Lekcja 189

Lekcja 189.

Listen to “LEKCJA 189 – Oto czuje台 Mi艂os虂c虂 Boga w sobie.” on Spreaker.

Czuje台 teraz w sobie Mi艂os虂c虂 Boga.

Istnieje w tobie s虂wiat艂o, kt贸rego ten s虂wiat nie potrafi dostrzec. I patrza台c jego oczami nie zobaczysz tego s虂wiat艂a, poniewaz虈 jestes虂 przez ten s虂wiat os虂lepiony. Jednak masz oczy, by je zobaczyc虂. To s虂wiat艂o jest po to, bys虂 je ogla台da艂. Nie zosta艂o umieszczone w tobie by je ukryc虂 przed twym wzrokiem. To s虂wiat艂o jest odzwierciedleniem mys虂li, kt贸ra台 dzis虂 c虂wiczymy. Odczuwac虂 mi艂os虂c虂 Boga w sobie znaczy widziec虂 ten s虂wiat na nowo, promieniuja台cy niewinnos虂cia台, z虈yja台cy nadzieja台 i b艂ogos艂awiony doskona艂a台 z虈yczliwos虂cia台 i mi艂os虂cia台.

Kt贸z虈 m贸g艂by odczuwac虂 strach w takim s虂wiecie jak ten? On cie台 serdecznie wita, raduje sie台 z twego przybycia, s虂piewa hymny pochwalne na twa台 czes虂c虂 i chroni cie台 przed wszelkimi formami niebezpieczen虂stwa i b贸lu. Oferuje ci ciep艂y i 艂agodny dom, abys虂 sie台 w nim zatrzyma艂 przez czas pewien. B艂ogos艂awi cie台 przez ca艂y dzien虂 i czuwa przez noc jako cichy straz虈nik twego s虂wie台tego snu. Widzi w tobie zbawienie i chroni s虂wiat艂o w tobie, w kt贸rym dostrzega swoje w艂asne. Proponuje ci swoje kwiaty i swoja台 biel, w podzie台ce za twa台 z虈yczliwos虂c虂.

To jest s虂wiat, kt贸ry Mi艂os虂c虂 Boga ods艂ania. Jest on tak r贸z虈ny od tego s虂wiata, kt贸ry widzisz swoimi przyciemnionymi oczami pe艂nymi z艂os虂liwos虂ci i strachu, z虈e przeczy temu drugiemu. Tylko jeden z nich moz虈e byc虂 w og贸le postrzegany. Ten drugi jest wtedy ca艂kowicie bez sensu. S虂wiat, w kt贸rym przebaczenie wszystko opromienia i pok贸j oferuje kaz虈demu swe 艂agodne s虂wiat艂o, jest nie do pomys虂lenia dla tych, co postrzegaja台 s虂wiat nienawis虂ci, wyrastaja台cy z ataku i gotowy do zemsty, morderstwa i zniszczenia.

Jednak ten s虂wiat nienawis虂ci jest r贸wnie niewidoczny i nie do pomys虂lenia dla tych, kt贸rzy czuja台 w sobie Boz虈a台 Mi艂os虂c虂. Ich s虂wiat odzwierciedla cisze台 i pok贸j, kt贸ry w nich ls虂ni; otaczaja台ca台 ich 艂agodnos虂c虂 i niewinnos虂c虂; rados虂c虂, jaka台 znajduja台 w niewyczerpanym z虂r贸dle rados虂ci w sobie. Przygla台daja台 sie台 temu, co odczuwaja台 w sobie i widza台 wsze台dzie dok艂adne odzwierciedlenie swych uczuc虂.

Co chcia艂bys虂 widziec虂? Wyb贸r nalez虈y do ciebie. Ale naucz sie台 tego prawa widzenia i nie dopus虂c虂 by tw贸j umys艂 o nim zapomnia艂: Be台dziesz zawsze ogla台da艂 to, co czujesz w sobie. Jes虂li nienawis虂c虂 zagos虂ci w twym sercu, be台dziesz postrzega艂 przeraz虈aja台cy s虂wiat, trzymany okrutnie w kos虂cistych, ostro zakon虂czonych szponach s虂mierci. Jez虈eli be台dziesz odczuwa艂 Mi艂os虂c虂 Boga w sobie, w贸wczas ujrzysz s虂wiat mi艂osierdzia i mi艂os虂ci.

