Lekcja 164

Lekcja 164.

Listen to “LEKCJA 164 – Teraz stanowimy jednos虂c虂 z Tym, kto虂ry jest naszym Z虂ro虂d艂em.” on Spreaker.

Teraz stanowimy jednos虂c虂 z Tym, kto jest naszym Z虂r贸d艂em.

Kiedy, jak nie teraz, moz虈e byc虂 rozpoznana prawda? Teraz虂niejszos虂c虂 jest jedynym czasem jaki istnieje. A wie台c dzisiaj, w tej chwili, teraz, dochodzimy do widzenia tego, co jest zawsze; nie naszym wzrokiem, ale oczami Chrystusa. On spogla台da poza czas i widzi tam wiecznos虂c虂. S艂yszy bezsensowne dz虂wie台ki, jakie ten ruchliwy i zapracowany s虂wiat wytwarza, ale s艂yszy je s艂abo. Albowiem poza nimi wszystkimi s艂yszy tez虈 pies虂n虂 Nieba i G艂os w imieniu Boga, kt贸ry jest wyraz虂niejszy, bardziej sensowny i kt贸ry jest bliz虈ej.

Ten s虂wiat niknie przed Jego wzrokiem. Jego dz虂wie台ki cichna台. A melodia p艂yna台ca spoza tego s虂wiata staje sie台 coraz g艂os虂niejsza i coraz wyraz虂niejsza; jest to pradawne wo艂anie, na kt贸re On daje pradawna台 odpowiedz虂. Rozpoznasz i jedno i drugie, poniewaz虈 to jest tylko twoja odpowiedz虂 na wo艂anie ciebie przez twego Ojca. Chrystus odpowiada w twoim imieniu, jako echo twojej Jaz虂ni, daja台c Mu radosna台 zgode台; akceptuja台c twoje uwolnienie w twym imieniu.

Jak s虂wie台te jest dzisiejsze c虂wiczenie, kiedy Chrystus daje ci Sw贸j wzrok, a takz虈e s艂ucha i odpowiada w twym imieniu na Wo艂anie, kt贸re s艂yszy! Jak cichy i spokojny jest czas, kt贸ry pos虂wie台casz na spe台dzenie z Nim, poza tym s虂wiatem. Jak 艂atwo wszystkie twoje pozorne grzechy i twoje z虈ale sa台 zapomniane. W tym dniu odk艂adane sa台 wszelkie smutki, bowiem widoki i dz虂wie台ki, kt贸re docieraja台 do ciebie z miejsca po艂oz虈onego bliz虈ej niz虈 ten s虂wiat, sa台 dla ciebie tak jasne i wyraz虂ne, z虈e przyjmiesz dzis虂 te dary od Niego.

Istnieje pewnego rodzaju cisza, kt贸rej ten s虂wiat nie moz虈e zak艂贸cic虂. Istnieje pradawny spok贸j, kt贸rego nie utraci艂es虂 i wcia台z虈 nosisz w swym sercu. Istnieje w tobie poczucie s虂wie台tos虂ci, kt贸rego mys虂l o grzechu nigdy nie naruszy艂a. Dzis虂 wszystko to sobie przypomnisz. Twe oddanie sie台 dzisiejszym c虂wiczeniom przyniesie ci tak wielkie nagrody i tak ca艂kowicie r贸z虈nia台ce sie台 od tego, czego poprzednio poszukiwa艂es虂, z虈e be台dziesz wiedzia艂, iz虈 tu jest tw贸j skarb i tw贸j odpoczynek.

W dniu dzisiejszym pr贸z虈ne i daremne wyobraz虈enia rozsuwaja台 sie台 tak jak kurtyna, ujawniaja台c to, co lez虈y za nimi. Teraz to, co tam jest naprawde台, staje sie台 widzialne, a wszystkie cienie, kt贸re wydawa艂y sie台 to ukrywac虂, po prostu znikaja台. Teraz r贸wnowaga jest juz虈 przywr贸cona, a sprawiedliwy osa台d jest pozostawiony Temu, Kto osa台dza w s虂wietle prawdy. I zgodnie z tym osa台dem, ten s虂wiat zostanie twym oczom ukazany jako ca艂kowicie niewinny. Teraz be台dziesz go ogla台dac虂 oczami Chrystusa. Teraz jego przemiana stanie sie台 dla ciebie wyraz虂nie widoczna.

