Lekcja 183

Lekcja 183.

Listen to “LEKCJA 183 – Wzywam Imie台 Boz虈e i moje w艂asne.” on Spreaker.

Wzywam Imie台 Boga i moje w艂asne.

Imie台 Boga jest s虂wie台te, ale nie bardziej s虂wie台te niz虈 twoje. Wzywanie Jego Imienia jest tylko wzywaniem w艂asnego imienia. Ziemski ojciec daje swemu synowi swe miano rodowe32, czyli nazwisko i w ten spos贸b utoz虈samia z soba台 tego syna. Jego bracia wsp贸艂dziela台 to nazwisko i w ten spos贸b sa台 oni zjednoczeni wie台zia台, ku kt贸rej sie台 zwracaja台 dla wykazania swej toz虈samos虂ci. Tak samo Miano twego Ojca, Jego Imie台 przypomina tobie, kim jestes虂, nawet w s虂wiecie, kt贸ry go nie zna; nawet jes虂li ty go nie pamie台ta艂es虂.

Imienia Boga nie moz虈na us艂yszec虂 w taki spos贸b, by nie wywo艂a艂o to z虈adnej reakcji, ani tez虈 nie moz虈esz go wypowiedziec虂 bez echa w umys虂le, kt贸re nawo艂uje ciebie, bys虂 sobie (Go) przypomnia艂. Wypowiadaja台c Jego Imie台 zapraszasz anio艂y, by otoczy艂y ziemie台, na kt贸rej stoisz i s虂piewa艂y tobie, w miare台 jak rozcia台gaja台 swoje skrzyd艂a, by zapewnic虂 ci bezpieczen虂stwo i uchronic虂 cie台 od kaz虈dej mys虂li tego s虂wiata, kt贸ra chcia艂aby zak艂贸cic虂 twa台 s虂wie台tos虂c虂.

Powtarzaj Imie台 Boga, a wtedy ca艂y ten s虂wiat odpowie ci odstawieniem iluzji. Kaz虈dy sen, kt贸ry jest temu s虂wiatu drogi, nagle przeminie, a tam, gdzie on wydawa艂 sie台 byc虂, odnajdziesz gwiazde台; cud 艂aski. Chorzy powstana台, uzdrowieni od swych chorych mys虂li. S虂lepi zobacza台, g艂usi us艂ysza台. Przygne台bieni odrzuca台 swoja台 z虈a艂obe台, a 艂zy b贸lu zostana台 osuszone, gdy pe艂en rados虂ci s虂miech pob艂ogos艂awi ten s虂wiat.

Powtarzaj Imie台 Boga, a wszystkie przyziemne nazwy i imiona straca台 swoje znaczenie. Kaz虈da pokusa staje sie台 czyms虂 bezimiennym i niechcianym wobec Imienia Boga. Powtarzaj Jego Imie台 i zobacz jak 艂atwo zapomnisz imiona wszystkich tych bog贸w, kt贸rych ceni艂es虂. Utraca台 to imie台, kt贸re im nada艂es虂. Stana台 sie台 oni dla ciebie anonimowi i bezwartos虂ciowi, chociaz虈 dawniej, gdy jeszcze nie zasta台pi艂es虂 ich marnych imion Imieniem Boga, sta艂es虂 przed nimi z uwielbieniem, nazywaja台c ich bogami.

Powtarzaj Imie台 Boga i wzywaj swoja台 s虂wie台ta台 Jaz虂n虂, kt贸rej Imie台 jest Jego imieniem. Powtarzaj Jego Imie台 i wszystkie ma艂e, bezimienne rzeczy na ziemi ukaz虈a台 sie台 we w艂as虂ciwej perspektywie. Ci, kt贸rzy wzywaja台 Imienia Boga, nie moga台 pomylic虂 tego co bezimienne z tym Imieniem, ani grzechu z 艂aska台, ani cia艂 z s虂wie台tym Synem Boga. Powinienes虂 po艂a台czyc虂 sie台 z twym bratem, gdy siedzisz z nim w ciszy i powtarzac虂 Imie台 Boga wraz z nim w swym spokojnym umys虂le, a w贸wczas ustanowisz tam o艂tarz, kt贸ry sie台ga Samego Boga i Jego Syna.

C虂wicz dzis虂 tylko to: powtarzaj wcia台z虈 Imie台 Boga, powoli i nieprzerwanie. Stan虂 sie台 nies虂wiadomy kaz虈dego imienia opr贸cz Jego. Niczego innego nie s艂uchaj. Niech Imie台 Boga stanie sie台 kotwica台 dla wszystkich twych mys虂li. Tylko na pocza台tku, jeden raz powtarzamy dzisiejsza台 idee台, a potem nie uz虈ywamy juz虈 z虈adnych innych s艂贸w, opr贸cz Imienia Boga. I w贸wczas Imie台 Boga staje sie台 nasza台 jedyna台 mys虂la台, naszym jedynym s艂owem, jedyna台 rzecza台, kt贸ra台 zajmuja台 sie台 nasze umys艂y, jedynym naszym z虈yczeniem, jedynym dz虂wie台kiem, kt贸ry ma dla nas znaczenie i jedynym Imieniem wszystkiego, co pragniemy widziec虂; wszystkiego, co chcielibys虂my nazwac虂 naszym w艂asnym.