Dzis虂 wykraczamy poza iluzje, w miare台 jak zda台z虈amy by dotrzec虂 do prawdy w nas i poczuc虂 jej wszechogarniaja台ca台 wraz虈liwos虂c虂, jej Mi艂os虂c虂, kt贸ra zna nas tak doskonale jak siebie sama台, jej widzenie, be台da台ce darem, jakim jej Mi艂os虂c虂 nas obdarza. Uczymy sie台 dzis虂 tej drogi. Ona jest tak pewna jak sama Mi艂os虂c虂, do kt贸rej nas ona prowadzi. Albowiem jej prostota omija pu艂apki g艂upich zawi艂os虂ci zawartych w opartym na pozorach rozumowaniu tego s虂wiata, kt贸re s艂uz虈y tylko ukrywaniu.

Po prostu czyn虂 to: Wycisz sie台 i od艂贸z虈 na bok wszelkie mys虂li w kwestii tego czym jestes虂 i czym jest B贸g; wszystkie koncepcje na temat tego s虂wiata, kt贸rych sie台 nauczy艂es虂; wszystkie wyobraz虈enia, kt贸re utrzymujesz na sw贸j temat. Opr贸z虈nij sw贸j umys艂 ze wszystkiego, co uwaz虈a on za prawdziwe albo fa艂szywe, dobre albo z艂e, opr贸z虈nij go z kaz虈dej mys虂li, kt贸ra台 uwaz虈a on za wartos虂ciowa台 i z wszystkich mys虂li, kt贸rych sie台 wstydzi. Utrzymuj w swym umys虂le nicos虂c虂. Nie wprowadzaj don虂 z虈adnej mys虂li, kt贸rej nauczy艂a cie台 przesz艂os虂c虂, ani z虈adnego przekonania, kt贸rego kiedykolwiek od kogokolwiek sie台 poprzednio nauczy艂es虂. Zapomnij o tym s虂wiecie, zapomnij o tym kursie i przyba台dz虂 z ca艂kowicie pustymi re台kami do swego Boga.

Czyz虈 On nie jest Tym, Kt贸ry zna droge台 do ciebie? Nie potrzebujesz znac虂 drogi do Niego. Twoja台 rola台 jest po prostu pozwolic虂, by spokojnie zosta艂y usunie台te na zawsze wszelkie przeszkody, kt贸re ustanowi艂es虂 mie台dzy Synem i Bogiem Ojcem. B贸g wype艂ni swoja台 role台 w radosnej, natychmiastowej odpowiedzi. Popros虂 i przyjmij. Ale nie stawiaj z虈a台dan虂, ani nie wskazuj drogi Bogu, kt贸ra台 powinien zmierzac虂 do ciebie. Droga dotarcia do Niego jest bowiem tylko taka, by pozwolic虂 Mu byc虂. Albowiem w ten spos贸b zostaje og艂oszona r贸wniez虈 twoja rzeczywistos虂c虂.

A wie台c dzis虂 nie wybieramy drogi, kt贸ra台 idziemy do Niego. Ale niewa台tpliwie wybieramy to, by pozwolic虂 mu przybyc虂. I na tym wyborze sie台 opieramy. W naszych cichych sercach i otwartych umys艂ach Jego Mi艂os虂c虂 zap艂onie, przybywaja台c sama swoja台 droga台. Prawda, kt贸rej sie台 nie wyparto, istnieje i moz虈na z pewnos虂cia台 do niej dotrzec虂. B贸g zna Swojego Syna i zna droge台 do niego. Nie potrzebuje Swojego Syna, by Mu pokaza艂, jak ma odnalez虂c虂 Swoja台 droge台. Poprzez kaz虈de otwarte drzwi Jego Mi艂os虂c虂 promienieje na zewna台trz z wne台trza swego domu i rozjas虂nia ten s虂wiat, ukazuja台c jego niewinnos虂c虂.

Ojcze, nie znamy drogi do Ciebie. Ale zawo艂alis虂my, a Ty nam odpowiedzia艂es虂. Nie be台dziemy w tym przeszkadzac虂. Drogi zbawienia nie nalez虈a台 do nas, gdyz虈 nalez虈a台 do Ciebie. I szukamy ich, zwracaja台c sie台 ku Tobie. Nasze d艂onie sa台 otwarte, by odebrac虂 Twoje dary. Nie mamy z虈adnych mys虂li poza Toba台 i nie przywia台zujemy wagi do z虈adnych wierzen虂, w kwestii tego czym jestes虂my i Kto nas stworzy艂. Twoja台 jest droga, kt贸ra台 chcielibys虂my odnalez虂c虂 i poda台z虈ac虂. Prosimy tylko, by Twoja Wola, kt贸ra jest r贸wniez虈 nasza台 wola台, wype艂ni艂a sie台 w nas i w tym s虂wiecie, z虈eby sta艂 sie台 on teraz cze台s虂cia台 Niebios. Amen.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15