Lekcja 155

Lekcja 155.

Listen to “LEKCJA 155 – Usta台pie台 i pozwole台, by On prowadzi艂.” on Spreaker.

Cofne台 sie台i pozwole台 by On mnie poprowadzi艂.

Istnieje pewien spos贸b z虈ycia na tym s虂wiecie, kt贸ry jest nie z tego s虂wiata, chociaz虈 wydaje sie台 byc虂. Nie zmieniasz swego wygla台du, chociaz虈 cze台s虂ciej sie台 s虂miejesz. Twa twarz jest pogodna, a oczy spokojne. I ci, kt贸rzy we台druja台 przez ten s虂wiat tak jak ty, rozpoznaja台 swoja台 w艂asnos虂c虂. Jednak ci, kt贸rzy jeszcze nie dostrzegli tego sposobu z虈ycia, be台da台 tez虈 ciebie rozpoznawac虂, wierza台c, z虈e jestes虂 podobny do nich i taki sam jak by艂es虂 poprzednio.

Ten s虂wiat jest iluzja台. Ci, kt贸rzy postanawiaja台 przybyc虂 na ten s虂wiat, szukaja台 miejsca, gdzie moga台 unikna台c虂 swej w艂asnej rzeczywistos虂ci i gdzie moga台 stac虂 sie台 iluzja台. Jednak, kiedy odkryja台 oni, z虈e ich w艂asna rzeczywistos虂c虂 wcia台z虈 tu jest, w贸wczas cofaja台 sie台 i pozwalaja台 jej sie台 prowadzic虂. Jakiego innego wyboru mogliby dokonac虂? Pozwolic虂, by iluzje mia艂y pierwszen虂stwo przed prawda台, to szalen虂stwo. Ale pozwolic虂, by iluzje znikne台艂y w obliczu prawdy i by tylko prawda, taka jaka台 jest, zaje台艂a ich miejsce, jest zdrowiem psychicznym.

Tego prostego wyboru w艂as虂nie dzis虂 dokonujemy. Ta ob艂a台kana iluzja pozostanie jeszcze przez chwile台 widoczna, poniewaz虈 ci, kt贸rzy patrza台 na nia台 i kt贸rzy ja台 wybrali, jeszcze sie台 nie raduja台 z odkrycia, z虈e ich wyb贸r by艂 b艂e台dny. Oni nie moga台 uczyc虂 sie台 bezpos虂rednio od prawdy, poniewaz虈 tej prawdzie zaprzeczyli. Dlatego tez虈 potrzebuja台 Nauczyciela, Kt贸ry dostrzega ich szalen虂stwo, ale Kt贸ry jednak moz虈e spojrzec虂 poza iluzje i sie台gna台c虂 do prostej prawdy, jaka w nich jest.

Gdyby prawda zaz虈a台da艂a od nich, aby zrezygnowali z tego s虂wiata, to w贸wczas wydawa艂oby im sie台, z虈e sa台 proszeni o ofiare台 z czegos虂, co jest prawdziwe. Wielu postanowi艂o wyrzec sie台 tego s虂wiata, jednak wcia台z虈 wierza台c w jego rzeczywistos虂c虂. Ale cierpieli oni z powodu odczuwania straty i w zwia台zku z tym nie zostali wyzwoleni. Inni wybrali tylko ten s虂wiat i cierpieli z powodu odczuwania straty jeszcze bardziej, nie rozumieja台c tego cierpienia.

Pos虂r贸d tych r贸z虈nych dr贸g istnieje jeszcze inna droga, kt贸ra prowadzi tam, gdzie nie ma z虈adnej straty, bowiem ida台c nia台, szybko zostawia sie台 za soba台 przekonanie o koniecznos虂ci ofiary i pozbawienia sie台 czegokolwiek. To jest w艂as虂nie droga teraz dla ciebie wyznaczona. Idziesz ta台 droga台 gdy inni nia台 ida台, ani tez虈 nie wydajesz sie台 byc虂 r贸z虈ny od nich, chociaz虈 rzeczywis虂cie jestes虂. W ten spos贸b moz虈esz im s艂uz虈yc虂 kiedy s艂uz虈ysz sobie, stawiaja台c swe kroki na drodze, kt贸ra台 B贸g ustanowi艂 dla ciebie i dla nich poprzez ciebie.

Iluzja wcia台z虈 wydaje sie台 ciebie trzymac虂, co sprawia wraz虈enie, z虈e moz虈esz po nia台 sie台gna台c虂. Jednak ona sie台 cofne台艂a. A to, o czym im m贸wisz i co s艂ysza台 nie jest iluzja台, ani tez虈 nie jest iluzja台 to, co stawiasz im przed oczami, by mogli to ogla台dac虂 i co oferujesz ich umys艂om, by mogli to poja台c虂. Prawda, kt贸ra idzie przed toba台, nie moz虈e przemawiac虂 do nich poprzez iluzje, poniewaz虈 ta droga prowadzi teraz poza iluzje, a ty, ida台c ta台 droga台, wo艂asz ich, by mogli is虂c虂 za toba台.

Wszystkie drogi prowadza台 w kon虂cu do tej drogi. Poniewaz虈 sk艂adanie ofiar i pozbawianie sie台 czegokolwiek prowadzi donika台d, sa台 to wybory kt贸re musza台 przynies虂c虂 kle台ske台 i kt贸re pozostana台 niemoz虈liwe do zrealizowania. Wszystko to w kon虂cu uste台puje, gdy prawda sie台 w tobie ujawnia, by wyprowadzic虂 twych braci z dr贸g s虂mierci i sprowadzic虂 ich na droge台 do szcze台s虂cia. Ich cierpienie jest tyko iluzja台. Jednak potrzebuja台 przewodnika, kt贸ry by ich od tego cierpienia uwolni艂, poniewaz虈 oni pomylili iluzje台 z prawda台.

