Lekcja 19

Lekcja 19.

Listen to “LEKCJA 19 – Nie jestem sam w dos虂wiadczaniu skutko虂w moich mys虂li.” on Spreaker.

Nie jestem sam w dos虂wiadczaniu skutk贸w moich mys虂li.

Idea dnia dzisiejszego jest oczywis虂cie powodem, dla kt贸rego twoje widzenie nie wp艂ywa tylko na ciebie samego. Zauwaz虈ysz, z虈e czasami wyobraz虈enia zwia台zane z mys虂leniem poprzedzaja台 te, kt贸re odnosza台 sie台 do postrzegania, a innym razem kolejnos虂c虂 jest odwrotna. Pow贸d jest taki, z虈e nie ma to z虈adnego znaczenia. Mys虂lenie i jego rezultaty sa台 naprawde台 r贸wnoczesne, poniewaz虈 przyczyna i skutek nigdy nie sa台 oddzielone.

Dzisiaj znowu akcentujemy fakt, z虈e umys艂y sa台 po艂a台czone. Ta idea jest rzadko w pe艂ni akceptowana na pocza台tku, poniewaz虈 wydaje sie台 nies虂c虂 z soba台 ogromne poczucie odpowiedzialnos虂ci i moz虈e byc虂 nawet uwaz虈ana za naruszenie prywatnos虂ci. Jednak jest faktem, z虈e nie ma prywatnych mys虂li. Pomimo twego pocza台tkowego oporu wobec tej idei, w kon虂cu zrozumiesz, z虈e ona musi byc虂 prawdziwa, jes虂li zbawienie w og贸le jest moz虈liwe. A zbawienie musi byc虂 moz虈liwe, poniewaz虈 ono jest Wola台 Boga.

Wymaga sie台 by badac虂 sw贸j umys艂 przez oko艂o jedna台 minute台 z zamknie台tymi oczami. Najpierw nalez虈y powt贸rzyc虂 idee台 dzisiejszego dnia, a potem powinno sie台 obserwowac虂 umys艂, w poszukiwaniu mys虂li, jakie w tym czasie zawiera. Kaz虈da台 zauwaz虈ona台 mys虂l nazwij w kategoriach g艂贸wnej postaci czy g艂贸wnego tematu jaki ona zawiera i utrzymuj ja台 w umys虂le, az虈 powiesz:

Wymaganie, by obiekty do c虂wiczen虂 typowac虂 bez zastanowienia, na os虂lep, powinno byc虂 tobie juz虈 dobrze znane i nie be台dzie juz虈 d艂uz虈ej powtarzane kaz虈dego dnia, chociaz虈 od czasu do czasu be台dzie przypominane. Jednak nie zapomnij, z虈e losowy wyb贸r tych obiekt贸w pozostaje sprawa台 zasadnicza台 przez ca艂y czas. Niekierowanie sie台 jaka台s虂 hierarchia台, stopniowaniem, czy porza台dkiem w tym wyborze, ostatecznie pozwoli ci rozpoznac虂, z虈e nie ma stopni trudnos虂ci w cudach.

Wymagane sa台 co najmniej trzy sesje c虂wiczeniowe, kt贸rych czas trwania moz虈na skr贸cic虂, jes虂li to konieczne. Nie pr贸buj c虂wiczyc虂 wie台cej niz虈 cztery razy.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15