Lekcja 165

Lekcja 165.

Listen to “Lekcja 165 – Niech mo虂j umys艂 nie zaprzecza Mys虂li Boga.” on Spreaker.

Niechaj m贸j umys艂 nie wypiera sie台 Mys虂li Boga.

Co sprawia, z虈e ten s虂wiat wydaje sie台 byc虂 prawdziwy, jak nie wyparcie sie台 prawdy, kt贸ra lez虈y poza nim? Co, jak nie twe mys虂li o nieszcze台s虂ciu i s虂mierci, przyc虂miewaja台 doskona艂e szcze台s虂cie i zas艂aniaja台 przed toba台 wieczne z虈ycie, kt贸rego tw贸j Ojciec dla ciebie pragnie? I co, jak nie iluzje, mog艂yby ukrywac虂 to, czego ukryc虂 nie moz虈na? I co mog艂oby chowac虂 przed toba台 to, co juz虈 masz, jak nie twoje postanowienie, z虈eby tego nie widziec虂 i z虈eby zaprzeczyc虂, z虈e to masz?

To Mys虂l Boga cie台 stworzy艂a. Ona ciebie nie opus虂ci艂a, ani ty nie by艂es虂 nawet na chwile台 poza nia台. Ona nalez虈y do ciebie. Dzie台ki niej istniejesz. Jest ona twym Z虂r贸d艂em z虈ycia, utrzymuja台c ciebie w jednos虂ci z soba台 i wszystko jest z toba台 zjednoczone, poniewaz虈 ona ciebie nie opus虂ci艂a. Ta Mys虂l Boga cie台 chroni, opiekuje sie台 toba台, czyni mie台kkim twe miejsce odpoczynku i wyg艂adza twa台 droge台, rozjas虂niaja台c tw贸j umys艂 szcze台s虂ciem i mi艂os虂cia台. Wiecznos虂c虂 i wieczne z虈ycie ls虂nia台 w twym umys虂le, poniewaz虈 Mys虂l Boga cie台 nie opus虂ci艂a i wcia台z虈 przebywa z toba台.

Kto chcia艂by odm贸wic虂 sobie swego bezpieczen虂stwa, pokoju, rados虂ci, uzdrowienia, spokoju umys艂u, cichego odpoczynku, spokojnego przebudzenia, gdyby tylko rozpozna艂, gdzie one przebywaja台? Czy nie chcia艂by natychmiast is虂c虂 tam, gdzie one sa台, porzucaja台c wszystko inne jako bezwartos虂ciowe w por贸wnaniu z nimi?

Nie odmawiaj sobie Nieba. Ono jest dzis虂 twoje i tylko czeka na zaproszenie. Nie musisz wcale dostrzegac虂 tego, jak wielki jest ten dar i w jaki spos贸b zostanie przemieniony tw贸j umys艂, zanim ono do ciebie przybe台dzie. Popros虂 i zostanie ci dane. Przekonanie (co do niego) tkwi w nim samym. Niepewnos虂c虂 pozostaje dop贸ty, dop贸ki go nie powitasz jako swego. Jednak B贸g jest sprawiedliwy. Pewnos虂c虂 nie jest wymagana by otrzymac虂 to, co tylko moz虈esz obdarzyc虂 swa台 akceptacja台.

Pros虂, pragna台c tego, o co prosisz. Nie musisz miec虂 pewnos虂ci, z虈e prosisz o jedyna台 rzecz, kt贸rej pragniesz. Ale gdy juz虈 odbierzesz ten dar, be台dziesz pewien, z虈e masz skarb, kt贸rego zawsze szuka艂es虂. Na co chcia艂bys虂 go teraz wymienic虂? Co mog艂oby cie台 teraz nak艂onic虂, bys虂 pozwoli艂 mu znikna台c虂 z twego zachwycaja台cego widzenia duchowego? Albowiem ten widok dowodzi, z虈e wymieni艂es虂 swoja台 s虂lepote台 na widzenie oczami Chrystusa, z虈e tw贸j umys艂 zrezygnowa艂 z zaprzeczania i zaakceptowa艂 Mys虂l Boga jako swoje dziedzictwo.

Teraz wszelkie wa台tpliwos虂ci nalez虈a台 juz虈 do przesz艂os虂ci, koniec podr贸z虈y jest juz虈 pewny, a zbawienie zosta艂o ci dane. Teraz w twym umys虂le jest juz虈 moc Chrystusa, abys虂 uzdrawia艂 tak samo, jak zosta艂es虂 uzdrowiony. Albowiem teraz jestes虂 juz虈 jednym ze zbawicieli tego s虂wiata. To jest twym przeznaczeniem i nic innego. Czy B贸g pozwoli艂by na to, by Jego Syn by艂 cia台gle wyg艂odzony tylko dlatego, z虈e odm贸wi艂 sobie poz虈ywienia potrzebnego mu do z虈ycia? W Synu Boga obfitos虂c虂 mieszka i pozbawienie czy utrata nie moz虈e od艂a台czyc虂 go od utrzymuja台cej go Boz虈ej Mi艂os虂ci i od jego domu.

C虂wicz dzis虂 z nadzieja台. Gdyz虈 nadzieja rzeczywis虂cie jest uzasadniona. Twoje wa台tpliwos虂ci sa台 bez znaczenia, gdyz虈 B贸g jest pewny. I Mys虂li o Nim nigdy nie brakuje. W tobie, kt贸ry jestes虂 Jego gospodarzem, musi mieszkac虂 pewnos虂c虂. Ten kurs usuwa wszelkie wa台tpliwos虂ci, kt贸re mia艂es虂 w kwestii pewnos虂ci, jaka台 B贸g soba台 przedstawia.

W kwestii pewnos虂ci liczymy na Boga, a nie na siebie. C虂wiczymy dzis虂 w Jego Imie台 i czynimy tak, jak kieruje nami Jego S艂owo. Jego pewnos虂c虂 lez虈y poza wszelkimi naszymi wa台tpliwos虂ciami. Jego Mi艂os虂c虂 pozostaje poza wszelkim naszym le台kiem. Mys虂l o Nim, zgodnie z Jego Wola台, jest wcia台z虈 w naszych umys艂ach i pozostaje poza wszelkimi snami.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15