Takim jest wezwanie zbawienia i niczym wie台cej. Ono prosi, bys虂 zaakceptowa艂 prawde台 i pozwoli艂 jej is虂c虂 przed toba台, by rozjas虂nia艂a droge台 odkupienia od iluzji. To nie jest odkupienie za jaka台s虂 cene台. Ono nic nie聽kosztuje, a moz虈e tylko przynies虂c虂 korzys虂ci. Iluzje moga台 tylko wydawac虂 sie台 trzymac虂 w 艂an虂cuchach s虂wie台tego Syna Boga. A on jest zbawiony tylko od iluzji. Gdy iluzje odchodza台, on odnajduje sie台 znowu.

Idz虂 teraz bezpiecznie, jednak ostroz虈nie, poniewaz虈 ta droga jest dla ciebie nowa. Moz虈e sie台 okazac虂, z虈e wcia台z虈 jestes虂 kuszony, by is虂c虂 przed prawda台, pozwalaja台c iluzjom byc虂 twym przewodnikiem. Twoi s虂wie台ci bracia byli ci dani, by poda台z虈ali za twymi krokami, gdy zmierzasz do prawdy be台da台c pewnym swego celu. Prawda idzie teraz przed toba台, wie台c oni moga台 widziec虂 cos虂, z czym sie台 identyfikuja台, cos虂, co w spos贸b zrozumia艂y wskazuje im droge台.

Jednak na kon虂cu tej podr贸z虈y nie be台dzie z虈adnych luk czy odste台p贸w mie台dzy prawda台 i toba台. I wszystkie iluzje poda台z虈aja台ce ta台 droga台, kt贸ra台 podr贸z虈owa艂es虂, odejda台 r贸wniez虈 od ciebie i nic nie pozostanie, by utrzymywac虂 prawde台 poza Boz虈a台 pe艂nia台, s虂wie台ta台 jak On Sam. Cofnij sie台 z ufnos虂cia台 i pozw贸l prawdzie prowadzic虂 cie台. Nie wiesz, gdzie idziesz. Ale Ten, Kt贸ry wie, idzie z toba台. Pozw贸l Mu prowadzic虂 cie台 przez reszte台 drogi.

Kiedy sny sie台 kon虂cza台, czas zamknie drzwi przed wszystkim, co przemija i cuda stana台 sie台 bezcelowe, poniewaz虈 s虂wie台ty Syn Boga nie be台dzie juz虈 podr贸z虈owa艂. Nie be台dzie juz虈 z虈yczen虂, by raczej dos虂wiadczac虂 iluzji, niz虈 cieszyc虂 sie台 prawda台. A my kroczymy naprz贸d w tym kierunku, w miare台 poda台z虈ania droga台, kt贸ra台 prawda nam wyznacza. To jest nasza ostateczna podr贸z虈, kt贸ra台 podejmujemy dla kaz虈dego. Nie wolno nam zgubic虂 drogi. Albowiem tak jak prawda idzie przed nami, tak tez虈 idzie przed naszymi brac虂mi, kt贸rzy ida台 za nami.

Idziemy do Boga. Zatrzymaj sie台 i zastan贸w sie台 nad tym. Czy mog艂aby byc虂 droga bardziej s虂wie台ta, lub bardziej zas艂uguja台ca na tw贸j wysi艂ek, twoja台 mi艂os虂c虂 i twoje pe艂ne zaangaz虈owanie? Jaka droga mog艂aby dac虂 ci wie台cej niz虈 wszystko, lub zaoferowac虂 mniej i wcia台z虈 zadowalac虂 s虂wie台tego Syna Boga? Idziemy do Boga. Prawda, kt贸ra idzie przed nami, jest z Nim zjednoczona i prowadzi nas tam, gdzie On jest i zawsze by艂. Jaka台 droge台 zamiast tej m贸g艂bys虂 wybrac虂?

Twoje stopy bezpiecznie wyruszaja台 droga台, kt贸ra prowadzi do s虂wiata Boga. Nie patrz na drogi, kt贸re wydaja台 sie台 prowadzic虂 cie台 gdzie indziej. Sny nie sa台 wartos虂ciowymi przewodnikami dla ciebie, kt贸ry jestes虂 Synem Boga. Nie zapomnij, z虈e On umies虂ci艂 Swoja台 D艂on虂 na twoich d艂oniach i powierzy艂 ci twych braci z ufnos虂cia台, z虈e jestes虂 wart Jego zaufania do ciebie. Jego nie moz虈na oszukac虂. Jego zaufanie uczyni艂o twa台 droge台 pewna台 i tw贸j cel bezpiecznym. Nie zawiedziesz swych braci ani swej Jaz虂ni.

A teraz On prosi cie台 tylko o to, bys虂 mys虂la艂 o Nim przez chwile台 kaz虈dego dnia, z虈eby m贸g艂 on m贸wic虂 do ciebie i powiedziec虂 ci o Swojej Mi艂os虂ci, przypominaja台c ci, jak wielkie jest Jego zaufanie; jak bezgraniczna jest Jego Mi艂os虂c虂. W twoje imie台 i Jego W艂asne, kt贸re jest takie samo, c虂wiczymy dzis虂 che台tnie te台 mys虂l:

Cofne台 sie台 i pozwole台 by On mnie poprowadzi艂, poniewaz虈 chcia艂bym is虂c虂 ta台 droga台, kt贸ra wiedzie do Niego.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15