie. To cia艂o jest Synem Boga, zniszczalnym i podlegaja台cym s虂mierci, tak s虂miertelnym jak Ojciec, kt贸rego on zg艂adzi艂.

Pok贸j takim g艂upotom! Nadszed艂 czas by s虂miac虂 sie台 z takich ob艂a台kanych idei. Nie ma potrzeby mys虂lec虂 o nich jako o brutalnych zbrodniach lub sekretnych grzechach z powaz虈nymi konsekwencjami. Kto, jak nie szaleniec, m贸g艂by uznac虂 takie idee jako pow贸d czegokolwiek? Ich s虂wiadek, b贸l, jest tak szalony jak one i nie trzeba sie台 go bac虂 bardziej, niz虈 szalonych iluzji, kt贸re os艂ania i kt贸rych prawdziwos虂ci pr贸buje wcia台z虈 dowodzic虂.

To tylko twoje samotne mys虂li wywo艂uja台 w tobie b贸l. Nic, co jest na zewna台trz twego umys艂u, nie moz虈e ci sprawic虂 b贸lu ani zranic虂 w jakikolwiek spos贸b. Nie ma z虈adnej przyczyny poza toba台, kt贸ra mog艂aby cie台 dosie台gna台c虂 i pogne台bic虂. Nikt opr贸cz ciebie nie wp艂ywa na ciebie i nie atakuje ciebie. Nie istnieje nic w tym s虂wiecie, co mia艂oby moc czynienia ciebie chorym, smutnym, s艂abym czy wa台t艂ym. Ale to w艂as虂nie ty masz moc sprawowania zwierzchnictwa nad wszelkimi rzeczami, kt贸re widzisz, jedynie poprzez rozpoznanie tego, czym jestes虂. Gdy postrzez虈esz ich nieszkodliwos虂c虂, one przyjma台 twa台 s虂wie台ta台 wole台 jako swoja台. A to, co by艂o widziane jako przeraz虈aja台ce, teraz staje sie台 z虂r贸d艂em niewinnos虂ci i s虂wie台tos虂ci.

M贸j s虂wie台ty bracie, pomys虂l przez chwile台 o tym: Ten s虂wiat, kt贸ry widzisz, nic nie czyni. Nie wywo艂uje w og贸le z虈adnych skutk贸w. On tylko przedstawia twoje mys虂li. I zmieni sie台 ca艂kowicie, jak zmienisz swoje zdanie i wybierzesz rados虂c虂 Boga jako to, czego naprawde台 chcesz. Twoja Jaz虂n虂 promieniuje twa台 s虂wie台ta台 rados虂c虂, niezmieniona台, niezmieniaja台ca台 sie台 i niezmienna台 na wieki wiek贸w. Czy chcia艂bys虂 odm贸wic虂 jakiemus虂 ma艂emu zaka台tkowi twego umys艂u jego w艂asnego dziedzictwa i utrzymywac虂 w nim jakis虂 szpital dla b贸lu; jakies虂 chorowite miejsce, gdzie wszystko co z虈yje musi tam w kon虂cu przybyc虂, aby umrzec虂?

Moz虈e sie台 tobie wydawac虂, z虈e ten s虂wiat jest przyczyna台 twego b贸lu. A jednak ten s虂wiat, jako bezprzyczynowy, nie ma z虈adnej mocy by stac虂 sie台 przyczyna台 czegokolwiek. Poniewaz虈 sam jest skutkiem, nie moz虈e wywo艂ywac虂 skutk贸w. Poniewaz虈 jest iluzja台, jest tym, czego sobie z虈yczysz. Twe pr贸z虈ne z虈yczenia stanowia台 jego b贸le. Twe dziwne pragnienia wywo艂uja台 jego z艂e sny. Twoje mys虂li o s虂mierci okrywaja台 go strachem, podczas gdy twe pe艂ne z虈yczliwos虂ci przebaczenie sprawia, z虈e on z虈yje.

B贸l jest forma台, jaka台 przybiera mys虂l o z艂u, przynosza台c spustoszenie do twego umys艂u. B贸l jest okupem, kt贸ry che台tnie zap艂aci艂es虂, aby nie byc虂 wolnym. W b贸lu Syn, kt贸rego B贸g kocha, wypiera sie台 Go. W b贸lu strach wydaje sie台 triumfowac虂 nad mi艂os虂cia台, a czas zaste台puje wiecznos虂c虂 i Niebo. I ten s虂wiat staje sie台 przykrym i okrutnym miejscem, gdzie rza台dzi smutek i ma艂e rados虂ci uste台puja台 wobec szturmu ostrego b贸lu, kt贸ry czeka jedynie na to, by zakon虂czyc虂 wszelka台 rados虂c虂 nieszcze台s虂ciem.

Od艂贸z虈 swa台 bron虂 i przyba台dz虂 bez z虈adnych s虂rodk贸w obronnych do cichego miejsca, gdzie Niebian虂ski pok贸j wreszcie utrzymuje wszystko w ciszy i spokoju. Od艂贸z虈 wszystkie swoje mys虂li o niebezpieczen虂stwie i strachu. Nie pozw贸l, by wszed艂 tam z toba台 atak. Od艂贸z虈 okrutny miecz osa台dzania i wszelkie ataki, poprzez kt贸re chcesz ukryc虂 swoja台 s虂wie台tos虂c虂.

Tu zrozumiesz, z虈e nie ma b贸lu. Tu rados虂c虂 Boga nalez虈y do ciebie. To jest ten dzien虂, kiedy dane jest tobie zrozumiec虂 lekcje台, kt贸ra ma w sobie wszelka台 moc zbawienia. Oto ona: B贸l jest iluzja台; rados虂c虂 jest rzeczywistos虂cia台. B贸l jest tylko snem; rados虂c虂 jest przebudzeniem. B贸l jest oszustwem; rados虂c虂 jest prawda台.

I w ten spos贸b znowu dokonujemy jedynego wyboru, kt贸ry kiedykolwiek moz虈e byc虂 dokonany: wybieramy mie台dzy iluzjami a prawda台, b贸lem a rados虂cia台, piek艂em a Niebem. Niech wdzie台cznos虂c虂 dla naszego Nauczyciela wype艂nia nasze serca, poniewaz虈 mamy wolnos虂c虂 wyboru rados虂ci zamiast b贸lu, s虂wie台tos虂ci zamiast grzechu, pokoju Boga zamiast konfliktu i s虂wiat艂a Nieba, by rozs虂wietli艂o ciemnos虂c虂 tego s虂wiata.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15