W ten spos贸b dajemy zaproszenie, kt贸remu nie moz虈na odm贸wic虂. I B贸g przybe台dzie i sam odpowie. Nie mys虂l jednak, z虈e wys艂uchuje On ma艂ostkowych modlitw tych, kt贸rzy wzywaja台 Go w imie台 boz虈k贸w mi艂owanych przez ten s虂wiat. W ten spos贸b oni nie moga台 do Niego dotrzec虂. B贸g nie moz虈e s艂uchac虂 pr贸s虂b, aby nie by艂 Soba台, lub z虈eby Jego Syn otrzyma艂 inne imie台 niz虈 Jego.

Powtarzaj Imie台 Boga, a uznasz Go za jedynego Stw贸rce台 rzeczywistos虂ci. I uznasz takz虈e, z虈e Jego Syn jest Jego cze台s虂cia台 stworzona台 w Jego Imie台. Usia台dz虂 w ciszy i pozw贸l, by Jego Imie台 sta艂o sie台 wszechogarniaja台ca台 idea台, kt贸ra ca艂kowicie wype艂nia tw贸j umys艂. Wycisz wszystkie swe mys虂li z wyja台tkiem tej jednej. A wszystkim innym mys虂lom odpowiedz ta台 jedna台 mys虂la台 i ujrzyj jak Imie台 Boga zaste台puje tysia台ce ma艂ostkowych nazw, kt贸re nada艂es虂 swoim mys虂lom, nie zdaja台c sobie sprawy z tego, z虈e istnieje tylko jedno Imie台 dla wszystkiego co jest i dla wszystkiego co be台dzie.

Dzis虂 moz虈esz osia台gna台c虂 stan, w kt贸rym dos虂wiadczysz daru 艂aski. Moz虈esz uciec od wszelkiej niewoli tego s虂wiata i dac虂 temu s虂wiatu to samo uwolnienie, kt贸re odnalaz艂es虂. Moz虈esz przypomniec虂 sobie to, co ten s虂wiat zapomnia艂 i zaoferowac虂 mu to, co sobie przypomnia艂es虂. Moz虈esz dzis虂 zaakceptowac虂 role台 jaka台 odgrywasz w jego zbawieniu, jak r贸wniez虈 i w swoim w艂asnym. I obie te role moga台 byc虂 doskonale wype艂nione.

Zwr贸c虂 sie台 do Boga jego Imieniem po twe uwolnienie i be台dzie ci ono dane. Opr贸cz tego nie jest potrzebna z虈adna modlitwa, bo powtarzanie Imienia Boga zawiera w sobie wszystkie modlitwy. S艂owa sa台 bez znaczenia i kiedy Syn Boz虈y wzywa Imie台 swego Ojca, wszelkie pros虂by sa台 juz虈 niepotrzebne. Mys虂li jego Ojca staja台 sie台 jego w艂asnymi mys虂lami. Zg艂asza swe z虈a台dania do wszystkiego, co jego Ojciec da艂, wcia台z虈 daje i zawsze be台dzie dawac虂. Wzywa Go, by pozwoli艂 wszystkim rzeczom, kt贸re mys虂la艂, z虈e wytworzy艂, stac虂 sie台 czyms虂 bezimiennym, a zamiast nich s虂wie台te imie台 Boga, stanie sie台 wtedy jego ocena台 ich bezwartos虂ciowos虂ci.

Wszystkie ma艂e rzeczy sa台 ciche. S艂abe dz虂wie台ki sa台 teraz bezdz虂wie台czne. Ma艂e rzeczy na ziemi znikne台艂y. Wszechs虂wiat juz虈 nie sk艂ada sie台 z niczego opr贸cz Syna Boga, kt贸ry wzywa swego Ojca. I G艂os jego Ojca udziela odpowiedzi w s虂wie台tym Imieniu jego Ojca. W tym wiecznym, cichym zwia台zku, w kt贸rym porozumiewanie sie台 wykracza poza wszelkie s艂owa i poza to, co te s艂owa mog艂yby przekazac虂, panuje wieczny pok贸j. W Imie台 naszego Ojca, chcielibys虂my dzis虂 dos虂wiadczyc虂 tego pokoju. I w Jego Imie台 be台dzie nam dany.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15