Lekcja 151

Lekcja 151.

Listen to “LEKCJA 151 – Wszystko jest echem G艂osu przemawiaja台cego w Imieniu Boga.” on Spreaker.

Wszystkie rzeczy sa台 echem G艂osu, kt贸ry przemawia w imieniu Boga.

Nikt nie moz虈e osa台dzac虂 na podstawie stronniczych zeznan虂. Taki osa台d nie jest w艂as虂ciwy. To jest tylko opinia oparta na ignorancji i wa台tpliwos虂ciach. Pozorna pewnos虂c虂 takiego osa台du jest tylko peleryna台, pod kt贸ra台 chcia艂aby sie台 ukryc虂 niepewnos虂c虂. Potrzebuje on irracjonalnej obrony, poniewaz虈 sam jest irracjonalny. A jego obrona wydaje sie台 silna, przekonuja台ca i niewa台tpliwa, poniewaz虈 wszystkie wa台tpliwos虂ci sa台 ukryte pod ta台 peleryna台.

Nie wydaje sie台 abys虂 wa台tpi艂 w ten s虂wiat, kt贸ry widzisz. Nie poddajesz w wa台tpliwos虂c虂 niczego, co widzisz oczami swego cia艂a. Ani tez虈 nie pytasz, dlaczego w to wierzysz, pomimo z虈e przez d艂ugi czas uczy艂es虂 sie台, iz虈 twe zmys艂y cie台 oszukuja台. To, z虈e wierzysz zmys艂om swego cia艂a w kaz虈dym dostarczanym przez nie szczeg贸le, jest nawet jeszcze dziwniejsze w贸wczas, gdy przypominasz sobie, jak cze台sto dawa艂y one fa艂szywe s虂wiadectwo! Dlaczego chcia艂bys虂 im wierzyc虂 tak bezgranicznie? Czyz虈 nie z powodu che台ci ukrycia swych wa台tpliwos虂ci, kt贸re chcia艂bys虂 zas艂onic虂 pokazem pewnos虂ci?

Jak moz虈esz osa台dzac虂? Twoje osa台dy opieraja台 sie台 na s虂wiadectwie twych zmys艂贸w. Jednak nie by艂o nigdy bardziej fa艂szywego s虂wiadectwa niz虈 to. Ale jak jeszcze osa台dzasz ten s虂wiat, kt贸ry widzisz? Pok艂adasz z虈a艂osna台 wiare台 w to, co komunikuja台 ci twoje oczy i uszy. Mys虂lisz, z虈e twe palce dotykaja台 rzeczywistos虂ci i odczuwaja台 prawde台. W艂as虂nie tego rodzaju s虂wiadomos虂c虂 rozumiesz i uwaz虈asz ja台 za bardziej prawdziwa台 niz虈 ta台, o kt贸rej s虂wiadczy odwieczny G艂os, kt贸ry m贸wi w imieniu Samego Boga.

Czy to w og贸le moz虈e byc虂 osa台dem? Cze台sto namawiano cie台, bys虂 powstrzyma艂 sie台 od osa台dzania, ale nie dlatego, by ci odmawiac虂 czegos虂, do czego masz prawo. Ty nie moz虈esz osa台dzac虂. Moz虈esz tylko wierzyc虂 w osa台dy ego, a one wszystkie sa台 fa艂szywe. To ego zarza台dza starannie twymi zmys艂ami, by dowies虂c虂 jak jestes虂 s艂aby; jak jestes虂 bezradny i przestraszony, jak bardzo obawiasz sie台 sprawiedliwej kary, jak wielkim jestes虂 grzesznikiem, jak ne台dzny jestes虂 z powodu swej winy.

Ego ci wmawia, z虈e tym kims虂, o kt贸rym ono m贸wi i kt贸rego by chcia艂o jeszcze bronic虂, jestes虂 ty sam. A ty wierzysz w to z uporczywa台 pewnos虂cia台. Jednak gdzies虂 w g艂e台bi ciebie pozostaje wcia台z虈 ukryta wa台tpliwos虂c虂, z虈e w to, co ego pokazuje ci jako rzeczywistos虂c虂 z takim przekonaniem, w gruncie rzeczy ono nie wierzy. To samo siebie ono pote台pia. To w sobie widzi wine台. To w艂asna台 rozpacz widzi w tobie.

Nie s艂uchaj jego g艂osu. S虂wiadkowie, kt贸rych ono ci przysy艂a, by dowiedli, z虈e jego z艂o jest twym w艂asnym, sa台 fa艂szywi i zapewniaja台 o tym, czego nie znaja台. Twoja wiara w nich jest s虂lepa, poniewaz虈 nie chcia艂bys虂 podzielac虂 wa台tpliwos虂ci, kt贸rych ich pan nie potrafi do kon虂ca przezwycie台z虈yc虂. Wierzysz, z虈e zwa台tpienie w jego wasali jest zwa台tpieniem w siebie.

