Lekcja 157

Lekcja 157.

Listen to “Lekcja 157 Teraz chce台 znalez虂c虂 sie台 w Jego Obecnos虂ci.” on Spreaker.

Chcia艂bym byc虂 teraz z Nim.

Dzisiejszy dzien虂 jest dniem ciszy i zaufania. Jest on w twym kalendarzu specjalnym czasem obietnicy. Jest to czas zarezerwowany przez Niebo by opromieni艂 ten dzien虂, rzucaja台c nan虂 ponadczasowe s虂wiat艂o, gdy s艂ychac虂 juz虈 echa wiecznos虂ci. Ten dzien虂 jest s虂wie台ty, poniewaz虈 wprowadza nowe dos虂wiadczenie; inny rodzaj uczuc虂 i s虂wiadomos虂ci. Spe台dzi艂es虂 d艂ugie dnie i noce na s虂wie台towaniu s虂mierci. Dzis虂 uczysz sie台 odczuwania rados虂ci z虈ycia.

To jest naste台pny kluczowy punkt zwrotny w programie nauczania. Dodajemy dzis虂 do niego nowy wymiar; nowe dos虂wiadczenie, kt贸re rzuca s虂wiat艂o na wszystko, czego sie台 juz虈 nauczylis虂my i przygotowuje nas do tego, czego jeszcze musimy sie台 nauczyc虂. Ono doprowadza nas do drzwi, za kt贸rymi uczenie zostaje przerwane i moz虈emy ujrzec虂 przelotnie to, co co lez虈y ca艂kowicie poza zasie台giem moz虈liwos虂ci osia台gnie台cia przez uczenie. Dos虂wiadczamy tego przez chwile台 i idziemy dalej, pewni kierunku, w kt贸rym idziemy i pewni naszego jedynego celu.

Dzis虂 be台dzie ci dane odczuc虂 dotknie台cie Nieba, chociaz虈 wr贸cisz na s虂ciez虈ki uczenia sie台. Jednak przeszed艂es虂 juz虈 wystarczaja台co daleko wzd艂uz虈 tej drogi, bys虂 m贸g艂 zmienic虂 wystarczaja台co czas, aby wznies虂c虂 sie台 ponad jego prawa i wejs虂c虂 na chwile台 do wiecznos虂ci. To, czego be台dziesz sie台 uczyc虂 coraz cze台s虂ciej na kaz虈dej dok艂adnie przec虂wiczonej lekcji, przenosi cie台 szybciej do tego s虂wie台tego miejsca i pozostawia cie台 przez chwile台 z twoja台聽Jaz虂nia台.

On be台dzie kierowac虂 dzis虂 twym c虂wiczeniem, poniewaz虈 to, o co teraz prosisz, jest tym, czego On chce. A poniewaz虈 艂a台czysz dzis虂 twa台 wole台 z Jego wola台, to o co prosisz musi byc虂 ci dane. Nic opr贸cz dzisiejszej idei nie jest potrzebne, by os虂wiecic虂 tw贸j umys艂 i pozwolic虂 mu spocza台c虂 w spokojnym przewidywaniu i cichej rados虂ci z kt贸ra台 szybko zostawiasz ten s虂wiat za soba台.

Pocza台wszy od dnia dzisiejszego twoja s艂uz虈ba duchowa przybiera postac虂 prawdziwego oddania, a z twych koniuszk贸w palc贸w rozchodzi sie台 blask ku tym, kt贸rych dotykasz i b艂ogos艂awi tych, na kt贸rych patrzysz. Kaz虈dy, kogo spotykasz, osia台ga widzenie duchowe, osia台ga je takz虈e kaz虈dy, o kim mys虂lisz, lub kt贸ry mys虂li o tobie. Albowiem twoje dzisiejsze dos虂wiadczenie tak przemieni tw贸j umys艂, z虈e stanie sie台 on kamieniem probierczym27 dla s虂wie台tych Mys虂li Boga.

Twoje cia艂o be台dzie dzis虂 us虂wie台cone, jego jedynym celem teraz istnieja台cym jest przekazac虂 to widzenie duchowe, kt贸rego dzis虂 dos虂wiadczasz, temu s虂wiatu, by go os虂wiecic虂. Jednak nie potrafimy przekazac虂 tego typu dos虂wiadczenia bezpos虂rednio. Mimo to pozostawia ono ta台 duchowa台 wizje台 w naszych oczach, kt贸ra台 moz虈emy zaoferowac虂 kaz虈demu, by mu przybliz虈yc虂 takie samo dos虂wiadczenie, w kt贸rym ten s虂wiat zostaje w ciszy zapomniany, a przez czas pewien przypomina sie台 Niebo.

W miare台 powie台kszania sie台 tego dos虂wiadczenia i w miare台 jak wszystkie inne cele opr贸cz tego staja台 sie台 ma艂owartos虂ciowe, ten s虂wiat, do kt贸rego be台dziesz powraca艂, przybliz虈y sie台 troche台 do kon虂ca czasu; pod pewnymi wzgle台dami stanie sie台 troche台 bardziej podobny do Nieba; zbliz虈y sie台 nieco do swego wyzwolenia. A ty, kt贸ry przynosisz jemu s虂wiat艂o, be台dziesz widzia艂 to s虂wiat艂o w spos贸b bardziej pewny, a twoje widzenie duchowe stanie sie台 bardziej wyraz虂ne. Nadejdzie czas, z虈e nie be台dziesz powraca艂 w takiej samej formie, w jakiej sie台 teraz pojawiasz, poniewaz虈 nie be台dziesz jej potrzebowa艂. Jednak teraz ona ma cel i s艂uz虈y mu dobrze.

Dzis虂 wyruszymy w droge台, o kt贸rej nawet nie marzy艂es虂. Ale Ten S虂wie台ty, Dawca szcze台s虂liwych marzen虂 o z虈yciu, Ten, Kt贸ry t艂umaczy postrzeganie na prawde台, dany ci s虂wie台ty Przewodnik po drodze do Nieba, wymarzy艂 dla ciebie te台 podr贸z虈, kt贸ra台 dzis虂 rozpoczynasz, daja台c ci dos虂wiadczenie dnia dzisiejszego na w艂asnos虂c虂.

Dzis虂 wchodzimy tam, gdzie jest obecny Chrystus, spokojnie nies虂wiadomi wszystkiego opr贸cz Jego jas虂nieja台cego oblicza i doskona艂ej Mi艂os虂ci. Wizja Jego oblicza zostanie z toba台, ale dos虂wiadczysz tez虈 takiej chwili, kt贸ra wykracza poza wszelkie widzenie duchowe, nawet to, najs虂wie台tsze. Nigdy nie be台dziesz jej nauczac虂, gdyz虈 nie osia台gna台艂es虂 jej przez uczenie sie台. Jednak ta wizja m贸wi o twej pamie台ci tego, co wiedzia艂es虂 w tamtej chwili i co z pewnos虂cia台 be台dziesz wiedzia艂 znowu.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15