Bracie, ten dzien虂 jest pos虂wie台cony temu s虂wiatu. Twoje widzenie duchowe, kt贸re pochodzi spoza wszystkiego co jest na tym s虂wiecie, spogla台da wstecz na to wszystko w nowym s虂wietle. A to, co widzisz, staje sie台 uzdrowieniem i zbawieniem tego s虂wiata. To co wartos虂ciowe i to co bez wartos虂ci jest postrzegane i聽rozpoznawane takim, jakim jest. A to, co jest warte twojej mi艂os虂ci, dostaje twa台 mi艂os虂c虂 i nie pozostaje juz虈 nic, czego moz虈na by sie台 bac虂.

Dzis虂 nie be台dziemy osa台dzac虂. Przyjmiemy tylko to, co jest nam dane na podstawie osa台du dokonanego poza tym s虂wiatem. Nasze dzisiejsze c虂wiczenia staja台 sie台 naszym darem wdzie台cznos虂ci za uwolnienie od zas虂lepienia i od nieszcze台s虂cia. Wszystko, na co spogla台damy, tylko zwie台kszy nasza台 rados虂c虂, poniewaz虈 s虂wie台tos虂c虂 tego co widzimy tylko odzwierciedla nasza台 w艂asna台 s虂wie台tos虂c虂. W Chrystusowym widzeniu zostaje wszystko przebaczone nam i ca艂emu s虂wiatu. B艂ogos艂awimy ten s虂wiat patrza台c nan虂 w s虂wietle, w kt贸rym przygla台da sie台 nam nasz Zbawiciel i proponujemy mu wolnos虂c虂, kt贸ra台 otrzymalis虂my dzie台ki Jego przebaczaja台cemu widzeniu, a nie naszemu w艂asnemu.

Rozsun虂 te台 kurtyne台 w dzisiejszym c虂wiczeniu, pozwalaja台c odejs虂c虂 wszystkim rzeczom, kt贸re mys虂lisz, z虈e chcesz. Od艂贸z虈 swe drobne, nic nie znacza台ce skarby i pozostaw w swym umys虂le czyste i wolne miejsce, do kt贸rego moz虈e przybyc虂 Chrystus, oferuja台c ci skarb zbawienia. On potrzebuje twego najs虂wie台tszego umys艂u by zbawic虂 ten s虂wiat. Czy ten cel nie jest wart tego, by byc虂 twoim? Czy widzenie Chrystusowe nie jest bardziej warte poszukiwan虂, niz虈 pogon虂 za nieprzynosza台cymi satysfakcji celami tego s虂wiata?

Nie wypus虂c虂 z re台ki dar贸w, kt贸re to duchowe widzenie ci przynosi, gdy otrzymuje twoja台 zgode台 i akceptacje台. Moz虈emy zmienic虂 ten s虂wiat, jes虂li uznasz i przyjmiesz te dary. Moz虈esz nie postrzegac虂 wartos虂ci tego, co twa akceptacja daje temu s虂wiatu. Ale na pewno tego chcesz; w tym waz虈nym dniu moz虈esz wymienic虂 wszelkie cierpienie na rados虂c虂. Gdy podchodzisz do c虂wiczen虂 powaz虈nie, ten dar staje sie台 tw贸j. Czyz虈 B贸g chcia艂by cie台 oszukiwac虂? Czy Boz虈a obietnica moz虈e sie台 nie spe艂nic虂? Czy moz虈esz mu odm贸wic虂 tak ma艂o, kiedy Jego Re台ka daje Swojemu Synowi ca艂kowite zbawienie?

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15