Jednak musisz sie台 nauczyc虂, z虈e zwa台tpienie w jego dowody oczys虂ci ci droge台 do rozpoznania samego siebie i pozwoli by G艂os w imieniu Boga sam by艂 Se台dzia台 w sprawie tego, w co warto bys虂 wierzy艂. On nie powie ci, z虈e powinienes虂 osa台dzac虂 swego brata na podstawie tego, co twe oczy w nim zobacza台, ani co usta jego cia艂a m贸wia台 do twoich uszu, ani co twe palce ci komunikuja台, gdy go dotykasz. Przechodzi obok takich bezwartos虂ciowych s虂wiadk贸w, kt贸rzy wydaja台 tylko fa艂szywe s虂wiadectwo o Boz虈ym Synu. Rozpoznaje tylko to, co B贸g kocha i w s虂wie台tym s虂wietle tego co widzi, wobec wspania艂os虂ci tego widoku, znikaja台 wszystkie sny ego na temat tego, czym jestes虂.

Niechaj On be台dzie Se台dzia台 w sprawie tego, czym jestes虂, gdyz虈 ma On taka台 pewnos虂c虂, gdzie nie ma najmniejszej wa台tpliwos虂ci, poniewaz虈 opiera sie台 ona na Pewnos虂ci tak ogromnej, z虈e w jej obliczu zwa台tpienie nie ma sensu. Chrystus nie moz虈e wa台tpic虂 w Siebie. G艂os, kt贸ry przemawia w imieniu Boga, moz虈e go tylko Go czcic虂, raduja台c sie台 z Jego doskona艂os虂ci i wiecznej bezgrzesznos虂ci. Ten, kt贸rego On osa台dzi艂, moz虈e tylko s虂miac虂 sie台 z winy, nie chca台c sie台 teraz juz虈 bawic虂 zabawkami grzechu, nie zwaz虈aja台c juz虈 na s虂wiadk贸w cia艂a, wobec zachwytu, jaki wzbudza s虂wie台te oblicze Chrystusa.

W ten w艂as虂nie spos贸b On ciebie osa台dza. Zaakceptuj Jego S艂owo w kwestii tego czym jestes虂, bowiem On daje s虂wiadectwo o twoim pie台knym stworzeniu i o Umys虂le, Kt贸rego Mys虂l stworzy艂a twa台 rzeczywistos虂c虂.

Jakiez虈 moz虈e miec虂 znaczenie cia艂o dla Tego, Kto zna chwa艂e台 Ojca i Syna. Jakich szept贸w ego m贸g艂by On s艂uchac虂? Co mog艂oby przekonac虂 Go, z虈e twoje grzechy sa台 prawdziwe? Niechaj be台dzie On r贸wniez虈 Se台dzia台 w sprawie wszystkiego, co zdaje sie台 tobie wydarzac虂 w tym s虂wiecie. Jego lekcje umoz虈liwia台 tobie przerzucic虂 most pomie台dzy iluzjami i prawda台.

On usunie wszelka台 wiare台, kt贸ra台 pok艂ada艂es虂 w b贸lu, nieszcze台s虂ciu, cierpieniu i stracie. Da tobie widzenie duchowe, kt贸re moz虈e patrzec虂 poza te groz虂ne pozory i moz虈e w wszystkich z nich dostrzegac虂 艂agodne oblicze Chrystusa. Nie be台dziesz juz虈 d艂uz虈ej wa台tpic虂, z虈e ty, kt贸ry jestes虂 umi艂owanym Boga, moz虈esz otrzymac虂 tylko dobro, gdyz虈 On osa台dzi wszelkie wydarzenia i nauczy cie台 jednej lekcji, kt贸ra台 wszystkie one zawieraja台.

Wybierze te elementy wydarzen虂, kt贸re przedstawiaja台 soba台 prawde台, a pominie wszystkie te aspekty, kt贸re tylko odzwierciedlaja台 pr贸z虈ne sny. I ponownie zinterpretuje wszystko co widzisz, wszystkie wydarzenia, kaz虈da台 okolicznos虂c虂 i wszystko, co wydaje sie台 poruszac虂 cie台 w jakikolwiek spos贸b, w oparciu o jeden uk艂ad odniesienia, w pe艂ni zjednoczony i ca艂kowicie pewny. I zobaczysz mi艂os虂c虂 poza nienawis虂cia台, sta艂os虂c虂 w zmianie, czystos虂c虂 w grzechu, a tylko b艂ogos艂awien虂stwo Niebios na tym s虂wiecie.

Takie jest twoje zmartwychwstanie, albowiem twoje z虈ycie nie jest cze台s虂cia台 tego, co widzisz. Ono pozostaje poza twoim cia艂em i poza tym s虂wiatem, poza kaz虈dym s虂wiadectwem bezboz虈nos虂ci, wewna台trz S虂wie台tego, tak s虂wie台tego jak Ono Samo. W kaz虈dym i we wszystkim Jego G艂os chcia艂by m贸wic虂 tobie tylko o twojej Jaz虂ni i twoim Stw贸rcy, Kt贸ry jest Jednym z Nim. Wie台c ujrzysz s虂wie台te oblicze Chrystusa we wszystkim i we wszystkim us艂yszysz tylko echo G艂osu Boga.

Dzis虂 c虂wiczymy bez s艂贸w, z wyja台tkiem pocza台tkowych chwil, kt贸re spe台dzamy z Bogiem. Rozpoczniemy dzisiejszy dzien虂 powtarzaja台c powoli, jeden raz, mys虂l przewodnia台 c虂wiczenia. Naste台pnie be台dziemy obserwowac虂 nasze mys虂li, wzywaja台c cicho Tego, Kto postrzega w nich elementy prawdy. Niechaj oceni On kaz虈da台 mys虂l, kt贸ra pojawia sie台 w umys虂le, usunie z niej elementy sn贸w i zwr贸ci te wszystkie mys虂li z powrotem jako czyste idee, kt贸re nie sprzeciwiaja台 sie台 juz虈 Woli Boga.

Powierz Mu swe mys虂li, a On ci je zwr贸ci w postaci cud贸w, kt贸re rados虂nie og艂aszaja台 pe艂nie台 i szcze台s虂cie, jakich B贸g pragnie dla Swego Syna, na dow贸d Jego wiecznej Mi艂os虂ci. A w miare台 jak kaz虈da mys虂l jest w ten spos贸b przekszta艂cana, przyjmuje ona uzdrawiaja台ca台 moc od Umys艂u, kt贸ry ujrza艂 w niej prawde台 i nie da艂 sie台 oszukac虂 przez to, co by艂o dodanym do niej fa艂szem. Wszystkie nieprawdziwe wymys艂y znikaja台. A to, co pozostaje, jest zjednoczone z doskona艂a台 Mys虂la台, kt贸ra swa台 doskona艂os虂c虂 wsze台dzie oferuje.

Spe台dz虂 w ten spos贸b pie台tnas虂cie minut gdy sie台 przebudzisz i podaruj che台tnie naste台pne pie台tnas虂cie minut przed p贸js虂ciem spac虂. Twoja duchowa s艂uz虈ba rozpoczyna sie台 wtedy, gdy wszystkie twe mys虂li sa台 oczyszczone. Tak wie台c jestes虂 uczony aby nauczac虂 Syna Boga s虂wie台tej lekcji jego s虂wie台tos虂ci. Nikt nie moz虈e nie us艂yszec虂, gdy ty s艂uchasz jak G艂os w imieniu Boga oddaje czes虂c虂 Boz虈emu Synowi. I kaz虈dy be台dzie wsp贸艂dzieli艂 z toba台 te mys虂li, kt贸re On ponownie przet艂umaczy艂 w twym umys虂le.

Takie sa台 twoje S虂wie台ta Wielkanocne. I w ten spos贸b sk艂adasz temu s虂wiatu dar ze s虂niez虈nobia艂ych lilii, zaste台puja台c s虂wiadk贸w grzechu i s虂mierci. Poprzez twe przemienienie zostaje ten s虂wiat odkupiony i z rados虂cia台 uwolniony od winy. Wznies虂my teraz nasze zmartwychwsta艂e umys艂y z zadowoleniem i wdzie台cznos虂cia台 do Tego, Kto przywr贸ci艂 nam ich zdrowie.

Co godzine台 be台dziemy przypominac虂 sobie Tego, Kto jest zbawieniem i uwolnieniem. Gdy be台dziemy mu dzie台kowac虂, ten s虂wiat zjednoczy sie台 z nami i weso艂o przyjmie nasze s虂wie台te mys虂li, kt贸rych korekty dokona艂o Niebo i kt贸re oczys虂ci艂o. Teraz wreszcie nasza duchowa s艂uz虈ba sie台 rozpocze台艂a, aby nies虂c虂 s虂wiatu radosne wies虂ci, z虈e prawda nie zawiera iluzji i z虈e pok贸j Boga, kt贸ry przez nas przychodzi, nalez虈y do kaz虈dego.

 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Help

WordPress theme: Kippis 1.15